Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Trøgstad kommune, Østfold

DatoFOR-2015-06-16-919
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse14.07.2015
Sist endret
EndrerFOR-2014-06-10-1067
Gjelder forTrøgstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-2012-03-16-12, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort30.07.2015   kl. 15.15
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyrer, Trøgstad

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Trøgstad kommunestyre 16. juni 2015 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd.

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen gjennom kommunalt nett. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser og regulativer. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.
3.Forskrift 16. juni 2015 nr. 919 om vann- og avløpsgebyrer, Trøgstad kommune, Østfold (dette dokumentet)
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Forskrifter for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig- og fritidsbebyggelse i Trøgstad kommune.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner
-Abonnent:
-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som har bygning(er) tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles privat stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier bygningene på tomten, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier av enhet i borettslag (andelseier), eller annet sameie.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 og/eller § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
-Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke en del av kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Abonnementsgebyr betales per enhet.

-Boenhet:

Bolig med ett eller flere rom, og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel.

-Borettslag/Andelslag

Hver andel utgjør en abonnent

-Bruksareal (BRA):

Bruksareal defineres i henhold til NS-3940 og med følgende beregningsfaktorer som uttrykker kostnadsforholdet mellom forskjellige plan (samme areal som for beregning av eiendomsskatt): 

Kjellerplan0,2
Underetasjeplan0,5
Full etasje 2.,3.0,8
Etasjeplan med skråtak0,6
Hovedplan1,0
-Tilknytningsgebyr:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. Betales per eiendom.

-Egne avløpsanlegg

Sanitæranlegg, stikkledninger og felleseide private stikkledninger til og med tilknytningspunktet på kommunens hovedledning.

-Egne drikkevannsanlegg

Sanitæranlegg, stikkledninger og felleseide private stikkledninger til og med anboringsklammeret på kommunens hovedledning.

-Felles privat stikkledning:

Ledning eid i fellesskap av abonnenter tilknyttet via denne til kommunalt ledningsnett.

-Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter målt eller stipulert forbruk.

-Fritidsbolig

Bygning regulert/godkjent for fritidsbruk (hytte).

-Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

-Kombinerte bygg (næringsvirksomhet - bolig):

Kombinerte bygg består av en eller flere boenheter og en eller flere næringsenheter.

-Næringsenhet:

Selvstendig lokale (egen enhet) som benyttes til næringsvirksomhet.

-Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet.

-Stipulert forbruk

Beregnet/anslått forbruk etter bruksareal/historisk forbruk.

-Årsgebyr:

Gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

-Eiendom:

Enhet som i Matrikkelen er registrert med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnr. (under felles gårds- og bruksnummer).

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Gebyr for kontroll av vannmåler
-Avlesningsgebyr
-Purregebyr.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Tilknytningsgebyret betales for enhver eiendom som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Dette gjelder også fritidsbolig.

Engangsgebyret skal betales ved første gangs tilknytning av alle eiendommer. Følgende skal gjelde ved fastsetting av gebyret:

-Eiendom som har vært med på å finansiere VA-ledningsnett: Lav sats.
-Eiendom som ikke har vært med på å finansiere VA-ledningsnett: Høy sats.

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret, og fremkommer av gebyrregulativet.

Ved opprettelse av ny grunneiendom må det betales tilknytningsavgift for den nye grunneiendommen.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret betales av alle abonnenter per enhet, og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Hytter/fritidshus tilknyttet kommunal sommervannledning (utvendig kran) betaler et fast årsgebyr. Ved innlagt vann og godkjent avløp/utslipp betales avgifter som for enebolig.

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er godkjent tilknyttet kommunalt ledningsnett, tjenesten er tatt i bruk, eller er tilgjengelig for bruker.

Størrelsen av gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret, og fremkommer av Gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyr betales likt for alle enheter. Samlede gebyrer for vann- og avløpstjenester skal dekke den del av kommunens faste årskostnader som ikke direkte kan tilskrives produksjonen (renter, avskrivninger, administrasjon, andre indirekte kostnader). Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. 

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret baseres på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder bestemmelsene i § 7. I særlige tilfeller kan forbruksgebyret baseres på stipulert vannforbruk med de reservasjoner som følger av disse forskrifter.

Pris pr. m³ fremkommer av gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

§ 7.Bruk av vannmåler

Alle abonnenter er forpliktet til å installere egen vannmåler, og alle forbruksgebyrer beregnes ut fra avlest vannmengde på denne. Selv om enhet har privat vannforsyning, skal måler installeres dersom boligen er tilknyttet offentlig avløp.

For enheter med installert vannmåler gjelder følgende:

-Måleren er abonnentens eiendom, og skal bekostes av denne. Den skal være tilpasset forbruket, og være plassert frostfritt, og slik at den er lett tilgjengelig. Ved installasjon av måler, skal melding om montasjetidspunkt, serienummer og forbruk straks meldes til kommunen.
-Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid.
-Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, eller på annet vis satt ut av drift, skal abonnenten omgående skaffe ny. Plomberte målere kan kun åpnes etter tillatelse fra kommunen.
-Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler, som skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Kommunen kan til enhver tid, ev. etter skriftlig søknad fra eieren, foreta kontroll av vannmålere som er i bruk.
-Avlesning av vannmåleren foretas én gang hvert år. Abonnenten foretar selv avlesning og innmelding innen den fastsatte frist.
-Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres innen fristens utløp, eller data ikke innmeldes til kommunen, kan kommunen velge å foreta avlesning selv for abonnentens regning (avlesningsgebyr). Kommunen kan også velge å beregne gebyr ut fra de siste 3 års forbruk, forrige års forbruk, eller stipulere dette ut fra ny/endret bruk eller bruksareal. Størrelsen på gebyr for kontroll av vannmåler, og avlesningsgebyr, fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.
-Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen blir et purregebyr fakturert abonnenten. Kommunen kan ev. selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning (avlesningsgebyr).
-Størrelsen på gebyr for kontroll av vannmåler, purregebyret og avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.
§ 8.Avvik i årsgebyret

For gårdsbruk eller andre abonnenter hvor avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, må måling anordnes slik at gebyr kan beregnes så vel for vann som for avløp. Det vil kunne være nødvendig å måle på flere steder. Så vel kommunen som den gebyrpliktige kan kreve en egen måling av vannmengde når det er lite samsvar mellom vannforbruk og avløpsmengde. Forbruksgebyret for avløp kan i særlige tilfeller baseres på stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 9.Midlertidig tilknytning

Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann/avløp, som skal brukes kun en begrenset periode.

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr fremkommer av gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 10.Pålegg om utbedring

Hver abonnent er ansvarlig for egne avløps- og drikkevannsanlegg, jf. § 3.

Dersom abonnenten også har «privat» vann, skal dette være fysisk adskilt fra kommunalt vann (hygieniske grunner).

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. I.h.t. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget, kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille til abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

Kostnader i forbindelse med lekkasjer bæres av abonnenten, herunder også betaling for vann og avløp. Dersom lekkasjevannet beviselig ikke belastes kommunens avløpsnett, kan deler av forbruksgebyret frafalles.

§ 11.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang pr. år. Innbetaling av årsgebyret fordeles på fire terminer.

Gebyr for kontroll med/ avlesning av vannmåler (jf. § 7), og gebyr for midlertidig tilknytning (jf. § 9), faktureres særskilt.

Kommunen har anledning til å kreve purregebyr dersom abonnenten ikke har betalt innen fristen.

Basert på søknad til kommunen kan abonnenten få fritak for årsgebyret når eiendommen fysisk frakobles kommunalt ledningsnett. Abonnementet opphører når mottatt melding om at anboringspunktet er plombert (jf. § 7), er bekreftet av kommunen. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Både frakobling og ny tilknytning forutsettes utført for abonnentens kostnad, og etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen eller den han bemyndiger.

§ 14.Klage

Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskrift skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i Forvaltningsloven. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 15.Overgangsregler

Overgang fra dagens ordning til ny gebyrmodell for tilknytning vil skje fra 31. desember 2015.

Størrelse på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret, og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 14. juli 2015. Samtidig oppheves forskrift 10. juni 2014 nr. 1067 om vann- og avløpsgebyrer, Trøgstad kommune, Østfold.