Forskrift om gebyr for behandling av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Rælingen kommune, Akershus

DatoFOR-2015-06-17-1180
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse17.06.2015
Sist endret
EndrerFOR-2007-06-20-697
Gjelder forRælingen kommune, Akershus
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§9-2, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort14.10.2015   kl. 16.00
KorttittelForskrift om fyrverkerigebyr, Rælingen

Hjemmel: Fastsatt av Rælingen kommunestyre 17. juni 2015 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er at kommunen skal få dekket sine utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og tilsyn i denne forbindelse.

Gebyret skal dekke kommunens faktiske utgifter forbundet med behandling av søknaden, egenmeldinger samt dekke utgiftene forbundet med tilsyn ved vurdering av søknaden og ved handel.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for Rælingen kommune.

Forskriften gir lokal tilsynsmyndighet rett til å fastsette og innkreve gebyrer for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV, egenmeldinger og gjennomføring av tilsyn i denne forbindelse.

§ 3.Saksbehandling

Den som vil drive med handel med fyrverkeri klasse II, III og IV må årlig søke kommunen ved Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS om tillatelse. Søknad om tillatelse til handel må være brann- og redningsvesenet i hende innen 1. mai.

§ 4.Beregning og fastsettelse av gebyr

For å dekke utgiftene med behandling av søknader og oppfølging av handel med fyrverkeri klasse II, III og IV innkreves gebyr for:

-Behandling av søknad, inkludert tilsyn
-Endring av søknad eller tillatelse
-Gebyr for kontroll ved avvik
-Egenmelding.

Gebyrenes størrelser er basert på prinsippet om at gebyrene skal dekke de faktiske kostnadene for behandling av søknad og tilsyn i denne forbindelse. Dersom egenmelding benyttes, vil gebyret tilsvare kostnadene i forbindelse med behandlingen av denne.

Gebyrenes størrelser vedtas årlig av Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ved brann- og redningssjefen.

§ 5.Betaling

Gebyret for saksbehandling og tilsyn kreves inn av Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS.

Gebyret for saksbehandling og tilsyn i denne forbindelse må betales før søknaden behandles.

Gebyr for kontroll ved avvik vil kreves inn i etterkant.

Gebyret tilfaller i sin helhet Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves forskrift 20. juni 2007 nr. 697 om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Rælingen kommune, Akershus.