Forskrift om beboerparkering, Kongsberg kommune, Buskerud

DatoFOR-2015-06-17-964
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse17.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsberg kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§8, FOR-1993-10-01-921
Kunngjort20.08.2015   kl. 14.45
KorttittelForskrift om beboerparkering, Kongsberg

Hjemmel: Fastsatt av Kongsberg kommunestyre 17. juni 2015 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 8, jf. forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å tilrettelegge for best mulig tilgjengelighet for beboere til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område.

Beboerparkering kombinert med avgiftsparkering skal ivareta de sentrumsnære beboeres interesser, samtidig som de avgiftsbelagte korttidsparkeringsplassene gir parkeringsmuligheter som ivaretar hensynet til sentrumsfunksjoner.

§ 2.Etablering av beboerparkering, tildeling av parkeringstillatelser, fastsetting av avgift

Opprettelse av beboerparkering samt fastsettelse av avgift for ulike brukergrupper fastsettes av kommunestyret. Det kan fastsettes forskjellig avgift for ulike områder og for ulike brukergrupper. Justering av avgiftene fastsettes av Kongsberg kommune.

Kongsberg kommune definerer beboerområder, avgiftstider, utarbeider søknadsrutiner, informasjonsmateriell, parkeringstillatelser og betalingsvilkår. Kongsberg kommune tildeler parkeringstillatelser i samsvar med forskriften og innkrever avgift. Avgiften innkreves forskuddsvis. Kommunens klagenemnd er klageinstans.

Kongsberg kommune definerer i hvilket område den enkelte boenhet eller næringsdrivende tilhører. Parkeringstillatelse utstedes i henhold til dette.

§ 3.Prioritering av tildeling av parkeringstillatelser innenfor beboerområdet

Dersom det er flere søkere enn tilgjengelige parkeringsplasser innenfor beboerområdet, skal tildelingen prioriteres slik:

1.Èn parkeringstillatelse pr. boenhet for fast bosatte (folkeregistrert bosatt) uten parkeringsmulighet på egen grunn.
2.Èn parkeringstillatelse pr. boenhet for midlertidig bosatte uten parkeringsmulighet på egen grunn.
3.Parkeringstillatelse for næringsdrivende uten parkeringsmulighet på egen grunn, jf. § 10.
§ 4.Generelle bestemmelser om tildeling av parkeringstillatelser

Parkeringstillatelser tildeles etter skriftlig søknad. Søker må dokumentere at vilkårene for tildeling er oppfylt i samsvar med denne forskriften.

Parkeringstillatelse tildeles kun kjøretøy som er registrert og har gyldige kjennemerker.

Motorsykler og mopeder tildeles parkeringstillatelse på lik linje med andre kjøretøy.

Det tildeles ikke parkeringstillatelse til bobiler, campingvogner, tilhengere eller kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.

§ 5.Lagring av opplysninger

Alle nødvendige opplysninger vedrørende tildeling, fornyelse, endringer mv. av parkeringstillatelsen skal registreres og lagres etter de til enhver tid gjeldende forskrifter.

§ 6.Kontroll av opplysninger

Kongsberg kommune har rett til å kontrollere alle opplysninger som gis i søknaden.

Dette gjelder også ved fornyelse og i avtaleperioden.

§ 7.Parkeringstillatelsens plassering

Kunden er selv ansvarlig for at det foreligger gyldig parkeringstillatelse før kjøretøyet parkeres i områder regulert med beboerparkering.

Ved parkering skal parkeringstillatelsen plasseres godt synlig for kontroll på innsiden av kjøretøyets frontrute. Dersom parkeringstillatelsen ikke er kontrollerbar kan tilleggsavgift ilegges.

§ 8.Parkeringstillatelsens gyldighet og refusjon

Regulering av beboerparkering skjer ved bruk av parkeringsregulerende skilt i de gatene som er omfattet av ordningen. Tidsrommet beboerparkeringen gjelder står på skiltene.

Parkeringstillatelsen er kun gyldig for den sonen den er utstedt til. Parkeringstillatelsen gir adgang til å parkere hele døgnet også utover maksimal parkeringstid. Parkeringstillatelsen gir ikke adgang til å parkere på plasser reservert for spesielle brukergrupper. Parkeringstillatelsen gir hverken rett til egen parkeringsplass eller garantert plass i sonen. Parkeringstillatelsen er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til. Parkering skal til enhver tid skje i samsvar med trafikkregler, skilt og oppmerking.

Ved salg/flytting kan avgift refunderes for hele gjenværende måneder mot innlevering av parkeringstillatelsen. Adresseforandring skal meldes senest 8 dager etter flytting.

Det gis ikke refusjon for mindre enn èn måned, for ferier og lignende.

Parkeringstillatelsen skal innleveres når kjøretøyet den er utstedt til selges/byttes/avhendes. Ved bytte av kjøretøy godskrives innbetalt beløp til ny parkeringstillatelse.

Ved tap av parkeringstillatelse erstattes denne med en ny parkeringstillatelse mot administrasjonskostnader. Mistet parkeringstillatelse skal omgående meldes til Kongsberg kommune. Avgift for mistet kort refunderes ikke.

§ 9.Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse til bosatte

Det tildeles kun èn parkeringstillatelse per husstand. Ved særlige tilfelle kan det tildeles flere parkeringstillatelser per husstand dersom kommunen finner det nødvendig.

Søker må være bosatt og folkeregistrert i området regulert med beboerparkering.

Studenter og pendlere som er fritatt fra kravet om å melde flytting til Folkeregisteret, må fremlegge dokumentasjon på boforhold i beboerområde gjennom eierforhold eller ved gyldig husleiekontrakt samt eventuelt den tilleggsdokumentasjon som kreves av de som utsteder tillatelsen. For andre grupper som ikke er folkeregistrert bosatt i område med beboerparkering, kreves bekreftelse fra Folkeregisteret om fritak for flyttemelding.

Studenter som ikke er folkeregistrert bosatt i området med beboerparkering må fremvise gyldig studentbevis eller annen bekreftelse fra studiestedet. Pendlere må dokumentere pendlerstatus fra hjemkommunen. I de tilfeller det kreves arbeids-/oppholdstillatelse for utlendinger, må denne alltid forevises.

Kjøretøyet må disponeres av søkeren. Søker må enten stå registrert som eier eller medeier av kjøretøyet i motorvognregisteret eller stå som leaser/leier av kjøretøyet eller disponere firmabil til privat bruk. Eventuell disponering av tjenestebil, firmabil eller leie/leasingbil til privat bruk må dokumenteres på slik måte som kreves av de som utsteder tillatelsen. Slik dokumentasjon kan være;

-leie- eller leasingkontrakt,
-dokumentasjon fra skattekontor eller lønnsslipp som viser at søker blir fordelslignet for privat bruk av firmabil,
-bekreftelse fra firmaet som eier firmabilen om kjøretøyets kjennemerke samt om det foreligger tillatelse til privat bruk.

Bosatte i umiddelbar nærhet som ikke har parkeringsmulighet på egen grunn, kan dersom Kongsberg kommune finner det nødvendig, tildeles parkeringstillatelse på samme vilkår som bosatte.

Huseiere som ikke selv bebor eller beboere som ikke disponerer kjøretøy til privat bruk etter denne bestemmelsen, tildeles ikke parkeringstillatelse for bosatte.

En parkeringstillatelse kan påføres flere kjennemerker.

§ 10.Vilkår for tildeling av parkeringstillatelse til næringsdrivende

Næringsdrivende, håndverkerbedrifter mv. som har et særlig behov for biloppstillingsplasser for egne servicekjøretøy, og som er etablert i området hvor det er regulert beboerparkering kan tildeles parkeringstillatelse. Det særlige behovet for parkering må begrunnes og dokumenteres.

Den næringsdrivendes firma skal være registrert i enhetsregisteret med adresse i området med beboerparkering og drive virksomhet fra denne adressen. Kjøretøyet skal eies/leases/leies av firmaet og være utstyrt og innredet på en måte som gjør at kjøretøyet i seg selv er et arbeidsverktøy.

Det innvilges ikke parkeringstillatelse til ansatte i virksomheter eller til kunder.

Kommunale virksomheter tildeles parkeringstillatelse på de samme kriterier som andre næringsdrivende.

En parkeringstillatelse kan påføres flere kjennemerker.

§ 11.Midlertidige parkeringstillatelser

Midlertidig parkeringstillatelse kan i særlige tilfeller tildeles beboeres/næringsdrivendes kjøretøy som er under registrering, kjøretøy som disponeres midlertidig, huseiere som pusser opp huset eller tilsvarende.

Beboer som i en periode låner kjøretøy som er registrert på søsken eller slektning i rett opp- eller nedadgående linje kan søke om midlertidig parkeringstillatelse. Tillatelsen gjelder kun for vedkommende som har fått innvilget parkeringstillatelsen. Disposisjonsretten skal dokumenteres ved erklæring både fra eier og den som disponerer kjøretøyet. Erklæringen skal inneholde opplysninger om tidsperiode for bruk samt om kjøretøyet også blir disponert av andre.

Midlertidig parkeringstillatelse utstedes normalt ikke utover en måned og tildeles beboere, jf. § 9 eller næringsdrivende, jf. § 10.

I forbindelse med at eget kjøretøy er på verksted, utstedes en ny parkeringstillatelse for eventuell lånebil. Forholdene skal dokumenteres.

Besøkende må parkere på regulerte parkeringsplasser/avgiftsplasser mot betaling til parkeringsautomat.

§ 12.Fornyelse

Innehaver av parkeringstillatelse er selv ansvarlig for fornyelse av tillatelsen.

Fast bosatte (i folkeregistret på angjeldende adresse) får tilbud om fornyelse av parkeringstillatelsen så lenge man bor på adressen og kjøretøyet er registrert på vedkommende i motorvognregisteret.

Næringsdrivende får tilbud om fornyelse av parkeringstillatelsen. Innehaverne er selv ansvarlig for å melde fra om endringer i parkeringstillatelsene.

Før fornyelse foretar kommunen kontroll av om fast bosatte fremdeles bor på adressen. Dette gjøres ved bruk av personnummer som må oppgis ved søknad om parkeringstillatelse. Ved fornyelse av parkeringstillatelse for næringsdrivende blir opplysninger kontrollert opp mot enhetsregisteret.

Kommunen foretar også kontroll av om den oppgitte eieren fremdeles eier kjøretøyet. Dette gjøres ved kontroll mot motorvognregisteret.

Innehavere av øvrige parkeringstillatelser (f.eks. midlertidig bosatte, firmabil/leasingbil etc.) får ikke tilbud om å fornye parkeringstillatelsen, men må selv sørge for å fornye parkeringstillatelsen i god tid før utløp av gyldighetstiden. Det kreves dokumentasjon som nevnt i denne forskrift.

Kunden er selv ansvarlig for at det foreligger gyldig parkeringstillatelse før kjøretøyet parkeres i områder regulert med beboerparkering.

§ 13.Misbruk av parkeringstillatelse, inndragelse og straffeansvar

Innehaver av parkeringstillatelsen skal senest innen 8 dager skriftlig melde fra til Kongsberg kommune om endringer i opplysninger gitt på søknadsskjemaet.

Parkeringstillatelsen kan inndras eller gjøres ugyldig ved melding til innehaveren dersom parkeringstillatelsen viser seg å være tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger eller ved misbruk/forfalskning av parkeringstillatelsen. Forholdet kan også politianmeldes.

Ved misbruk eller inndragning tilbakebetales ikke innbetalt avgift.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.