Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Vestre Toten kommune, Oppland

DatoFOR-2015-06-18-1004
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse18.06.2015
Sist endret
EndrerFOR-2007-05-03-659
Gjelder forVestre Toten kommune, Oppland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort03.09.2015   kl. 14.55
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Vestre Toten

Hjemmel: Fastsatt av Vestre Toten kommunestyre 18. juni 2015 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).

§ 1.Formål

Denne forskriften setter krav til utslipp fra mindre avløpsanlegg i Vestre Toten kommune, slik at hensynet til resipienten og brukerinteressene ivaretas. Der ikke annet er sagt, gjelder forskriften i tillegg til reglene i forurensningsforskriften kapittel 11 og 12.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter, med innlagt vann i Vestre Toten kommune, som ikke er tilkoplet kommunal avløpsledning, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe.

§ 3.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: 

Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. 

Tot-P: Total fosfor. 

BOF5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. 

TKB: Termotolerante koliforme bakterier. 

Pe (personekvivalent): Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra en person. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, tjern). 

ADK1-kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp. 

Utslipp: Avløpsvann ført ut av bygninger til tett tank, slamavskiller, infiltrasjon i grunnen, annen renseløsning eller direkte til resipient. 

Innlagt vann: Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. Manuell oppfylling av innvendig tankvolum inntil 60 liter anses ikke som innlagt vann.

§ 4.Krav til planlegging

Foretak som utfører planlegging skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal ha nødvendig hydrogeologisk kompetanse.

I områder som kommuneplanene definer som strandsone kreves det ansvarsrett i tiltaksklasse 2 for prosjektering.

Hvis antall boliger, fritidshus etc. (boenheter) med innlagt vann i et område etter utbygging blir mer enn 7, med innbyrdes avstand mindre enn 100 meter, skal det utarbeides en samlet avløpsplan for området.

Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, skal beskrives. Det skal innhentes opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder som kan tenkes å bli berørt av utslippet. Der det er drikkevannsinteresser, skal det dokumenteres av fagkyndig at drikkevannet ikke vil bli påvirket av utslippet.

Ved nyanlegg eller utvidelse på annenmanns grunn skal det foreligge erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring skal vedlegges søknad om utslipp. Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er gitt.

§ 5.Godkjente renseløsninger

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige.

For anlegg >23 pe (tilsvarer 7 boenheter) vurderes renseløsning av kommunen i hvert enkelt tilfelle. For anlegg <23 pe godkjennes følgende renseløsninger: 

Der forholdene ligger til rette for det, skal det benyttes følgende renseløsning:

-Lukket infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norvar-rapport 49/1994, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon - små avløpsanlegg». Skal ha støtbelastning med pumpe. 

Der forholdene ikke ligger til rette for å benytte lukket infiltrasjonsanlegg, tillates følgende renseløsninger:

-Våtmarksfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49.
-Minirenseanlegg. Skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3 eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur.

Det presiseres at det for anlegg i Einafjordens og Skjelbreias nedbørfelt må dokumenteres at rensekravet for bakterier (TKB) oppfylles.

-Tett tank. Løsningen gjelder bare for toalettavløp, og godkjennes bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. I Einafjordens og Skjelbreias strandsone kan tett tank godkjennes uten godkjent renseløsning for gråvann (ikke innlagt vann). Innleggelse av vann tillates ikke i fritidsbebyggelse i dette området. Det skal være alarm som varsler i god tid før tanken er full. Det skal være kjørbar atkomst med tømmeutstyr til tanken hele året. Tett tank er søknadspliktig.
-Biologisk filter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 60.

Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48. Slamavskiller og tette tanker skal plasseres slik at den kan tømmes hele året med tømmeutstyr. Kommunen kan gi nærmere opplysninger om krav til avstand/høydeforskjell fra veg. For eksisterende gråvannsanlegg kan prefabrikert filterposekum benyttes istedenfor slamavskiller, der det ikke er mulighet for tømming av slamavskiller. 

Nye avløpsløsninger

Ved lansering av nye produkter på markedet, kan kommunen vurdere å gi tillatelse til løsninger som ikke er beskrevet ovenfor. I slike tilfeller skal det fremlegges dokumentasjon på anleggets renseløsning og funksjon. Det skal også utarbeides et oppfølgingsprogram, som blant annet omfatter prøvetaking, med påfølgende rapportering til kommunen.

§ 6.Utslippssted

Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring. (Jf. lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 3). Der det blir uforholdsmessig kostbart, kan det tillates å kople utløpsledning til ledning for jordbruksdrenasje dersom den munner ut i resipient med årssikker vannføring.

Ved utslipp til innsjø, tjern eller dam skal utløpet være dykket til enhver tid.

Ved anlegg på annen manns grunn, skal eier av anlegget tinglyse erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring for senere tinglysing skal vedlegges søknaden.

§ 7.Krav til utførelse

Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK1-kurs eller 2-dagers kurs i bygging/installasjon og prosjektering av mindre avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller tilsvarende.

Alle renseanlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg skal ha mulighet for prøvetaking på utløp.

§ 8.Lukt

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for generende lukt.

§ 9.Krav til drift og vedlikehold

Avløpsanlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger.

§ 10.Anleggseiers kontroll 

Generelt gjelder:

All ekstern kontroll som pålegges anleggseier skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av anleggseier.

Årsrapport i henhold til krav angitt nedenfor skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Den skal minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer. 

For de enkelte anleggstypene gjelder:

-Minirenseanlegg

Skal ha drifts- og vedlikeholdsavtale med renseanleggleverandør. Denne skal oppfylle kravene i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2, punkt 2.3. Ved eventuell konkurs/opphør hos leverandør skal eier inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med annen fagkyndig virksomhet, godkjent av kommunen.

-Våtmarksfilter

Skal ha drifts- og vedlikeholdsavtale med renseanleggleverandør. Som en del av denne skal anlegget ha ekstern kontroll og levere årsrapport hvert år. Ved eventuell konkurs/opphør hos leverandør skal eier inngå drifts- og vedlikeholdsavtale med annen fagkyndig virksomhet, godkjent av kommunen.

§ 11.Kommunens tilsyn 

Generelt gjelder:

Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å foreta tilsynsbesøk til anleggene, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at rensekrav overholdes. Alle slamavskillere og tette tanker skal sjekkes av slamtømmer ved hver tømming i henhold til skjema.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2, punkt 2.2 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes. 

For de enkelte anleggstypene gjelder:

-Lukket infiltrasjonsanlegg

Kommunen utfører normalt tilsynsbesøk med rapport hvert 5. år.

-Minirenseanlegg

Kommunen utfører normalt tilsynsbesøk med rapport hvert 5. år. Som en del av dette tas det normalt representativ utløpsprøve. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5 . Der det er satt krav til rensing av bakterier, tas det også prøve som analyseres på TKB.

-Våtmarksfilter

Kommunen utfører normalt tilsynsbesøk med rapport hvert 5. år. Som en del av dette tas det normalt representativ utløpsprøve. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5 . Der det er satt krav til rensing av bakterier, tas det også prøve som analyseres på TKB. Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder fosforkravet.

-Biologisk filter

Kommunen utfører normalt tilsynsbesøk med rapport hvert 5. år. Som en del av dette tas det normalt representativ utløpsprøve. Denne skal analyseres på tot-P og BOF5 . Der det er satt krav til rensing av bakterier, tas det også prøve som analyseres på TKB. Filtermassen skal skiftes ut når prøveresultatene ikke overholder fosforkravet.

§ 12.Eldre utslipp

Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk (i praksis: anlegg etablert før 1972), er ulovlige fra 1. januar 2008. Utslippene kan likevel bestå inntil enkeltvedtak om opprydding er fastsatt.

§ 13.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 3. mai 2007 nr. 659 om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Vestre Toten kommune, Oppland.