Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Askim kommune, Østfold

DatoFOR-2015-06-18-779
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse18.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskim kommune, Østfold
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, FOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort02.07.2015   kl. 13.00
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Askim

Hjemmel: Fastsatt av Askim bystyre 18. juni 2015 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). 

Forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriften § 12-7 til og med § 12-13.

Utover dette gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 12.

§ 1.Formål

Denne forskriften setter krav til forvaltningsmessige forhold, tekniske løsninger ved nybygging, vesentlig utvidelse eller rehabilitering av mindre avløpsanlegg i Askim kommune, slik at hensynet til de respektive resipientene og brukerinteressene ivaretas.

Forskriften gir også kommunen hjemmel for å kreve nødvendig forbedring av utslipp fra eksisterende mindre avløpsanlegg.

§ 2.Definisjoner

Definisjoner er gitt i Forurensningsforskriftens § 11-3. I tillegg gjelder følgende: 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. 

Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett. 

Gråvann: Den delen av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Avløp fra vannklosett er ikke inkludert. 

Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak stammer fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. 

Tot-P: Total fosfor er summen av alle fosforforbindelser (løste og uløste). 

BOF5: Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. 

TKB: Termotolerante koliforme bakterier. Indikator på forekomst av tarmbakterier. 

Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanlegget størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlig mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året.

1 pe tilsvarer utslipp fra en person. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, sjø, innsjø, tjern). 

ADK-1: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp. 

Renseløsninger: Fellesbegrep for installasjoner med formål å rense avløpsvann. 

EN-12566-3: Europeisk norm; «Små avløpsanlegg for opptil 50 personekvivalenter (pe) - Del 3: Prefabrikkert og/eller montert på stedet».

§ 3.Virkeområde

Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter, med innlagt vann i Askim kommune, og hvor utslippet ikke overskrider 50 personekvivalenter (pe).

Unntatt fra forskriftens virkeområde er bebyggelse der avløpet føres til offentlig avløpsanlegg i medhold av plan- og bygningsloven § 27-2.

§ 4.Krav om utslippssøknad

Etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig. Kommunens søknadsskjema skal benyttes.

Ved søknad om utslippstillatelse for minirenseanlegg skal blant annet følgende dokumentasjon vedlegges:

-Kopi av service-/vedlikeholdsavtale med godkjent foretak (jf. § 9) i henhold til vedlegg 2.3 i kapittel 11 i forurensningsforskriften.
-Dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller NS-EN-12566-3, inkludert dokumentasjon på at oppnådde renseresultater for Tot-P og BOF5, for den aktuelle anleggstypen, tilfredsstiller kravene i § 6.
-At ledningsnettet som er koblet til anlegget er tett og kun fører sanitært avløpsvann.
-Beskrivelse av brukerinteresser og risiko for negativ påvirkning av disse.

Utslippstillatelse vil ikke bli gitt dersom pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2.

§ 5.Krav til prosjektering og utførelse

Foretak som prosjekterer og utfører avløpsanlegg omfattet av denne forskriften skal være godkjent for ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven. Dette gjelder både for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll.

Avløpsanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke er til sjenanse, verken med hensyn til inngrep i naturen, utseende eller lukt.

Ledningsnettet tilknyttet anlegget skal være tett, slik at overvann og/eller grunnvann ikke føres inn på anlegget.

Alle kumlokk skal være låst eller sikret på en forsvarlig måte og alle avløpsanlegg skal ha mulighet for prøvetaking fra utløp, unntatt infiltrasjonsanlegg.

Minirenseanlegg skal ha tilstrekkelig isolasjon og være skjermet mot spreng kulde.

Praktisk utførende personell skal i tillegg ha ADK1-godkjenning, og kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet.

Ved prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal utførende foretak ha hydrogeologisk kompetanse.

Det skal ikke være fare for negativ påvirkning av brukerinteresser, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet,

§ 6.Utslippskrav

Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner eller rensegrad, regnet som årlig middelverdi:

ParameterUtslippskonsentrasjonTilsvarende prosent rensegrad
Tot-P≤ 1,0 mg/l90 %
BOF5≤ 25 mg/l90 %

Der hvor brukerinteresser kan bli berørt, kan det stilles krav til utslipp av bakterier (TKB), eller nektes utslipp.

§ 7.Godkjente renseløsninger

Hvert anlegg godkjennes individuelt i forbindelse med behandling av utslippssøknad.

Avhengig av stedlige forhold og anleggets formål er følgende renseløsninger godkjente:

-Lukkede infiltrasjonsanlegg: Utføres iht. VA Miljøblad nr. 59.

Krav til grunnundersøkelser for infiltrasjon.

-Våtmarksfilter: Utføres iht. VA Miljøblad nr. 49
-Minirenseanlegg: Utføres iht. VA Miljøblad nr. 52.

Avløpsanlegget skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-3 og godkjenning iht. SINTEF's tekniske godkjenningsordning.

-Tett tank: Løsningen gjelder kun for svartvann og godkjennes i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Unntaksvis kan tett tank også godkjennes for gråvann fra fritidsbebyggelse. Det er krav til montert høynivå-alarm på tanken.
-Sandfilteranlegg for gråvann: Utføres iht. VA Miljøblad nr. 59. I enden av sandfiltergrøften skal det være tilgjengelig en kum for utløpsprøve.
-Biologisk filter for gråvann: Utføres iht. VA Miljøblad nr. 60.
-Kommunen kan i særlige tilfeller godkjenne andre løsninger prosjektert og beskrevet i samarbeid med anerkjent avløpsfaglig konsulent.
§ 8.Krav til tinglyst erklæring

Ved nyanlegg eller utvidelse på annen manns grunn, skal det foreligge erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring skal vedlegges søknad om utslipp. Erklæringen skal tinglyses etter at tillatelse er gitt.

§ 9.Utslippssted

Resipientens kapasitet til å bufre, bortlede og omsette utslippet, skal vurderes før etablering av ny renseløsning.

Utslippssted må legges slik at det ikke kommer i konflikt med andre brukerinteresser.

Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha helårs vannføring. (Jf. § 3 i lov om vassdrag og grunnvann). Der det er uforholdsmessig langt til resipient med helårs vannføring, kan det tillates å kople utløpsledning til drens- eller overvannsledning dersom den munner ut i resipient med helårs vannføring.

Kommunen kan i særskilte tilfeller tillate å føre utslippet til resipient med ikke helårs vannføring eller til terreng, dersom dette ikke gir uakseptable hygieniske forhold.

Dersom utslippet føres til terreng skal massene ha tilstrekkelig dreneringskapasitet.

Ved utslipp til innsjø, sjø, tjern eller dam bør utløpet være dykket til enhver tid.

Til elv/bekk bør utløpet være dykket ved normal tørrværsavrenning.

§ 10.Krav til drift og vedlikehold

Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges og at det har tilstrekkelig yteevne under alle belastninger og klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger.

Det skal inngås skriftlig avtale om drift og vedlikehold (service) med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet og følgende punkter skal være regulert i avtalen:

-Service:

2 gang pr. år/kontroll av slammengde, slamtømming, vannkvalitet og alarmfunksjon.

Tørrslam fra avløpsanlegg med slamtørker skal hentes av leverandør og leveres til godkjent mottaker.

-Beredskapsordning:

Sikre anleggseier assistanse dersom det oppstår funksjonssvikt på anlegget.

-Rapportering:

Årlig rapportering av service til kommunen.

-Leveranse:

Reservedeler og kjemikalier.

Samtlige godkjente foretak skal ha en skriftlig avtale med kommunen.

Som grunnlag for å oppnå avtale med kommunen skal foretaket dokumentere intern system for opplæring av service-/vedlikeholds personell.

§ 11.Tilsyn og kontroll

Kommunen er forurensningsmyndighet og plikter med dette å utføre tilsyn med anleggene.

Dette tilsynet omfatter både kontroll av anleggenes ytelse, samt kvalitet på utført service og vedlikehold.

Kommunen eller den som kommunen bemyndiger kan kontrollere funksjonaliteten til avløpsanleggene, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at rensekrav overholdes.

Kommunen plikter å ta prøver av utløpsvannet med jevne mellomrom, minimum hvert 4. år.

Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Det skal analyseres for parametere der er stilt krav til i utslippstillatelsen. Analysemetoder beskrevet i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 skal benyttes.

Alle renseanlegg, bortsett fra infiltrasjonsanlegg, skal ha mulighet for representativ prøvetaking på utløp. Dersom prøvetakingsmuligheten ikke er tilfredsstillende, kan kommunen kreve at det etableres egen prøvetakingskum.

All pålagt prøvetaking skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier.

Årsrapport for anlegg med drifts- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 10. februar påfølgende år. Rapporten skal inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget (teknisk tilstand).
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesielt vekt på eventuelle driftsproblemer.
-Analyseresultater fra prøvetaking i utløpsvann.

Alle slamavskillere og tette tanker skal kontrolleres av slamrenovatør ved hver tømming iht. kontrollskjema. Ved avvik eller unormale hendelser, skal slamtømmer umiddelbart varsle kommunen om forholdet.

Kommunen skal føre statistikk over utført kontroll, med eventuelle avvik.

I henhold til forurensningsloven § 73 har kommunen sanksjonsmuligheter dersom anleggets ytelse ikke er tilfredsstillende, samt om service og vedlikehold er mangelfull.

§ 12.Eldre utslipp

Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlig fra 18. juni 2015.

Utslippene kan likevel bestå inntil enkeltvedtak om opprydding er fastsatt.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 18. juni 2015.