Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Gjøvik kommune, Oppland

DatoFOR-2015-06-18-921
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse30.07.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjøvik kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2004-06-01-931-§12-6
Kunngjort30.07.2015   kl. 15.15
KorttittelForskrift om mindre avløpsanlegg, Gjøvik

Hjemmel: Fastsatt av Gjøvik kommunestyre 18. juni 2015 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6. 

Denne forskrift erstatter forurensningsforskriften § 12-7 til § 12-13, jf. § 12-6. Forøvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er:

a)Supplere reglene i forurensningsforskriften kapittel 11 og 12 med nødvendige tilleggskrav for å beskytte vannressursene i kommunen mot forurensing som kan skade andre brukerinteresser.
b)Gi kommunen hjemmel for å kreve nødvendig forbedring av eksisterende utslipp.
c)Sette krav til tekniske avløpsløsninger som skal benyttes for etablering av nye utslipp.

Der ikke annet er sagt, gjelder forskriften i tillegg til reglene i forurensningsforskriften kapittel 11 og 12.

§ 2.Definisjoner

Definisjonene i forurensningsforskriftens § 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: 

Avløpsanlegg: Alle utvendige installasjoner som er nødvendige for å transportere sanitært avløpsvann til godkjent utslippssted. 

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. 

Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder hvor urin og/eller fekalier normalt transporteres med vann. 

Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. 

Tot P: Total fosfor. 

BOF5 : biologisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. 

Kildeseparering: Avløpsanlegg hvor gråvann og svartvann ikke føres til samme renseanlegg eller tank. 

Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er normalt overflatevann (sjø, bekk, elv, innsjø og våtmark). 

Nøytral fagkyndig: person eller firma som kan vise til relevant utdannelse, anerkjente kurs og praksis for å kunne dimensjonere og utforme infiltrasjonsanlegg 

Kjørbar vei: Vei som har tilfredsstillende snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle en tankbil for septiktømming. Det skal ikke være vegetasjon eller andre hindringer som hindrer adkomst for tankbil. Om vinteren må veien være brøytet og om nødvendig strødd. Hvorvidt en vei er kjørbar etter ovenstående, avgjøres av kommunen.

§ 3.Virkeområde for lokal forskrift

Lokal forskrift gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter med utslipp mindre enn 50 pe. For bebyggelse som kun slipper ut gråvann, gjelder denne forskrift bare dersom det er innlagt vann. Denne forskriften gjelder imidlertid for all bebyggelse med svartvann som går til tett tank. Unntatt fra forskriftens virkeområde er bebyggelse der avløpet er tilkoblet offentlig avløpsanlegg.

§ 4.Forholdet til lovlige utslipp etablert før forskriften trådte i kraft

Eksisterende utslipp som har utslippstillatelse etter forurensningsloven 13. mars 1981 nr. 6 eller lov 26. juni 1970 nr. 75 om vern mot vannforurensning med forskrifter, er fortsatt lovlige.

Utslipp etablert før denne forskriften trådte i kraft og som kunne etableres uten utslippstillatelse, må søke om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften og denne forskriften. Plikten til å søke utslippstillatelse trer likevel ikke i kraft før kommunen har vedtatt oppryddingsplaner og fastsatt søknadsfrist.

Anlegg skal være endret i samsvar med utslippstillatelsen innen 18 måneder etter at vedtaket om tillatelse er endelig, dersom det ikke er satt noen annen frist i tillatelsen.

§ 5.Krav til avløpsanlegg

Det er ikke tillatt å montere avfallskvern på røropplegg som tilknyttes mindre avløpsanlegg.

For fritidsboliger med innlagt vann gjelder samme rensekrav som for helårsboliger.

Tett tank er en løsning som kun vil bli godkjent for eksisterende bebyggelse, og der det ikke er forhold som tilsier at andre løsninger enn tett tank vil kunne benyttes.

Tett tank godkjennes bare ved kildeseparering kun for svartvann og i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann når det er innlagt vann. Det skal benyttes lavtspylende toalett, vakuumtoalett eller tilsvarende. For fritidsboliger/boliger uten innlagt vann kan det godkjennes at avløp fra vakuumtoalett føres til tett tank.

§ 6.Krav til renseeffekt/utslippskrav

Denne bestemmelsen erstatter reglene i forurensningsforskriften § 12-8 og § 12-9. Utslipp skal oppfylle følgende krav til utløpskonsentrasjoner, regnet som årlig middelverdi: 

Parameter:Utslippskonsentrasjon:
Tot-P<1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på > 90 %)
BOF5<25 mg/l (Dette tilsvarer en renseeffekt på > 90 %)
§ 7.Krav til utslippssøknad, dokumentasjon og saksbehandling

Etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og vesentlig endring av avløpsanlegg, er søknadspliktig i henhold til forurensningsforskriften § 12-4. Søknadsskjema «søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune» skal brukes. Alle vedlegg som er angitt i søknadsskjemaet skal vedlegges i den grad de er relevante.

Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. For de anleggstyper der VA-miljøblader er tilgjengelig, skal renseanlegget prosjekteres og bygges etter siste versjon av disse.

Ved søknad om utslippstillatelse skal det gis prosjekteringsdokumentasjon, tegninger og beskrivelser som medfølger utslippssøknaden.

Slamavskiller skal ha dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller NS-EN 12566-1.

Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller NS-EN 12566-3. Dokumentasjon av prosedyre for prøvetaking og behandlingseffekt skal også være etter denne standarden.

Dokumentasjon av infiltrasjonsanlegg skal utarbeides av nøytral fagkyndig.

For anlegg med infiltrasjon i stedlige masser, eller hvor det ellers er allment akseptert at det er problematisk å kunne ta representative utslippsprøver, skal oppnåelse av rensekrav dokumenteres ved utslippssøknaden og omfatte følgende:

-Grunnundersøkelse
-Hydraulisk kapasitet
-Infiltrasjonskapasitet
-Løsmassenes egenskaper som rensemedium
-Risikovurdering (risiko for forurensning).

Alle renseanlegg, bortsett fra infiltrasjonsanlegg, skal ha godt tilrettelagt mulighet for prøvetaking på utløp. For infiltrasjonsanlegg regnes tilfredsstillende dokumentasjon i henhold til beskrivelsene ovenfor å være dokumentasjon på at rensegrad vil bli oppnådd.

Ved felles plassering av hele eller deler av avløpsanlegget på andres eiendom, skal tinglyst erklæring om rettighet til å legge, fornye og vedlikeholde anlegget vedlegges søknaden.

Utslippstillatelse vil ikke bli gitt dersom pålegg om tilknytning til offentlig avløpsnett kan gis med hjemmel i plan og bygningsloven og/eller forurensningsloven, eller at omsøkt tiltak ligger i område for offentlig avløp.

§ 8.Krav til prosjektering og utførelse av avløpsanlegg

Foretak som prosjekterer eller utfører avløpsanlegg omfattet av denne forskriften skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder og -klasser i henhold til plan- og bygningsloven. Dette gjelder både for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll.

Valgt rensemetode må tilfredsstille krav til renseeffekt og utslippskrav som framkommer i § 6.

Firma som utfører grunnundersøkelse og prosjekter infiltrasjonsanlegg skal ha nødvendig dokumenterbar kompetanse innen hydrogeologi, avløpsteknikk og jord som rensemedium.

Praktisk utførende personell skal kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet.

§ 9.Krav til drift og vedlikehold av avløpsanlegg

Avløpsanlegg skal driftes og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der det ligger. Eier av anlegg er ansvarlig for at det driftes og vedlikeholdes slik at alle krav følges.

Slamavskillere og tette tanker skal tømmes iht. kommunal tømmeordning. Minirenseanlegg tømmes iht. kommunal tømmeordning, eller iht. retningslinjer fra leverandøren. Ved installering av slamavskillere, tette tanker eller andre renseanlegg som krever tømming, stilles det krav om at anlegget er tilgjengelig for tømming fra kjørbar vei.

I de tilfeller der minirenseanlegg, infiltrasjonsanlegg eller biofilter benyttes til rensing eller etterpolering av sanitært avløpsvann, skal det inngås en skriftlig drifts- og serviceavtale mellom eier og service-/vedlikeholdsforetaket.

Service-/vedlikeholdsforetak skal sende rapport for anlegg med service- og vedlikeholdsavtale til kommunen, innen 1. februar året etter utført service/vedlikehold.

§ 10.Utslippssted

Utslippssted for avløpsvann skal etableres på følgende måter:

-Utslipp til innsjø etableres minimum 2 m under laveste vannstand.
-Utslipp til elv/bekk skal kun forekomme til vassdrag med helårs vannføring, jf. § 3 i vannressursloven, eller til ledning for jordbruksdrenasje dersom den munner ut i resipient med årssikker vannføring.
-Etablering av utslipp til stedlige løsmasser.

Utslippssted for avløpsvann fra avløpsanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet på resipienten og inngrep i naturen blir minst mulig, samt at konflikt med andre interesser unngås. Krav utover minimumskrav kan settes i enkeltsaker etter vurdering av lokale forhold.

§ 11.Tilsyn og kontroll

Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12 følges.

Forurensningsmyndigheten har rett til og plikter å utføre tilsyn med avløpsanleggene. Tilsynet vil være risikobasert og vil minst omfatte kontroll av anleggenes ytelse og kontroll av kvalitet på utført service og vedlikehold.

Kommunen har sanksjonsmulighet dersom anleggets ytelse ikke er tilfredsstillende, samt om service/vedlikehold er mangelfull, jf. forurensningsloven.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring.