Forskrift om gebyr for behandling av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Sørum kommune, Akershus

DatoFOR-2015-06-24-783
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørum kommune, Akershus
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§9-2, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort02.07.2015   kl. 13.00
KorttittelForskrift om fyrverkeritilsynsgebyr, Sørum

Hjemmel: Fastsatt av Sørum kommunestyre 24. juni 2015 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er at kommunen skal få dekket sine utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og tilsyn i denne forbindelse.

Gebyret skal dekke kommunens faktiske utgifter forbundet med behandling av søknaden, egenmeldinger samt dekke utgiftene forbundet med tilsyn ved vurdering av søknaden og ved handel.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for Sørum kommune.

Forskriften gir lokal tilsynsmyndighet rett til å fastsette og innkreve gebyrer for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV, egenmeldinger og gjennomføring av tilsyn i denne forbindelse.

§ 3.Saksbehandling

Den som vil drive med handel med fyrverkeri klasse II, III og IV må årlig søke kommunen ved Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS om tillatelse. Søknad om tillatelse til handel må være brann- og redningsvesenet i hende innen 1. mai.

§ 4.Beregning og fastsettelse av gebyr

For å dekke utgiftene med behandling av søknader og oppfølging av handel med fyrverkeri klasse II, III og IV innkreves gebyr for:

-Behandling av søknad, inkludert tilsyn
-Endring av søknad eller tillatelse
-Gebyr for kontroll ved avvik
-Egenmelding.

Gebyrenes størrelser er basert på prinsippet om at gebyrene skal dekke de faktiske kostnadene for behandling av søknad og tilsyn i denne forbindelse. Dersom egenmelding benyttes, vil gebyret tilsvare kostnadene i forbindelse med behandlingen av denne.

Gebyrenes størrelser vedtas årlig av Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ved brann- og redningssjefen.

§ 5.Betaling

Gebyret for saksbehandling og tilsyn kreves inn av Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS.

Gebyret for saksbehandling og tilsyn i denne forbindelse må betales før søknaden behandles.

Gebyr for kontroll ved avvik vil kreves inn i etterkant.

Gebyret tilfaller i sin helhet Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2015.