Forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2015-08-26-1007
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2015
Sist endret
EndrerFOR-2003-12-18-1815
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort03.09.2015   kl. 14.55
KorttittelForskrift om tilrettelagt transport, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 26. august 2015 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

§ 1.Formål

Forskriften skal legge til rette for at personer med forflytningsvansker, som ikke kan benytte annen kollektivtransport, skal ha et alternativt transporttilbud.

Tilbudet om tilrettelagt transport utgjør en del av det kollektive transporttilbudet i kommunen, og innebærer at ulike praktiske løsninger tas i bruk.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften forstås:

a)TT: Tilrettelagt transport. TT tilbys som en del av det lokale transporttilbudet til personer som ikke kan benytte annen kollektivtransport.
b)TT-bruker: en person som har vedtak om TT.
c)reiserett: et vedtak som gir rett til å benytte kommunens TT-ordning.
d)fritidsreise: transport til fritidsformål.
e)faste reiser: transport der reisemålet er en fast tjeneste bruker mottar.
f)fast sjåførgruppe: tilrettelegging av transporten med et utvalg sjåfører som kjører den enkelte TT-bruker.
§ 3.Vilkår for reiserett med TT

For å få innvilget reiserett med TT må søker:

a)være ute av stand til på egenhånd å benytte T-bane, trikk, buss og annen kollektivtransport som følge av nedsatt funksjonsevne
b)ha nedsatt funksjonsevne som antas å vare lenger enn to år
c)være folkeregistrert i Oslo, og
d)være seks år eller eldre.

Søkere under seks år kan innvilges reiserett for å motta spesialpedagogisk hjelp, til barnehage, avlastning og støttekontakt med TT, dersom øvrige vilkår i første ledd er oppfylt.

Dersom sikkerhetshensyn eller andre hensyn tilsier det, kan det settes vilkår ved innvilgelse av reiserett med TT, herunder vilkår om pålagt ledsager.

§ 4.Søknaden

Søknaden om reiserett med TT sendes den bydelen der søkeren bor. Søknaden må inneholde legeerklæring og egenerklæring med begrunnelse for den manglende forflytningsevnen.

Ved fornyelse av TT-kort avgjør bydelen om det er behov for ny legeerklæring. Erklæringene utfylles på egne skjema.

Søkere etter § 8 tredje ledd, § 9 tredje ledd og § 10 må dokumentere reisebehovet, herunder at disse ikke dekkes av andre transportordninger.

§ 5.Tilrettelegging med spesialbil og personbil

TT-brukere innvilges som hovedregel transport med personbil. TT-brukere som er avhengig av rullestol, kan ved behov innvilges transport med spesialbil.

§ 6.Reiserettens varighet

Reiserett med TT gis vanligvis for to år. Reiserett kan gis for inntil fem år dersom TT-brukeren dokumenterer at den nedsatte funksjonsevnen har en varighet på fem år eller mer. For barn under seks år kan det unntaksvis innvilges reiserett for en kortere periode enn to år.

Ved flytting innen Oslo kommune beholder TT-brukeren den innvilgede reiseretten.

TT-brukere som flytter fra Oslo kommune og folkeregistreres i en annen kommune, mister reiseretten.

§ 7.TT-kort

Den som får innvilget reiserett, får tildelt TT-kort som er gyldig i perioden vedtaket varer. TT-kortet er et reisebevis som skal fremvises ved enhver TT-reise, og alle reiser skal registreres.

TT-kortet er et personlig verdikort, og må ikke overlates til andre.

TT-kort som ikke lenger er gyldig, skal makuleres. Tap av TT-kort skal meldes til bydelen umiddelbart.

TT-brukere belastes ikke kostnadene ved førstegangsutstedelse av TT-kort, men kan belastes kostnadene med erstatningskort.

§ 8.Tildeling av fritidsreiser

TT-brukere over seks år får en årlig kvote med fritidsreiser som fastsettes av bystyret i den årlige budsjettbehandlingen. Kvoten fastsettes etter følgende gruppeinndeling:

a)spesialbilbrukere over seks år
b)blinde eller svaksynte brukere over seks år
c)personbilbrukere mellom seks og 67 år
d)øvrige personbilbrukere over 67 år.

Brukere som etter 1. juli for første gang søker om TT-kort, får halv kvote dette året.

I særskilte tilfeller kan TT-brukere etter søknad innvilges tilleggsreiser utover tildelt kvote. TT-brukere som har stønad til motorkjøretøy etter folketrygdloven innvilges ikke tilleggsreiser.

§ 9.Bruksområde fritidsreiser

TT-brukere kan benytte fritidsreiser til:

a)fritidsreiser innenfor Oslo kommunes grenser
b)Akershus universitetssykehus ved sykebesøk
c)Oslo lufthavn Gardermoen ved egen flyreise

Ved reiser til Oslo lufthavn Gardermoen er det anledning til å ha med én medhjelper og egne barn, så fremt det er plass i biltypen TT-brukeren er innvilget reiserett med.

Dersom sterke helse- eller sosialmessige grunner tilsier det, og det foreligger et særskilt reisebehov, kan TT-brukere unntaksvis innvilges rett til å benytte et bestemt antall fritidsreiser etter avtalt formål i kommunene Bærum, Lørenskog, Nittedal og Oppegård.

Fritidsreiser skal ikke benyttes til reiser som kan dekkes av andre transportordninger, herunder reiser som dekkes av lov om pasient- og brukerrettigheter. Tilsvarende gjelder dersom kommunen tilbyr annen transport.

§ 10.Faste reiser

TT-brukere kan benytte faste reiser til følgende tjenester, når TT-brukeren har vedtak om dette:

a)spesialbarnehage og eller barnehage for å motta spesialpedagogisk hjelp
b)aktivitetsskole (SFO/AKS)
c)videregående skole
d)voksenopplæring
e)dagtilbud som benyttes som alternativ til arbeid
f)avlastning og støttekontakt.

TT kan ikke benyttes til faste reiser i første ledd dersom de kan dekkes av andre transportordninger, eller kommunen tilbyr annen transport.

TT kan benyttes til arbeidsrettet utdanning og lønnet arbeid, såfremt dette ikke dekkes av andre transportordninger, herunder stønad til arbeids- og utdanningsreiser fra NAV.

Faste reiser kan benyttes i Oslo kommune, eller til og fra kommuner i Akershus.

§ 11.Fast sjåførgruppe for faste reiser

TT-brukere som av sterke helsemessige grunner ikke kan benytte ordinær TT-transport, kan i særskilte tilfeller få tilrettelegging med fast sjåførgruppe til reiser etter § 10.

For å få innvilget fast sjåførgruppe må bruker tilhøre en av følgende grupper:

a)bruker får en betydelig utfordrende atferd dersom det benyttes forskjellige sjåfører eller ulikt kjøremønster. Den utfordrende atferden kan skyldes at bruker har behov for forutsigbarhet, faste rammer og lik praksis.
b)bruker har særskilte fysiske transportbehov og får vesentlig forverring av sin helsetilstand dersom det benyttes forskjellige sjåfører eller ulikt kjøremønster.
c)bruker har mangelfulle kommunikasjonsevner som gjør at fast sjåførgruppe er nødvendig.
d)fast sjåførgruppe kan også innvilges etter en helhetlig vurdering når særskilte grunner taler for det.

Fast sjåførgruppe innvilges ikke dersom transporten kan tilrettelegges med ledsager, alenekjøring eller annen måte.

§ 12.Bestilling av reiser

TT-brukere har ansvar for å følge fastsatte bestillingsregler. Det kan stilles krav til at reiser skal forhåndsbestilles. Det kan avtales reisetidspunkt som fraviker fra TT-brukerens bestilling for å tilpasse samkjøring.

Hentetidspunkt kan avvike med +/– 15 minutter fra avtalt hentetidspunkt. TT-brukerens tid i bilen skal normalt ikke overstige en time.

Bestilte reiser som ikke skal benyttes, skal umiddelbart avbestilles. Normalt vil reiser som ikke avbestilles belastes TT-brukeren. Gebyret utgjør 1/350 av folketrygdens grunnbeløp (G). Det kan ved gjentakende manglende avbestilling treffes tiltak overfor TT-brukere etter § 15.

En TT-bruker kan ikke bestille reise fra transportør når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken. Tilsvarende gjelder for TT-brukers ektefelle eller samboer. TT-brukere som eier transportmiddelet, kan selv ikke benytte dette til egne TT-reiser.

§ 13.Egenandel

Egenandeler for reiser etter denne forskriften fastsettes av bystyret i den årlige budsjettbehandlingen.

§ 14.Øvrige bestemmelser

En TT-reise skal dekke TT-brukerens personlige transportbehov.

TT-brukere har ansvar for å følge fastsatte rutiner for bruk av TT.

TT-brukere som ikke kan reise på egenhånd, kan ta med én medhjelper gratis. Medhjelperen kan ikke selv være TT-bruker. For reiser til Oslo lufthavn Gardermoen gjelder bestemmelsen i § 9 andre ledd.

§ 15.Tilbakekalling og karantenetid

TT-brukere skal umiddelbart underrette sin bydel om endrete forhold som kan ha betydning for reiseretten.

Ved endrete forhold av betydning for reiseretten eller ved brudd på forskriften, kan reiserett med TT tilbakekalles. TT-brukeren skal forhåndsvarsles og gis anledning til å uttale seg om saken, jf. forvaltningsloven § 16. Tilbakekalling er et enkeltvedtak som kan påklages.

Ved vesentlig brudd på forskriften kan det også ilegges karantenetid fra TT på inntil to år.

§ 16.Unntaksbestemmelser

Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra forskriftens regler.

§ 17.Myndighet

Bydelene fatter enkeltvedtak etter denne forskriften.

§ 18.Klageadgang

Enkeltvedtak etter denne forskriften kan påklages. Klage rettes til den bydel som har fattet vedtak. Klageinstans er klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede i Oslo. Klagefrist er 3 uker fra vedtaket er kommet frem til søkeren.

§ 19.Endringsadgang

De rettigheter og plikter som er fastsatt i, eller som følger av vedtak fattet etter denne forskriften kan endres. Eventuelle endringer får også virkning for eksisterende TT-brukere.

§ 20.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2015.

Fra samme tid oppheves forskrift 18. desember 2003 nr. 1815 for transport av funksjonshemmede, Oslo kommune, Oslo.