Forskrift om lokal forbudssone for avfyring av fyrverkeri, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2015-08-27-1644
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse27.08.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§43, FOR-2002-06-26-922-§2-10a
Kunngjort23.12.2015   kl. 12.50
KorttittelForskrift om lokal forbudssone for fyrverkeri, Trondheim

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim bystyre 27. august 2015 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 43 bokstav e, jf. forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A.

§ 1.Formål

Forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone for avfyring av fyrverkeri bidra til vern av liv, helse, miljø og materielle verdier ved å redusere risikoen for brann i den bevaringsverdige tette trehusbebyggelsen og omegn.

§ 2.Virkeområde

Forskriften angir en nærmere bestemt forbudssone for avfyring av fyrverkeri klasse II og III i Trondheim kommune.

§ 3.Definisjoner

Forbudssonen omfatter Midtbyen og omegn, som vist på kart som er vedlagt forskriften.

Med forbrukere menes myndige personer over 18 år som kan avfyre fyrverkeri klasse II og III.

§ 4.Ivaretakelse av forbudssonen

I følge forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10, kan forbrukere avfyre fyrverkeri klasse II og III på nyttårsaften mellom kl. 18.00 og 02.00, uten tillatelse fra brann- og redningssjefen. I forbudssonen for avfyring av fyrverkeri gjøres det unntak fra denne bestemmelsen, og det innføres forbud mot avfyring av fyrverkeri klasse II og III hele året.

Avfyring av fyrverkeri i klasse IV kan i forbudssonen ikke skje uten tillatelse fra brann- og redningstjenesten.

§ 5.Reaksjonsmidler

Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder bestemmelsen i brann- og eksplosjonsvernloven § 42 på tilsvarende måte.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. 

lf-20150827-1644-01-01.png