Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning, byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn, delingssaker/oppmålingsforretning m.m. og havneavgifter, Storfjord kommune, Troms

DatoFOR-2015-09-07-1106
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.10.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forStorfjord kommune, Troms
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1
Kunngjort01.10.2015   kl. 12.45
Rettet08.01.2016, henvisning i pkt. 2.5.
KorttittelForskrift om gebyrregulativ for byggesak mv., Storfjord

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Storfjord kommunestyre 7. september 2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1.

Kap. 1. Fellesbestemmelser

Fellesbestemmelsene gjelder for punkt 2–5 (inkludert underpunkter av disse punktene) i denne forskrift. Ved uoverensstemmelse mellom fellesbestemmelser og bestemmelser under punkt 2–5, gjelder bestemmelsene under punkt 2–5. Fellesbestemmelsene gjelder også for andre gebyrer og betalingssatser som fremkommer i det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ og betalingssatser.

1.1 Grunnlag

Gebyr etter dette regulativet uttrykker kommunens gjennomsnittlig kostnad ved behandling og tilsyn av saker etter blant annet «lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)», «lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)», «lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)», «lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)», «lov om jord (jordlova)», «lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv» og «matrikkellova».

I tillegg til gebyrer etter dette regulativet vil det i forbindelse med en søknad blant annet kunne bli innkrevd tilknytningsavgift for vann og/eller avløp, samt innkrevd gebyr på vegne av andre offentlige myndigheter som for eksempel tinglysingsgebyr.

1.2 Betalingsplikt

Det skal betales gebyr i henhold til «gebyrregulativ og betalingssatser» for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor plan- og driftsetatens myndighets- og ansvarsområde.

1.3 Beregningstidspunkt

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, komplett søknad eller krav foreligger.

1.4 Faktureringstidspunkt og innfordring

Alle gebyr forfaller til betaling 21 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret kan fremkomme under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.

1.4.1 Forskuddsfaktura

Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.

1.4.2 Etterskuddsfaktura

Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.

1.4.3 Innfordring

Ved for sen betaling påløper morarente, jf. lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.

1.5 Gebyr beregnet på anvendt tid

For gebyr som ikke er fastsatt på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid, se «gebyrregulativet og betalingssatser».

1.6 Gebyr for sak som trekkes/avbrytes

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av gebyret som fremkommer av gjeldende «gebyrregulativ og betalingssatser». Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

1.7 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som grunnlag for å anse gebyret som urimelig.

1.8 Klageadgang

Oversittelse av tidsfrister under kap. 2, 3 og 4, kan gi grunnlag for klageadgang. Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med satsene i «gebyrregulativ og betalingssatser», eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages. Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, kan påklages til Storfjord klagenemd. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

Kap. 2. Planforslag og konsekvensutredninger

Gebyrer for planforslag og konsekvensutredninger kreves inn i medhold av «Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)». Storfjord kommunestyre har med virkning fra kunngjøringsdato vedtatt at gebyrer for planforslag og konsekvensutredninger kan kreves inn i medhold av «Forskrift for gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning, byggesaker/ulovlig tiltak/tilsyn, delingssaker/oppmålingsforretning m.m. og havneavgifter, Storfjord kommune, Troms».

2.1 Generelt

Gebyr etter dette kapitelet faktureres forslagsstiller. Innfordringsmetoder fremkommer i kapittel 1. Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt.

2.1.1 Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn. For mindre reguleringsendringer skal gebyr være betalt før vedtak fattes.

2.2 Fritak for gebyr
2.2.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 2, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
2.2.2 Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
2.2.3 Områder for naturvern, jf. pbl. § 12-5 nr. 5
2.2.4 Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1
2.2.5 Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5
2.2.6 Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.
2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner

Gebyrsatser for reguleringsplaner, se det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ og betalingssatser.

2.4 Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jf. forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7.

2.5 Konsekvensutredninger

For planer som faller inn under forskrift 19. desember 2014 nr. 1758 om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover, skal det betales et tilleggsgebyr. For gebyrsatser for konsekvensutredninger se det til enhver tid gjeldende «gebyrregulativ og betalingssatser».

2.6 Forhåndskonferanse

For forhåndskonferanse, jf. pbl § 21-1, beregnes særskilt gebyr.

Kap. 3. Byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn

Gebyrer for byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn kreves inn i medhold av «lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)». Storfjord kommunestyre har med virkning fra kunngjøringsdato vedtatt at gebyrer for byggesaker kan kreves inn i medhold av «forskrift for gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning, byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn, delingssaker/oppmålingsforretning m.m. og havneavgifter, Storfjord kommune, Troms».

3.1 Generelt
a.Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.
b.Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.
c.Alle gebyr forfaller til betaling 21 dager etter fakturadato.
d.Ved for sen betaling påløper morarente, jf. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.
e.Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.
3.1.1 Reduksjon i gebyr

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf. pbl § 21-7 første ledd.

3.1.2 Gebyr ved avslag i byggesaker

Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for vedkommende tiltak.

3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid, se det til enhver tid gjeldende «gebyrregulativ og betalingssatser».

3.1.4 Arealberegning

Ved beregning av bruksareal (BRA) beregnes dette etter bestemmelsene i NS 3940.

3.1.5 Forhåndskonferanse

For forhåndskonferanse, jf. pbl. § 21-1, beregnes gebyr etter medgått tid.

3.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2

For gebyrer, se det til enhver tid gjeldende «gebyrregulativ og betalingssatser».

3.3 Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen
3.3.1 For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av plan- og bygningsloven, skal det betales gebyr for medgått tid. For satser se det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ og betalingssatser.
3.3.2 For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningsloven, skal det betales gebyr for medgått tid. For satser se det til enhver tid gjeldende «gebyrregulativ og betalingssatser».
3.3.3 Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr ihht gebyrregulativ og betalingssatser for tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr ihht gebyrregulativet og betalingssatser for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke retter seg etter vedtaket om å søke om godkjenning av et ulovlig oppført tiltak, skal det likevel betales 3 ganger gebyr ihht gebyrregulativ og betalingssatser for tilsvarende tiltak. Bygningsmyndigheten kan videre kreve rivning eller ilegge andre sanksjoner i henhold til plan- og bygningsloven. For satser se det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ og betalingssatser
3.3.4 Gebyr etter punkt 3.3.1. og 3.3.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 3.3.3 faktureres når vedtak treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.
3.3.5 Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.
3.4 Gebyr ved tilsyn
3.4.1 Generelt

Gebyr for tilsyn i byggesaker faktureres etter det til enhver tid gjeldende «gebyrregulativ og betalingssatser».

3.4.2 Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter.
3.5 Dispensasjon
3.5.1 Behandling av søknad om dispensasjon fra en enkelt bestemmelse i plan- og bygningsloven, faktureres etter sats gitt i «gebyrregulativ og betalingssatser». Ved søknad om dispensasjon fra flere bestemmelser i plan- og bygningsloven økes dette gebyret med 50 % av gebyret pr. bestemmelse.
3.5.2 Der det kreves høring fra andre offentlige myndigheter, betales i tillegg 50 % av gebyret for behandling av en enkelt bestemmelse i plan- og bygningsloven.
3.5.3 Dispensasjonssøknad der det kreves politisk behandling og vedtak, betales i tillegg 50 % av gebyret for behandling av en enkelt bestemmelse i plan- og bygningsloven.
3.6 Næringsbygg/offentlige bygg m.m.

Gjelder andre bygg, også næringsbygg, nybygg, tilbygg eller påbygg, der det ikke etableres nye boenheter. Ved kombinasjonsbygg som inneholder boligdel anvendes kun tillegg til gebyret for annen del en boligdel.

3.6.1 Tillegg til gebyrer for ett-trinnsøknad og rammetillatelse for næringsbygg/offentlige bygg m.m. (gjelder også tilbygg og påbygg), gis tillegg i «gebyrregulativ og betalingssatser» ut fra bruksareal ihht punkt 3.6.2. Arealer under 200 m² gebyrlegges som ordinære ett-trinnsøknad og søknad om rammetillatelse.
3.6.2

200 m² < BRA ≤ 400 m²

400 m² < BRA ≤ 800 m²

800 m² < BRA ≤ 1000 m²

BRA > 1000 m² legges til på hver påbegynte 500 m²

Kap. 4. Delingssaker/oppmålingsforretning

Gebyrer for delingssaker/oppmålingsforretning kreves inn i medhold av «lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)», «lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)» og «forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)». Storfjord kommunestyre har med virkning fra kunngjøringsdato vedtatt at gebyrer for delingssaker/oppmålingsforretning kan kreves inn i medhold av «Forskrift for gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning, byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn, delingssaker/oppmålingsforretning m.m. og havneavgifter, Storfjord kommune, Troms».

4.1 Generelt
a.Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.
b.Gebyr faktureres tiltakshaver etter vedtak fattes.
c.Alle gebyr forfaller til betaling 21 dager etter fakturadato.
d.Gebyr skal være innbetalt i sin helhet før tinglysing utføres.
e.Ved for sen betaling påløper morarente, jf. lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring.
4.2 Fritak for gebyr
4.2.1 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (gebyrfri under forutsetning av at tidligere gebyr er betalt).
4.2.2 Sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter.
4.2.3 Fastsetting av samlet fast eiendom.
4.2.4 Fastsetting av adresse.
4.2.5 Føring av opplysninger i matrikkelen i andre saker uten oppmålingsforretning med unntak av saker etter matrikkellova § 19.
4.3 Gebyrsatser for delingssaker/oppmålingsforretning

Gebyrsatser for delingssaker/oppmålingsforretning, se det til enhver tid gjeldende «gebyrregulativ og betalingssatser».

4.4 Tinglysingsgebyr

Tinglysingsgebyr kommer i tillegg til satsene. Gebyret bestemmes av Statens kartverk.

4.5 Reduksjon i gebyr

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf. matrikkelforskriftens § 18–§ 19.

4.6 Gebyr beregnet på anvendt tid

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid, se det til enhver tid gjeldende «gebyrregulativ og betalingssatser».

4.7 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Det faktureres etter medgått tid. Makspris ved avbrudd settes til sats for «oppretting av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom, areal iht. kommuneplanens arealdel».

4.8 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon faktureres etter medgått tid. Makspris settes til sats for «Oppretting av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom, areal ihht vedtatt reguleringsplan»

4.9 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

4.10 Grensejustering
4.10.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500m² ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vei eller jernbaneformål, kan andre arealklasser gjelde. Gebyr for grensejustering faktureres etter medgått tid.

4.10.2 Anleggseiendom

Grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.

4.11 Arealoverføring
4.11.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vei- og jernbaneformål. Faktureres etter medgått tid og makspris settes til sats for «Oppretting av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom, areal ihht vedtatt reguleringsplan».

4.11.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Faktureres etter medgått tid og makspris settes til sats for «Oppretting av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom, areal ihht vedtatt reguleringsplan».

4.12 Klarlegging av eksisterende grense og private grenseavtaler
4.12.1 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Faktureres etter medgått tid.

4.12.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt//eller klarlegging av rettigheter

Faktureres etter medgått tid.

4.12.3 Privat grenseavtale

Private grenseavtaler faktureres etter medgått tid.

4.13 Punktfeste

Oppretting av punktfeste gebyrlegges på samme måte som oppretting av grunneiendom m.m.

Kap. 5. Havneavgift

Havneavgifter kreves inn i medhold av «lov om havner og farvann» § 42 fjerde ledd (pris og forretningsvilkår) og «forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og andre farvann». Storfjord kommunestyre har med virkning fra kunngjøringsdato vedtatt at havnegebyrer kan kreves inn i medhold av «forskrift for gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning, byggesaker/ulovlige tiltak//tilsyn, delingssaker/oppmålingsforretning m.m. og havneavgifter, Storfjord kommune, Troms».

For fartøyer som anløper Skibotn almenningskai, oppholder seg i, eller trafikkerer i Skibotn havn, og av varer som lastes, losses, lagres, slepes eller fløtes til eller fra Skibotn havn. For å dekke kostnader som er omhandlet i forskrifter. For satser se «gebyrregulativ og betalingssatser».

Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 55 inndrivelse av gebyr og avgift. Skyldig gebyr og avgift fastsatt i medhold av § 6, § 23, § 24, § 25, § 42 sjette ledd og § 54 er tvangsgrunnlag for utlegg. Krav som staten eller en kommune har mot rederen etter henholdsvis § 23 og § 24 eller § 25 og § 42 sjette ledd i denne loven, har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).

Ved forsinket betaling av gebyr og avgift i medhold av § 6, § 23, § 24, § 25, § 42 sjette ledd og § 54 svares forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Alle prisene vedrørende havneavgift er momspliktig.

5.1 Anløpsavgift

Anløpsavgift ilegges fartøy og skal være fartøyets betaling for bruken av sjøarealet og innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel.

5.1.1 Med de unntak som er nevnt nedenfor (punkt 5.1.3) skal ethvert fartøy som anløper havnen belastes anløpsavgift ut fra antall brutto registrerte tonnasje.
a.Fartøyer fra 15 til og med 1000 brutto registrert tonnasje
b.Fartøyer over 1000 og til og med 5000 brutto registrert tonnasje
c.Fartøyer over 5000 brutto registrert tonnasje
5.1.2 Avgiftene betales bare en gang for ankomst og avgang.
5.1.3 Følgende fartøyer er fritatt for å betale anløpsavgift:
a.Fartøyer under 15 brutto registrert tonnasje
b.Fiskefartøyer.
5.2 Kaiavgift

Kaiavgift ilegges fartøyet og skal være fartøyets betaling for bruken av kommunale kaier eller fortøyningsinnretninger. Fartøyer som legger til Skibotn kai, skal betale avgift etter følgende tabell:

5.2.1 Med de unntak for de som er nevnt i punkt 5.2.2 skal ethvert fartøy som anløper havnen belastes anløpsavgift ut fra antall brutto registrerte tonnasje (brt).
a.Fartøyer fra 15 til og med 1000 brutto registrert tonnasje
b.Fartøyer over 1000 og til og med 5000 brutto registrert tonnasje
c.Fartøyer over 5000 brutto registrert tonnasje

Minsteavgift for alle fartøyer beregnes til minimum 150 brutto registrert tonnasje. Avgiften betales en gang pr. døgn eller del av døgn.

5.2.2 Fiskefartøyer som benytter kaia betaler en fast årlig avgift. For satser se det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ og betalingssatser.
5.2.3 Liggetiden beregnes fra fartøyets ankomst til kaia og inntil det igjen forlater denne. Helligdager medregnes ikke i liggetiden, med mindre det foregår lasting eller lossing, ombordtaking eller ilandsetting av passasjerer eller post.
5.2.4 Et fartøy som ligger utenfor et annet som er fartøyet ved kaia, og har forbindelse med land over dette fartøyet, skal betale kaiavgift etter gjeldende satser.
5.3 Vareavgift

Vareavgift ilegges varen som betaling for dennes bruk av kommunale kaier og arealer og innretninger knyttet til disse.

5.3.1 For varer som bringes om bord eller i land over Skibotn kai skal det betales vareavgifter utfra satser det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ og betalingssatser. Gebyrregulativet og betalingssatser oppgir en vareavgift pr. tonn, fra satsen på denne er det unntak for tungt kolli (minimum 3 tonn), sprengstoff og gjødning og veigrus (inkl. asfalt).
5.3.2 Ved fakturering av «gjødning og veigrus (inkl. asfalt)» over 2000 tonn, må bestilling av kvantum gjøres samlet for å kvalifisere til denne avgiftssatsen.
5.3.3 Minste avgift pr. forsendelse beregnes til vareavgift på 1000 kg.
5.3.4 For gods med bare angitt kubikk:

1 m³ = 500 kg. 1 dm³ = 0,5 kg

5.3.5 Fritatt for vareavgifter:
a.Passasjerenes bagasje
b.Proviant, drivstoff og andre skipsfornødenheter til skipets eget behov
c.Ballast
d.Postforsendelse. 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.