Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Storfjord kommune, Troms

DatoFOR-2015-09-07-1107
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.10.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forStorfjord kommune, Troms
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101
Kunngjort01.10.2015   kl. 12.45
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Storfjord

Hjemmel: Fastsatt av Storfjord kommunestyre 7. september 2015 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova).

§ 1.Formål

Forskriften utsetter fristen for gjennomføring av oppmålingsforretninger i vinterhalvåret, jf. matrikkelforskriftens § 18.

§ 2.Utsatt frist

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. oktober til 1. juni. Kommunen utfører likevel oppmålingsforretning uten ugrunnet opphold dersom de klimatiske forholdene ligger til rette for det.

§ 3.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft samtidig med kunngjøringen i Norsk Lovtidend.