Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Tydal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2015-09-10-1216
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse10.09.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forTydal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§5, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort29.10.2015   kl. 14.00
KorttittelForskrift for va-gebyrer, Tydal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Tydal kommunestyre 10. september 2015 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen.

Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet opp nedenfor:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), del 4A, kommunale vann- og avløpsgebyrer.
3.Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr i Tydal kommune som erstatning for tidligere forskrift vedtatt av Tydal kommunestyre i sak 006/01.
4.Øvrige dokumenter i saken:
-Gjeldende gebyrregulativ for Tydal kommune
-KS standard for abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser.
-Norsk VA-norm.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenester som Tydal kommune leverer. Gebyrene beregnes etter overordnet (statlige) retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Dette prinsippet innebærer at gebyrene dekker alle kostnader kommunen har til vann- og avløpstjenester, uten at det beregnes overskudd av virksomheten.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften omfatter alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunale vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom hvor festeren ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der fester eier de på tomten oppførte bygninger, og som utøver festeretten slik som det fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtale at en annen enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Areal: Med areal forstås i denne forskriften bruksareal. Bruksareal er definert i Norsk Standard (NS) 3940. Forenklet kan bruksareal beskrives som arealet innenfor bygningens omsluttende vegger. Detaljer sees i NS 3940. 

Avløpsledning: Med avløpsledning forstås i denne forskriften separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak, drens og overvann (overvannsledning) eller fellesledning for disse avløpstypene. 

Boenhet: I tillegg til egen bolig regnes som boenhet selvstendig leilighet som ikke bebos av hustandsmedlem og som har eget kjøkken og klosett. (Det er ikke nødvendig med eget bad). Som boenhet regnes også hybel som ikke bebos av hustandsmedlem og som har tilgang til eget eller felles kjøkken og klosett. Som hybel regnes areal mindre enn 20 m² BRA. Hver enkelt hybel regnes ikke med i grunnlaget for beregning av engangsavgift for tilknytning og abonnementsgebyret. 

Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings- /offentlig virksomhet. 

Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og avløpstjenester. Betales pr. enhet. 

Frakobling: Gjelder fysisk frakobling fra det kommunale vannledningsnettet. Skjer fortrinnsvis der stikkledning er anboret hovedledningen ved at rørbit fjernes. Der vannforsyningen går via annet hus skjer frakoblingen inne i huset ved at rørbit fjernes eller at ende eller stoppekran plomberes. 

Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. 

Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet behandles årlig i tilknytning til behandlingen av budsjettet og økonomiplanen i kommunestyret. 

Kommunalt anlegg: Vann- og avløpsanlegg med tilhørende tekniske installasjoner som er bygget eller overtatt av kommunen. 

Kommunale ledning: Kommunal hovedvann- og avløpsledninger samt samleledninger og stikkledninger som er kommunalt ansvar i henhold til § 14. 

Midlertidig tilknytning: Gjelder for bygning/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker. 

Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet. 

Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. I denne forskriften behandles slik som virksomhet som næringsvirksomhet. 

Private ledninger: Privat vannledning er stikkledning eller samleledning fra den enkelte eiendom frem til anborring eller tilknytning til offentlig (kommunal) vannledning. Privat kloakkledning er stikkledning eller samleledning frem til grenrør/sadelstykke på de kommunale kloakkledninger eller endekummer. Abonnentene er ansvarlig for drift og vedlikehold av private ledninger. Hva som er kommunalt anlegg bestemmes av kommunen. 

Stipulert forbruk: Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsen art, areal eller beregnet ut fra forbruksdata. 

Ubeboelig: Et byggverk er ubeboelig når det omfattes av definisjonen i pbl § 31-5. 

Årsgebyr: Det gebyret som betales årlig av abonnentene som er tilknyttet kommunens vann- og/eller avløpsledninger. Årsgebyrene er delt i et abonnements- og et forbruksgebyr. 

Tilleggsgebyr: Tilleggsgebyr er det gebyret som kommunen kan kreve dersom abonnenten unnlater å etterkomme kommunens krav.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for leie av vannmåler
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Avlesningsgebyr for vannmålere
-Tilleggsgebyr.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpsanlegg.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangs oppføring av bygg på eiendom som blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg.

Ved senere utvidelse av bygg som medfører at det kommer i en annen avgiftsgruppe, betales mellomlegg.

Størrelsen på gebyret fastsettes av kommunestyret og vil fremgå av gebyrregulativet. Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye kostnader f.eks til vannkrevende virksomhet eller der det kreves vannforsyning til sprinkleranlegg. 

Engangsgebyr for tilknytning fastsettes etter følgende avgiftstrinn:

1.Boliger/våningshus/hytter/fritidshus og næringsbygg inntil 1000 m²
2.Næringsbygg over 1000 m² 

Engangsavgiften for tilknytning reduseres med inntil 70 % i følgende tilfeller:

-Ved utbygging av boligfelt eller hyttefelt i henhold til reguleringsplan der det bygges godkjente permanente anlegg.

Med godkjente anlegg forstås en feltutbygging som skjer i henhold til utbyggingsavtale med kommunen.

Med godkjente anlegg forstås også slike anlegg som er opparbeidet av kommunen og hvor det kreves refusjon for kostnadene.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret består for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Årsgebyr for vann og/eller avløp skal betales for:

-Alle bygninger som er tilknyttet kommunale vann- og/eller avløpsnett, direkte eller gjennom privat samleledning.
-Alle bygninger som er krevd tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg etter plan- og bygningslovens § 27.

Samlet abonnementsgebyr skal dekke kommunens forventede faste kostnader til vanntjenester, respektive avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. Størrelsen å abonnementsgebyr og forbruksgebyr fremkommer av gebyrregulativet.

Årsgebyr skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Kommunen kan kreve årsgebyr for ubebygd eiendom innenfor regulert område. Det skal da utgjøre 50 % av hva ordinær avgift ville ha utgjort om eiendommen hadde vært bebygd.

Kommunen og andre utbyggere av boligfelt, hytteområder og lignende betaler ikke årsgebyr for sine ubebygde eiendommer. 

Abonnementsgebyr:

Abonnementsgebyret kan differensieres etter brukerkategori, hhv. næring-, bolig-, fritidsbebyggelse og driftsbygning i landbruket. Offentlig virksomhet betaler etter sats for næringsbebyggelse. 

Forbruksgebyr:

Forbruksgebyret betales av alle abonnenter og beregnes med bakgrunn av målt eller stipulert forbruk.

Næringseiendommer og offentlig virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles ved installert vannmåler. Der måler ikke er installert (montert) beregnes forbruksgebyret med bakgrunn i stipulert forbruk.

Øvrige eiendommer betaler etter stipulert forbruk eller faktisk målt forbruk. Der det er flere inntak skal vannmåler monteres på alle.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 8.

Der denne forskriften ikke krever installering av vannmåler kan både kommunen og abonnenten kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk. Der stipulert forbruk åpenbart avviker fra faktisk forbruk skal det kreves måling av vannmengden.

Pris pr. m³ målt eller stipulert vann/avløpsmengde fremgår av gebyrregulativet. Det benyttes følgende avgiftssatser:

-Forbruksgebyr for vann
-Forbruksgebyr for avløpsnett.

Beregning av stipulert forbruk vil fremgå av betalingsregulativet.

§ 7.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For virksomheter hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker henholdsvis fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 8.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

Eier/fester av eiendommen (bygget/anlegget) skal betales abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet frem går av gebyrregulativet.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen (bygget/anlegget).

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Tekniske bestemmelser, jf. I. Generelle bestemmelser.

§ 9.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist. jf. forurensningslovens § 7. iht. forurensningslovens § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningslovens § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket, herunder eventuelt lekkasjeforbruk.

§ 10.Fritak for kommunale avgifter

Kommunen kan etter søknad fra abonnenten. Frita eller endre grunnlaget for kommunale vann- og kloakkavgifter når følgende forhold er oppfylt:

Boliger/hytter/fritidseiendommer tilknyttet kommunalt ledningsnett og som ligger utenfor områder regulert til bolig-/fritidsboligformål kan etter søknad fritas for vann- og kloakkavgift dersom eiendommen har vært knyttet til det kommunale ledningsnettet i minst 5 år:

-Boliger som regnes som ubeboelig. Pbl 31-5.
-Boliger utenom regulert felt som på grunn av skade eller andre forhold ansees som ubeboelig.
-For at fritak skal innvilges må eieren sørge for at eiendommen blir fysisk frakoblet ledningsnettet. Frakoblingen skal utføres av kommunen og faktureres abonnenten i henhold til gebyrregulativet.
-Fritak for kommunale avgifter etter foranstående regler gjelder fra den dato frakoblingen er godkjent av kommunen.
-For gjennomføring av frakobling og eventuell ny tilkobling betales det gebyr som fremgår av gebyrregulativet. Det benyttes følgende gebyr:
1.Frakoblingsgebyr.
2.Tilkoblingsgebyr.
§ 11.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere
1.Det skal tilrettelegges for installasjon av vannmåler i alle nybygg.
2.Når måler er installert og eiendommen betaler etter målt vannforbruk kan ikke abonnenten i ettertid velge å betale etter stipulert forbruk.
3.Vannmåler bekostes av abonnenten. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren. Montering av vannmåler skal utføres av godkjent rørlegger som anmelder installasjonen på vanlig måte.
4.Der det er flere inntak skal vannmåler monteres på alle.
5.Utgifter til installasjon eller eventuell flytting av måleren betales av abonnenten.
6.Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir måleren borte eller blir skadet skal abonnenten melde dette til kommunen.
7.Kommunen kan kreve kontroll av måleren. Viser kontrollen en feilavlesning på minst 5 % utføres justering, eventuelt utskifting av måleren for abonnentens regning. Er feilavlesningen mindre enn 5 % utføres justering, eventuelt utskifting av måleren for kommunens regning.
8.Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres avgiften for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen er oppstått og etter at den er utbedret.
9.For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.
10.Abonnenten skal lese av vannmåleren sende inn oppgave som grunnlag for avregning. Mangler måleravlesning etter 2 purringer foretar kommunen avlesning. Det beregnes da avlesningsgebyr som fremgår av gebyrregulativet.
§ 12.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten er ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning eller søknad om tilkobling er behandlet. For nybygg sender kommunen faktura for engangsgebyr for tilknytning samtidig med byggetillatelsen. Gebyret forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Årsgebyr for eksisterende bygg beregnes fra tilknytningstidspunktet og senest 1 år etter at det er gitt tilknytningstillatelse.

Årsgebyr for nybygg skal beregnes fra ferdigattest/brukstillatelse er gitt og senest 1år etter at det er gitt byggetillatelse.

Abonnenten kan etter søknad utsette tidspunktet for beregning av årsgebyr. Slik utsetting gis for 6 måneder av gangen og kan kun innvilges for forbruksdelen i årsgebyret.

Årsgebyret fordeles på 2 terminer.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang pr. år. Forbruksgebyret betales a konto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre a konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Ved søknad om endring av gebyrgrunnlaget gis endringen ikke tilbakevirkende kraft. Endringen gjøres fra påfølgende månedsskifte etter at søknaden er behandlet.

Dersom det ved kontroll av gebyrgrunnlaget fremgår at abonnenten har unnlatt å melde fra om endring som medfører økt gebyr gis endringen 3 års tilbakevirkende kraft.

Dersom årsavgiften ikke er betalt innen 30 dager etter at abonnenten har mottatt annen gangs varsel om innbetaling kan kommunen stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen.

III. Øvrige bestemmelser

§ 13.Søknad om tilknytning

Enhver som ønsker å tilknytte sin eiendom til kommunal vann-/avløpsledning skal sende skriftlig søknad til kommunen. Søknaden skrives på fastsatt skjema og vedlegges de nødvendige tegninger og planer som gjeldende bestemmelser til enhver tid krever.

Der kommunen står for opparbeidelse av vann- og avløpsledninger i nye boligfelt/regulert område legger kommunen ledningene inntil tomtegrensen, men aldri lengre enn 1 m inn på tomten. I regulerte områder for øvrig må abonnenten selv stå for framlegging av ledninger fra eksisterende kommunale hovedledninger.

Utenfor regulert område må hver enkelt abonnent selv legge fram ledninger fra eksisterende kommunale ledninger. Det settes i hvert enkelt tilfelle et grensesnitt hvor ansvaret tas over av abonnenten. På vannledningen monteres det stoppekran eller det benyttes avstengingskran i kum. På kloakkledningen monteres stakeluke som kan betjenes på bakkenivå eller det benyttes luke i kum eller kråkfot. Grensesnittet må ikke lokaliseres lengre enn 1 m inn på tomten.

For hytter/fritidshus må framføring av vann- og avløpsledning fra kommunalt ledningsnett utføres og betales av abonnenten. Tilknytningspunktet blir å definere som et grensesnitt hvor ansvaret overtas av abonnenten hva angår drift og vedlikehold. I de tilfellene kommunens kostnader til fremføring av ledninger til det fastsatte grensesnittet overstiger tilknytningsavgiftene må de dekkes av abonnenten.

Ved omklassifisering fra bolig til fritidshus kan kommunen kreve refusjon for utgiftene til fremføring av kommunale ledninger.

Der eksisterende privat vannledning kan benyttes ved tilkobling til kommunalt hovedledningsnett aksepteres dette skriftlig etter godkjenning av ledningen. Godkjenningen utføres av kommunen og skal foregå etter kriterier mht. trykklasse, grunnforhold, alder, ledningsdybde, frostisolering, etc.

§ 14.Ansvar for drift og vedlikehold

Søknad om tilkobling må sendes og godkjennes før anlegg påbegynnes.

Drift- og vedlikehold av stikkledninger fra grensesnitt til eiendommen er abonnentens ansvar. Kommunens ansvar vil under ingen omstendighet gå lengre enn 1 m inn på tomten.

Som private ledninger regnes ledninger fra kommunal ledning eller fastsatt grensesnitt.

For hytter/fritidseiendommer har kommunen ikke ansvaret for stikkledninger og samleledninger som er lagt iht. § 13. Dette gjelder både i og utenfor regulert område. For alle ledninger som ikke er lagt av kommunen må det foreligge en avtale om at kommunen overtar ansvaret innenfor bestemmelsene i den forskriften.

§ 15.Omklassifisering

Fra det tidspunkt disse forskriftene er godkjent og vedtatt er alle stikkledninger omklassifisert. Plikten til å vedlikeholde og reparere alle ledninger som iht. er private blir abonnentens ansvar. Dette gjelder selv om kommunen har bekostet framleggingen jf. § 13.

§ 16.Abonnentens ansvar

Abonnenten skal påse at eiendommens vann- eller avløpsledninger holdes i forsvarlig stand og er ansvarlig for skade eller ulempe som ved dette forvoldes på anlegg som tilhører kommunen eller tredjemann. Dette gjelder også fettutskiller hvor slikt anlegg er pålagt installert.

Pålegg om å rette mangler må straks etterkommes. I motsatt fall kan kommunen rette mangler for eierens regning eller stenge vannforsyningen til eiendommen.

Abonnenten må ikke ha eller ta i bruk utstyr eller innretninger eller foreta installasjoner slik at forurenset vann eller gass kan suges inn på kommunens ledningsnett.

Det er ikke tillatt å koble ledninger fra privat brønn, vannverk etc sammen med ledninger tilknyttet kommunens vannledninger. Det er heller ikke tillatt med provisoriske anlegg for slik sammenkobling. Eventuell sammenkobling hvor det monteres røravbryter/tilbakeslagssikring må godkjennes av kommunen.

Dersom pålegg fra kommunen om å rette forhold som kommer under bestemmelsene i denne forskriften ikke etterkommes, skal vannforsyningen til eiendommen stenges og plomberes.

Ingen abonnent må uten kommunens godkjenning overlate vann til andre via provisoriske anlegg eller på annen måte selge vann fra kommunens vannverk mot betaling.

§ 17.Krav om montering av fettutskiller

Ved utslipp av fettholdig avløpsvann fra matproduksjon i næringsvirksomhet skal fettutskiller monteres. Dette gjelder normalt restauranter, kafeer/konditori, catering/ferdigmatproduksjon, stormarkeder med kjøttdisk, gatekjøkken, kantiner, institusjoner med kjøkken/kantine etc.

Fettutskilleren skal monteres i henhold til normer og leverandørens anvisning.

Kommunen kan gi pålegg om utbedring av fettutskiller og etablering av tilfredsstillende tømmerutiner.

§ 18.Restriksjoner på vannleveranser

Det kan innføres særskilte bestemmelser for bruk av vann til spredningsanlegg, hagevanning og lignende.

IV. Avsluttende bestemmelser

§ 19.Innkreving av gebyr

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. Om renteplikt ved for sen betaling eller tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyrer gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene tilsvarende.

§ 20.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes i henhold til kommunens delegasjonsreglement av rådmannen eller den han bemyndiger.

§ 21.Klage

Avgjørelse etter forskrift som enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI og kan påklages. Klagen sendes skriftlig til den instans som fattet vedtaket. Vedtaket om gebyrenes størrelse fattes av kommunestyret, og benevnes som gebyrregulativ.

§ 22.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 10. september 2015.