Forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner, Oslo kommune, Oslo

DatoFOR-2015-09-23-1423
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2006-05-03-516
Gjelder forOslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§6
Kunngjort11.12.2015   kl. 14.50
KorttittelForskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner, Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Oslo bystyre 23. september 2015 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 6.

§ 1.Formål og virkeområde

Tilskuddsordningen skal øke barn og unges muligheter til medvirkning, ansvar, engasjement, samfunnsinnsikt og positiv livsopplevelse ved deltakelse i ideelle frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Barn og unge skal gjennom egen aktivitet gis mulighet til å utvikle seg innenfor det virksomhetsfelt organisasjonen har. Ordningen skal bidra til å styrke organisasjonene som demokratiske virksomheter.

Forskriften har sitt virkeområde i Oslo kommune.

§ 2.Økonomiske rammer

De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger av Oslo bystyres årlige budsjettvedtak.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Organisasjon

Organisasjon med aktiviteter for og med barn og unge i Oslo og som er åpen for alle barn og unge i Oslo.

Organisasjonen skal være selvstendig, men kan likevel være en del av en større nasjonal eller regional organisasjon. For organisasjoner som har større virksomhetsfelt enn Oslo, regnes medlemstall for den delen som gjelder Oslo.

Organisasjonen kan være en paraplyorganisasjon for flere lokallag i Oslo, men lokallagene kan ikke sende egne søknader.

b)Medlem

Person som pr. 31. desember i grunnlagsåret individuelt og frivillig har meldt seg inn i en organisasjon, har betalt årskontingent for grunnlagsåret, oppgitt bostedsadresse og er bosatt i Oslo.

c)Tellende medlem

Person som pr. 31. desember i grunnlagsåret er under fylte 26 år, og som individuelt og frivillig har meldt seg inn i en organisasjon, har betalt årskontingent for grunnlagsåret, har oppgitt bostedsadresse og fødselsår og er bosatt i Oslo. Tellende medlem skal ha demokratiske rettigheter i organisasjonen.

Medlemskapet skal være knyttet til organisasjonen i Oslo.

En person regnes kun som ett tellende medlem, selv om vedkommende deltar i flere lag eller grupper innenfor den samme organisasjonen i Oslo.

d)Årskontingent

Et beløp som blir betalt for medlemskap i en organisasjon. Kontingenten skal betales for ett år av gangen, og det skal ved innbetalingen klart framkomme for hvilket år og for hvilket medlem kontingenten gjelder.

Som kontingent regnes beløp medlemmet betaler til den generelle driften av organisasjonen og ikke betaling for produkter, deltakeravgift ved arrangementer, mv.

Kontingenten skal for tellende medlemmer være minimum kr 50.

e)Grunnlagsår

Det kalenderåret som ved utgangen – pr. 31. desember – gir grunnlag for opplysningene i søknaden om driftstilskudd.

f)Søknadsår

Det kalenderåret søknadsfristen utløper, dvs. året etter grunnlagsåret.

g)Tilskuddsår

Det kalenderåret tilskuddet utbetales, dvs. året etter søknadsåret.

§ 4.Vilkår for tilskudd

For å kunne motta tilskudd etter forskriften stilles følgende grunnvilkår:

a)Organisasjonen skal drive aktivitet. Aktiviteten skal være for og med barn og unge og for øvrig bidra til at tilskuddsordningens formål i forskriftens § 1 oppfylles.
b)Organisasjonen skal være åpen for alle barn og unge i Oslo.
c)Organisasjonen skal være en selvstendig virksomhet med eget styre, egen økonomisk styring og egne vedtekter.
d)Organisasjonen skal være organisert etter demokratiske prinsipper. Det skal avholdes årsmøter eller tilsvarende som øverste myndighet for virksomheten i Oslo.
e)Organisasjonen skal ha minimum 50 medlemmer. Minst 60 % av medlemsmassen skal være tellende medlemmer.
f)Organisasjonen skal ved søknad om driftstilskudd ha eksistert med aktivitet, selvstendig økonomi og regnskap i minst 2 hele kalenderår.
§ 5.Organisasjoner som ikke omfattes av ordningen

Det gis ikke tilskudd til organisasjon, eller til deler av en organisasjon:

a)som får annet kommunalt tilskudd til ordinær drift,
b)med tidsavgrenset eller aksjonsrettet formål,
c)som er en velferdsorganisasjon, idrettsorganisasjon eller organisasjon med musikk som primær aktivitetsform,
d)som primært er en fordelsorganisasjon for medlemmene,
e)som er en interesseorganisasjon for barn og unge under utdanning eller en organisasjon som har aktiviteter som er tilknyttet, eller integrert i, utdanningstilbudenes undervisning,
f)som primært yter tjenester eller utfører oppdrag i offentlig eller kommersiell sammenheng,
g)som tjener medlemmenes eller utenforståendes yrkesmessige, økonomiske eller kommersielle interesser,
h)med formål, drift eller aktiviteter i strid med lov, forskrifter eller politivedtekter.
§ 6.Tilskuddsformer

Organisasjoner kan etter forskriften innvilges:

a)driftstilskudd (§ 7),
b)etableringstilskudd (§ 8) eller
c)uttrappingstilskudd (§ 9).
§ 7.Driftstilskudd

Organisasjoner kan etter søknad innvilges driftstilskudd dersom vilkårene i forskriften er oppfylt. Tilskuddet gis for ett år og utmåles pr tellende medlem. Tilskuddet blir redusert for de siste medlemmene ved at tilskuddet utmåles ut fra antall poeng pr tellende medlem etter følgende skala:

Tellende medlemmer fra 1–1995 poeng pr. tellende medlem
Tellende medlemmer fra og med 200–4994 poeng pr. tellende medlem
Tellende medlemmer fra og med 500–24992 poeng pr. tellende medlem
Tellende medlem fra og med 2500 og flere1 poeng pr. tellende medlem
§ 8.Etableringstilskudd

Organisasjoner under etablering eller nyutvikling kan etter særskilt søknad innvilges etableringstilskudd. Tilskuddet gis etter en helhetlig skjønnsmessig vurdering, der organisasjonens mulighet for å utvikle seg til en fremtidig mottaker av ordinært driftstilskudd vektlegges.

Etableringstilskudd kan gis for inntil tre år.

§ 9.Uttrappingstilskudd

Organisasjoner som har mottatt driftstilskudd i de tre foregående år, men som ikke lengre oppfyller kravene i forskriftens § 4 bokstav e) til antall medlemmer eller prosentandel tellende medlemmer, kan etter søknad om driftstilskudd isteden innvilges uttrappingstilskudd.

Uttrappingstilskudd kan gis for inntil tre år innenfor en periode på maksimalt fem år.

Tilskuddet utgjør halvparten av organisasjonens tilskudd foregående tilskuddsår. Dette gjelder uavhengig av om tilskuddet det foregående året ble gitt som driftstilskudd eller som uttrappingstilskudd.

§ 10.Kunngjøring og søknadsfrist

Tilskuddsordningen kunngjøres i egnet medium året før vedkommende budsjettår. Annonseringen skjer med forbehold om at det avsettes midler i budsjettet til formålet. Det oppgis i kunngjøringen hvor søknaden skal sendes.

Søknadsfristen er 1. november. Fristen skal fremgå av kunngjøringen. For sent innkomne søknader kan avvises. Etableringstilskudd kan søkes gjennom hele året.

§ 11.Krav til søknaden

Søknaden skal sendes på skjema fastsatt av kommunen. Den som har myndighet til å forplikte organisasjonen skal sende inn søknaden.

Vedlagt første gangs søknad om driftstilskudd skal følge:

a)Organisasjonens vedtekter.
b)Dokumentasjon som beskriver organisasjonen, medlemsaktiviteten, program, arbeidsform og økonomi,
c)Revisors særattestasjon om medlemmene, jf. forskriftens § 15.
d)Opplysning om organisasjonen vil søke om driftstilskudd over andre kommunale ordninger for tilskuddsåret.

Ved senere års søknader om driftstilskudd skal følge:

a)Informasjon om endringer i organisasjonens vedtekter, økonomi, aktivitets- eller driftsform fra foregående år.
b)Protokoll, referat eller annen dokumentasjon for årsmøtet i søknadsåret.
c)Årsregnskap for grunnlagsåret og eventuell revisjonsberetning. Regnskapet skal være ført og revidert slik dette fremgår av forskriftens § 14.
d)Årsberetning for grunnlagsåret.
e)Revisors særattestasjon om medlemmene, jf. forskriftens § 15.
f)Opplysning om organisasjonen vil søke om driftstilskudd over andre kommunale ordninger for tilskuddsåret.

Vedleggene c og d skal være vedtatt i organisasjonens årsmøte eller annen bemyndiget instans.

Vedlagt søknad om etableringstilskudd skal følge:

a)Beskrivelse av organisasjonens formål og en plan for etableringen eller utviklingen av organisasjonen.
b)For søkere med eksisterende aktivitet skal det legges ved årsregnskap og årsberetning for grunnlagsåret.
c)Opplysning om organisasjonen vil søke om driftstilskudd over andre kommunale ordninger for tilskuddsåret.
§ 12.Høringsinstans

UngOrg kan avgi uttalelse til innstilling til vedtak i forbindelse med søknadsbehandling av nye søkere om driftstilskudd og etableringstilskudd. Uttalelsen skal gis skriftlig og vil av kommunen bli sendt søkeren med frist for kommentarer før vedtak fattes.

§ 13.Vedtak om tilskudd

Søknader om tilskudd etter forskriften avgjøres på det nivå i kommunen som er gitt fullmakt til det. Det kan treffes vedtak om avslag eller helt eller delvis innvilgelse av søknaden. Vedtakene er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b.

Innvilget tilskudd utbetales søkeren når tilstrekkelig dokumentasjon er forelagt kommunen. Kommunen kan i forbindelse med kontroll av tidligere utbetalte tilskudd utsette utbetalingen av tilskuddet inntil tilstrekkelig dokumentasjon for kontrollen foreligger eller kontroll er gjennomført.

§ 14.Regnskap og revisjon

Organisasjonen skal føre regnskap etter god regnskapsskikk. Dette gjelder også om organisasjonen ikke er regnskapspliktig etter lov. Alle tilskudd fra kommunen skal være spesifisert i regnskapet eller i note til dette.

For organisasjoner som har mottatt tilskudd på 100 000 kroner eller mer, skal årsregnskapet revideres av registrert eller statsautorisert revisor. For organisasjoner som har mottatt tilskudd på under 100 000 kroner er det tilstrekkelig at styret for organisasjonen godkjenner og undertegner årsregnskapet, og at årsmøtet velger en person som reviderer det.

Krav til rapport og regnskap for innvilget tilskudd skal ellers følge overordnede regler for tilskuddsordninger i Oslo kommune. Informasjon om reglene av skal fremgå av tildelingsbrevet.

Årsregnskap og revisjonsberetninger skal oppbevares i organisasjonen i minst fem år fra 31. desember i grunnlagsåret.

§ 15.Medlemsregistrering og særattestasjon fra revisor

Medlemmene i organisasjonen skal registreres i en medlemsliste. Hvert medlem skal identifiseres med navn, bostedsadresse og fødselsår. Innbetaling av kontingent må kunne dokumenteres for hvert enkelt medlem på listen.

Opplysningene i medlemslisten skal bekreftes ved særattestasjon fra registrert eller statsautorisert revisor. I attestasjonen skal fremgå: totalt antall medlemmer og totalt antall tellende medlemmer, at det er tilfredsstillende rutiner i organisasjonen for registering og internkontroll av opplysningene i listene, og at revisor har satt seg inn i og er kjent med forskriften.

Medlemslistene skal oppdateres ved årsskiftet, og oppbevares i organisasjonen i minst fem år fra 31. desember i grunnlagsåret.

§ 16.Opplysningsplikt, innsyn og kontrolltiltak

Organisasjonen plikter uoppfordret og løpende å gi kommunen opplysninger som kan få betydning for vedkommende organisasjons søknad og tilskudd, enten dette er utbetalt eller ikke.

Kommunen skal, når det er påkrevet av hensyn til søknadsbehandling eller som følge av kontroll av tidligere utbetalt tilskudd, gis innsyn i organisasjonens medlemslister. Organisasjonen må selv påse at medlemmene orienteres om kommunens innsynsrett.

Kommunen kan også kreve innsyn i organisasjonens øvrige dokumenter for å kontrollere at tilskudd er søkt og mottatt i samsvar med forskriften og vedtak. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder å fremskaffe relevant og etterspurt dokumentasjon.

§ 17.Bortfall av tilskudd, krav om tilbakebetaling og utelukkelse fra ordningen

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige eller ufullstendige opplysninger fra organisasjonen, eller tilskuddet – eller deler av det – ikke kan anses anvendt til formålet med forskriften, eller at fastsatte vilkår og betingelser ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake.

Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke leverer regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

Organisasjon som i søknad gir uriktige opplysninger kan helt eller delvis utelukkes fra tilskuddsordningen for opp til fem år etter en nærmere vurdering.

§ 18.Klageadgang

Enkeltvedtak etter forskriften kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagen skal sendes kommunen innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren, jf. forvaltningsloven § 29 og § 32.

§ 19.Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft fra det tidspunktet1 byrådet bestemmer. Fra dato for ikrafttredelsen oppheves forskrift 3. mai 2006 nr. 516 om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo kommune, Oslo.

Byrådet kan fastsette overgangsregler.

1Fra 1. januar 2016 jf. vedtak i byrådet 10. desember 2015.