Regional planbestemmelse om senterstruktur og handel, Aust-Agder

DatoFOR-2015-10-20-1909
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse20.10.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forAust-Agder
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§3-4, LOV-2008-06-27-71-§8-5
Kunngjort04.05.2016   kl. 13.20
KorttittelRegional planbestemmelse om senterstruktur, Aust-Agder

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkestinget i Aust-Agder 20. oktober 2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 3-4 og § 8-5.

Regional planbestemmelse 

1. Formål

Formålet med regional plan for senterstruktur og handel er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av områder for handel. Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg. En ønsker å unngå en utvikling som fører til unødvendig byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for de som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. 

2. Forbud mot etablering av handelsvirksomhet utenfor byer og tettsteder

Det tillates ikke etablert eller utvidet handelsvirksomhet med et samlet bruksareal på mer enn 3 000 m² utenfor sentre definert i regional plan. 

3. Forbud mot handelsetableringer langs E18

Det tillates ikke etablert ny handelsvirksomhet, uansett arealstørrelse, i et belte på 500 m på hver side av E18. Det er gjort enkelte unntak:

-Sentre definert i regional plan.
-Mellom Risdal i Grimstad og Stølen i Arendal er byggeforbudssonen på sørsiden av E18 200 meter.
-I området Øygardsdalen i Grimstad er byggeforbudssonen på sørsiden av E18 100 meter.
-Mellom Bjørkestøl og Heldal i Lillesand er byggeforbudssonen på sørsiden av E18 200 meter.
-Vegserviceanlegg. 

4. Forbud mot lokalisering av tjenesteyting utenfor byer og tettsteder

Det tillates ikke etablert eller utvidet offentlige tjenesteyting med høy besøksfrekvens, slik som NAV-tjenester, tinghus, skattekontor osv. utenfor regionsentre, kommunesentre eller lokalsentre. Det tillates ikke lokalisert kino utenfor regionsenter eller kommunesentre. Unntatt fra denne bestemmelse er sykehus og utrykningsetater. 

5. Senterstruktur i Aust-Agder

Sentre for detaljhandel og tjenesteyting: 

Regionsenter: Arendal 

Kommunesentre: Lillesand, Grimstad, Tvedestrand, Risør, Brokelandsheia (handelssenter), Myra i Vegårshei, Åmli, Evje, Bygland, Valle, Hovden (handelssenter), Birketveit (Iveland), Birkeland og Osedalen. 

Lokalsentre: Søndeled, Østebø, Eydehavn, Saltrød, Krøgenes, Harebakken, Nedenes, Fevik, Campus Grimstad, Bergemoen, Tingsaker, Verksmoen-Evjemoen nord, Brokelandsheia øst. 

Regionalt handelsområde: Stoa og Sørlandsparken Øst. 

6. Avgrensing av sentre

Sentre skal gis en arealavgrensing (sentrumssone) i kommuneplanen som samsvarer med kart og intensjoner i regional plan. 

7. Kommunesentre

Kommunesentre skal ha plass til et bredt spekter av handel, kultur, offentlig og privat service. Når sentrumssone er avgrenset i kommuneplanen legges det ikke begrensninger på etablering og/eller utvidelse av kjøpesentre innenfor sentrumsavgrensningen. 

8. Lokalsentre

Viktige funksjoner for lokalmiljøet skal lokaliseres i lokalsentre. Disse skal kunne inneholde handels- og tjenestetilbud som maksimalt er dimensjonert for å dekke lokalmiljøets behov. Gjennom kommunale planer som omfatter handel i lokalsentre nevnt under punktene 8.1 til 8.8 skal det fastsettes krav om minste enhetsstørrelse. 

8.1 Tingsaker i Lillesand

Det tillates etablert eller utvidet handelsvirksomhet som samlet sett har et bruksareal på inntil 18 000 m² BRA. 

8.2 Krøgenes i Arendal

Det tillates etablert handelsvirksomhet som samlet sett har et bruksareal på inntil 15000 m² innenfor regulert område syd for fylkesveg 410. 

8.3 Harebakken i Arendal

Det tillates ikke ytterligere utbygginger i området før en har løst fremtidig trafikkavvikling både når det gjelder gjennomgangstrafikk (E18) og lokaltrafikk i området. Ved en samlet planlegging av området må det konsekvensutredes hvilke effekter et eventuelt økt handelstilbud vil ha for Arendal sentrum. 

8.4 Østebø i Risør

Det tillates etablert handelsvirksomhet med bruksareal på inntil 10 000 m² . Det forutsettes at det bygges gang- og sykkelveg til Østebø og at det er et kollektivtilbud som kan betjene handelsområdet. 

8.5 Verksmoen-Evjemoen Nord i Evje og Hornnes

Det tillates etablert handelsvirksomhet med bruksareal inntil 20 000 m² . Endelig avgrensning avklares i kommuneplanarbeidet. 

8.6 Campus Grimstad

Det tillates etablert handelsvirksomhet med bruksareal inntil 7500 m² . Arealene skal utvikles slik at de styrker universitetets virksomhet, samt bidrar til utvikling av et samlet Campus-område. 

8.7 Bergemoen i Grimstad

Bergemoen kan utvikles som et lokalsenter for handel som ikke vil høre naturlig inn i et fortettet sentrum eller Campus-område. Lokalsenteret dimensjoneres gjennom kommunal plan i tråd med regional planbestemmelse. Jordvern skal håndheves strengt i området, og utvikling av områder for handel kan med fordel skje ved omregulering av områder avsatt til industri-/næring i gjeldende reguleringsplaner. 

8.8 Brokelandsheia øst

Området skal være et avlastningsområde for mer samferdselsrettet næring med vegserviceanlegg og varer som det ikke er plass til eller som ikke hører naturlig inn i et fortettet handelsområde på vestsiden. Området dimensjoneres gjennom kommunal plan i tråd med regional planbestemmelse. 

8.9 Lokalsentre for Søndeled (Risør), Eydehavn (Arendal), Saltrød (Arendal), Nedenes (Arendal) og Fevik (Grimstad) skal dimensjoneres for å dekke lokalmiljøets behov. Behovene avklares i kommuneplanprosessene. 

9. Regionalt handelsområde, Stoa

Innenfor definert område, jf. kart datert 15. mai 2012, tillates det etablert handelsvirksomheter. Samlet nytt bruksareal er 40 000 m² . Minste tillatte enhetsstørrelse er 2000 m² BRA. Bruksendring av eksisterende bygningsmasse inngår i tillatt nytt handelsareal.

Det skal etableres gang- og sykkelveger/fortau i handelsområdet og det skal være et forbedret kollektivtilbud som betjener området. Dette må være gjennomført før det tillates nyetablering av handel i området.

Områdene I/FK1 og I/FK2 i reguleringsplan for Stoa vest, vedtatt 31. oktober 2002, kan videreutvikles i tråd med vedtatt reguleringsbestemmelsene pkt 5.4: «Det er ikke tillatt å etablere forretningsvirksomhet som medfører stor publikumstilstrømning. Dette innebærer at blant annet kjøpesentra, varehus og dagligvareforretninger ikke tillates i området». Utbygd areal kommer i tillegg til samlet handelsareal i det regionale handelsområdet for Stoa. 

10. Regionalt handelsområde, Sørlandsparken Øst

Innenfor definert område, jf. kart datert 10. oktober 2012, tillates det etablert handelsvirksomhet. Tillatt nytt bruksareal er 30 000 m² . Minste tillatte enhetsstørrelse er 3000 m² .

I sonen det kan tillates handel skal det legges til rette for kollektivtilbud og gode forhold for gang- og sykkeltrafikk. Det må etableres et tilsvarende kollektivtilbud til Sørlandsparken Øst som det i dag er til Sørlandsparken Vest. Dette må være gjennomført før det tillates nyetableringer av handel i området. 

11. Krav til dokumentasjon

Ved dimensjonering av områder for handel skal konsekvensene for eksisterende sentre belyses med basis i reisemotstand, reisevillighet og sentrenes attraksjonskraft. Det skal også utarbeides en trafikkanalyse som belyser trafikale konsekvenser av nye handelsetableringer. 

12. Definisjoner

1.Med handelsvirksomhet forstås handel i bygningsmessige enheter eller bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og medlemskort for å få adgang. Som handelsvirksomhet regnes også handel lokalisert i flere enheter innenfor et område som for eksempel en handelspark.
2.I regionale handelsområder hvor det er fastsatt minste enhetsstørrelse tillates det ikke å dele opp bygningene i mindre salgsenheter for å omgå bestemmelsen.
3.Vegserviceanlegg defineres som bensinstasjon, kafé og overnattingssted. 

13. Gjeldende planer:

Følgende planer skal fortsatt være gjeldende:

Reguleringsplan for Vinterkjær, Risør datert 18. januar 2007.

Reguleringsplan for Kjerlingland, Lillesand datert 14. oktober 2009.

Område I/FK1 og I/FK2 i reguleringsplan for Stoa vest, Arendal datert 31. oktober 2002.

Retningslinjer: 

A: Overordnet planmessig avklaring

Etablering og utvidelse av handelsvirksomhet skal skje i områder avsatt i kommuneplanens arealdel eller i kommunedelplaner til dette formålet. Det gjelder:

-Sentrumssoner: områder for handel slik disse er avgrenset rundt regionsenter, kommunesenter og lokalsenter.
-Regionale handelsområder: Stoa og Sørlandsparken øst.

Nye områder for handel og områder som transformeres til slike formål i reguleringsplan eller ved dispensasjoner som ikke er i samsvar med slik overordnet planmessig avklaring, er i strid med den regionale planen for senterstruktur og handel i Aust-Agder. Generelt unntatt fra kravet om slik overordnet planmessig avklaring er handelsetableringer og/eller utvidelser av handelsvirksomhet til inntil 3000m² samlet bruksareal. Virksomheter som ligger innenfor byggeforbudssonen langs E18 omfattes ikke av unntaket. Det vises for øvrig til reglene i plan- og bygningsloven om planforslag som utløser konsekvensutredning. For planer som utløser krav om konsekvensutredninger skal det stilles krav om utredning om virkning av senterstruktur ut fra kjøpekraft og reisemotstand. For å kunne lokalisere og dimensjonere nye handelsområder eller utvide eksisterende, skal konsekvensene for eksisterende sentre belyses med basis i reisemotstand, reisevillighet og sentrenes attraksjonskraft.

Tradisjonelt blir dekningsgradsanalyser brukt i handelsanalyser. Disse er mangelfulle og tar blant annet ikke med konkurransen mellom handelsstedene, virkninger på transportarbeidet og betydningen av miljøvennlig transport. Sentra og servicetjenester oppstår som en følge av tilgjengelighet og reisevillighet i den befolkningen den skal betjene. Hvilke valg som gjøres ved valg av sted for handel, beskrives som en funksjon av handelsstedets attraktivitet og reiseavstand. For å kunne lokalisere og dimensjonere nye handelsområder skal konsekvensene for eksisterende sentre belyses med basis i reisemotstand, reisevillighet og sentrenes attraksjonskraft. 

B: Handel i sentrumssonen.

I regionsenter, kommunesenter og lokalsenter skal områder for handel avgrenses og defineres som sentrumssoner. Innenfor sentrumssonene for regionsenter og kommunesentre legger den regionale planen for handel og sentrumsutvikling ikke begrensninger på omfanget av etableringer og utvidelser av handelsvirksomhet. Sentrumssonene avgrenses i kommuneplanens arealdel eller i kommunedelplaner. Sentrumssoner skal dimensjoneres og tilpasses senterets rolle og funksjon. Dette avklares i kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan og deres utfyllende bestemmelser. Det må tas hensyn til naturlige avgrensninger og forhold som har betydning for den langsiktige utviklingen av sentrum. 

C: Regionale handelsområder

Stoa dimensjoneres som et regionalt handelsområde for østre del av Agder. Sørlandsparken Øst dimensjoneres som et regionalt handelsområde som del av Sørlandsparken. 

Stoa

Virksomheter som kan legges til sentrum skal prioriteres i sentrum. Virksomheter som ikke passer inn i sentrum kan henvises til Stoa. Videre utvikling og utbygging på Stoa bør skje på en måte som vil styrke grunnlaget for en god kollektivdekning samt etablering av gang- og sykkelveinett. Dette kan best skje ved at nye etableringer skjer som fortetting innenfor det etablerte Stoa. Videre bør det tilstrebes en bygningsstruktur med høy utnyttelse. For å oppnå dette anbefales det at ny utbygging skal skje på vestsiden av E18. Det vil kunne gi et grunnlag for å etablere en kollektivtrase med høy frekvens på busstilbudet. En slik utvikling bør sikres gjennom kommuneplan og områdeplan. Planen skal angi soner for handel, veinett, trasé med god fremføring for kollektivtransporten, overordnet gang- og sykkelveinett. Handelsvirksomheter som naturlig kan legges til sentrumsområdene skal prioriteres i sentrum.

Utbygging i områdene nærmest E18 skal vurderes særskilt restriktivt for å unngå uthuling av forbudet mot handelsetableringer langs E18. Reklame skal ikke rette seg mot E18 trafikken. 

Sørlandsparken Øst

Utviklingene i Sørlandsparken og Sørlandsparken Øst er utfordrende for byene i landsdelen. All utbygging må bidra til å etablere en kollektivtrase med høy frekvens på busstilbud. Nye etablering i området skal bidra til å styrke kollektivaksen samt utvikle gang- og sykkelmulighetene i området. En slik utvikling bør skje gjennom kommuneplan og områdeplan.

Handelsvirksomheter som naturlig kan legges til sentrumsområdene skal prioriteres i sentrum.

Utbygging i områdene nærmest E18 skal vurderes særskilt restriktivt for å unngå uthuling av forbudet mot handelsetableringer langs E18. Reklame skal ikke rette seg mot E18 trafikken. 

D: Miljøvennlig transport

Ved lokalisering og avgrensning av sentrumssoner og andre områder for handel skal det legges til rette for miljøvennlig person- og varetransport.

Sentrumssoner og andre områder for handel skal ha god kollektivdekning, være tilknyttet overordnet sykkelvegnett og ha et godt utformet transportnett for gående.

Andre områder for handel skal ligge på eller ved en hovedrute innen kollektivnettet. 

E: Samtykkebehandling

Fylkeskommunen har myndighet til å gi samtykke til tiltak som omfattes av regional planbestemmelse, jf. plan- og bygningsloven § 8-5, 4. ledd.

Det skal foreligge tungtveiende grunner for å avvike planen uten at dette enten skjer ved en planendring eller i samsvar med planbestemmelse nr. 6 og 11 (om endringsprosesser og prosesskrav knyttet til fremtidige justeringer av sentrumssoner eller andre endringer av arealgrenser). Hovedkravet er at alle slike prosesser blir vurdert i forbindelse med rullering av kommuneplan, slik at virkningene blir vurdert for hele kommunen under ett, evt. også for nabokommuner. Derfor stilles det samme utredningskrav til søknader om samtykke som til ordinære endringer.

I forbindelse med samtykkebehandling skal regional planmyndighet søke samråd med fylkesmannen og berørte kommuner. Vedtak om samtykke er enkeltvedtak som kan påklages. I slike saker vil fylkesutvalget være underinstans, mens Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er klageinstans.