Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Krødsherad kommune, Buskerud

DatoFOR-2015-10-22-1218
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.12.2015
Sist endret
EndrerFOR-2013-06-27-837
Gjelder forKrødsherad kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§5, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort29.10.2015   kl. 14.00
KorttittelForskrift for vann- og avløpsgebyrer, Krødsherad

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Krødsherad kommunestyre 22. oktober 2015 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd.

1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter er fordelt på to adskilte gebyrområder. 

Gebyrområde 1:

Abonnentene i kommunens tettsteder; Krøderen og Noresund, er tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet. Disse abonnentene er i hovedsak boliger, offentlige etater og servicebedrifter.

Abonnenter langs sørvestsiden av Krøderfjorden, som i hovedsak er boliger og gårdsbruk, er tilknyttet kommunal vannledning. 

Gebyrområde 2:

Abonnenter på Norefjell, som i hovedsak er fritidsbebyggelse og reiselivsbedrifter, er tilknyttet vann- og avløpsnettet til Norefjell Vann- og Avløpsselskap AS (NVA).

Når det i forskriften står kommunens abonnenter, omfatter dette også NVAs abonnenter.

Forholdet mellom abonnenten og kommunen/NVA er regulert av statlige lover og forskrifter samt av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Sentrale bestemmelser når det gjelder vann- og avløpsgebyrer, er følgende:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.
-Forskrift 22. oktober 2015 nr. 1218 om vann- og avløpsgebyr i Krødsherad kommune (dette dokumentet).
-Gebyrregulativ for det enkelte år.

Øvrige dokumenter:

-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Krødsherad kommune (tekniske og administrative bestemmelser) med vedlegg vedtatt av kommunestyret 23. april 2009 i K-sak 30/09
-og i styret for NVA den 20. mars 2013, i møtesak 14/13 og deretter i kommunestyret 30. mai 2013 for NVAs abonnenter.
§ 1-1.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Sanitærinstallasjoner/innvendige vann- og avløpsinstallasjoner: Abonnenteide rør, installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg.
b)Privat vann- og avløpsanlegg: Abonnenteide private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegg, som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg.
c)Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.
d)Abonnent: Eier/fester av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet.
e)Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
f)Bygg: Konstruksjon/byggverk med eget bygningsnummer.
g)Boenhet: Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom, separat inngang og eget kjøkken.
h)Fritidsbolig: Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen (bygningstype 161-163).
i)Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i Matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS 3940 eller tilgjengelige data.
j)Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
§ 1-2.Gebyrtyper

Gebyrtypene er:

a)Engangsgebyr for tilknytning for henholdsvis vann og avløp.
b)Årsgebyr for henholdsvis vann og avløp.
c)Gebyr for leie av vannmåler (trer i kraft fra det tidspunkt Krødsherad kommune og NVA krever vannmåler installert).
d)Gebyr for avlesing av vannmåler, jf. § 4-4.

Gebyrsatser vedtas av kommunestyret i eget regulativ.

§ 1-3.To adskilte gebyrområder

Det føres separate selvkostregnskap for kommunens to gebyrområder; Norefjell og Krøderen/Noresund og hvert område har eget gebyrregulativ.

§ 1-4.Praktisering av selvkostprinsippet

Gebyrinntektene skal dekke kommunens kostnader på hvert av de to gebyrområdene fullt ut. Over- og underskudd på selvkost det enkelte år skal avregnes mot selvkostfond. For gebyrområdet Krøderen/Noresund skal overskudd eller underskudd det enkelte år senest være tilbakebetalt eller dekket inn etter 5 år.

For gebyrområdet Norefjell, der det er stor variasjon i inntektene fra engangsgebyr for tilknytning, skal overskudd det enkelte år være tilbakebetalt etter 15 år. Selvkostperioden reguleres slik at årsgebyrene holdes mest mulig jevnt og forutsigbart for abonnentene.

§ 1-5.Klage og omgjøring

Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt iht. kommunens gebyrregulativ, jf. forvaltningslovens bestemmelser.

Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften, kan påklages til Formannskapet.

2. Engangsgebyr for tilknytning

§ 2-1.Gebyrplikt

Engangsgebyr for tilknytning skal betales i følgende tilfeller:

a)Nybygg
b)Tilleggsgebyr kreves for tilbygg eller påbygg som øker bygningens areal:
-for boligeiendom når økningen i arealet fører til økning i antall boenheter, jf. § 1-1 bokstav g
-for annen eiendom når økning i bygningens areal er over 50 % .
c)Eksisterende bygg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet.
d)Eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent.

Engangsgebyret for tilknytning betales ikke i følgende tilfeller:

a)Bygg med midlertidig tilknytning, f.eks. brakkerigg. Kommunen kan fastsette varighet for tilknytningen.
b)Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg.
§ 2-2.Utforming av gebyret

Engangsgebyret fastsettes pr. m² bruksareal (BRA) beregnet med grunnlag i NS 3940 eller eksisterende arealdata for boliger og fritidsboliger.

Ved pålegg om tilknytning i eksisterende bebyggelse, der kommunen også bekoster den interne vann- og avløpsinfrastrukturen, kan kommunen kreve et gebyr i tillegg til normalgebyret som er basert på m² bruksareal (m² BRA). Tilleggsgebyret er et fast kronebeløp pr bygg og er uavhengig av bebyggelsens (byggets) størrelse.

For hoteller og andre typer overnattingsbedrifter, betales tilknytningsgebyr pr. seng.

For andre næringsabonnenter skal engangsgebyret fastsettes iht. størrelsen på vannmåleren og som reflekterer muligheten til å ta ut vann.

§ 2-3.Gebyrsats

Størrelsen på gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Gebyrsatsen skal være det som var gjeldende gebyrsats da kommunen mottok komplett byggesøknad eller søknad om tilknytning.

For eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent, betales engangsgebyret for tilknytning etter gjeldende sats på det tidspunktet kravet framsettes.

§ 2-4.Ansvar og betalingsfrist

Abonnenten har ansvaret for betaling av engangsgebyret for tilknytning. Gebyret skal være betalt før tilknytning foretas.

Engangsgebyret forfaller til betaling ved påkrav etter at rammetillatelse er gitt eller senest ved tilknytning. Krav om betaling skal sendes senest 2 mnd. etter at godkjent byggesøknad foreligger. Ved utvidelse av eksisterende bygg forfaller engangsgebyret til betaling ved påkrav eller senest 2 måneder etter godkjent byggesøknad.

3. Årsgebyr

§ 3-1.Gebyrplikt og ikrafttreden

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:

a)er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg
b)er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt.

Gebyrplikten inntrer:

a) for enhet med stipulert forbruk: ved tilknytning

b) for øvrige enheter: når vannmåler er eller skal være installert.

§ 3-2.Eiendom uten godkjent tilknytning eller frakobling

Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.

Er frakobling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakoblingen er godkjent.

§ 3-3.Ansvar for gebyrene

Regningen sendes alltid til abonnenten, som ev. må kreve inn gebyret fra leier.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

§ 3-4.Utforming av gebyrene

Det beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp med:

Todelt gebyrmodell:

-En fast del (fastledd).
-En mengdevariabel del (forbruksledd).

Hvor stor andel av årsgebyret som skal være hhv. fast og variabel del, fastsettes hvert år i gebyrregulativet. Det samme gjelder gebyrsatsene.

Mengdevariabel del beregnes etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m³ .

Det gis ikke nedsatt gebyr pr. m³ for storforbrukere av vann.

For boliger beregnes fastleddet som en fast sats pr. boenhet.

For fritidsboliger beregnes fastleddet pr. m² .

For annen eiendom beregnes fastleddet som en fast sats pr. vannmåler, eventuelt avløpsmåler, men slik at hver eiendom betaler fastledd selv om flere eiendommer samarbeider om felles vannmåler. Fastleddet differensieres iht. vannmålerstørrelsen, slik at det reflekterer muligheten og dermed kostnadene med å ta ut vann.

§ 3-5.Ansvar for opplysninger om abonnent

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen.

Inntil kommunen har mottatt melding og inntil kommunen har oppdatert abonnentdata fra Matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere.

§ 3-6.Beregning av gebyr

Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr.

Vannforbruk til sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig.

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales fastledd inntil stikkledning er frakoblet (plugget) ved hovedledningen.

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett, eller på særskilt avtale.

For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. I slike tilfeller inngås det en separat avtale mellom kommunen og abonnenten.

For avløpsvann fra produksjonsprosess e.l. som etter egen tillatelse fra kommunen er tillatt ført i grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, eller i separat kommunal overvannsledning, betales ikke avløpsgebyr. Slikt vann skal måles separat.

§ 3-7.Betaling etter stipulert forbruk

Boliger og fritidsboliger skal betale gebyr etter stipulert forbruk, dersom abonnenten eller kommunen ikke krever at det skal betales etter målt forbruk.

Stipulert forbruk beregnes ut fra boligenes eller fritidsboligens størrelse (bruksareal), der det i gebyrregulativet fastsettes et forholdstall mellom bruksareal og vannvolum.

Har eiendommen utvendig eller innvendig basseng på over 3 m³ , skal den betale gebyr etter målt forbruk.

§ 3-8.Betaling etter målt forbruk

Gebyr etter målt forbruk skal betales ved:

-Bygg for næringsformål, offentlige formål o.l.
-Bygg der bolig/fritidsbolig er kombinert med andre formål (blandingsbygg).
-Annet anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i henhold til § 2-1.

For slike bygg og anlegg som ikke pr. i dag har vannmåler, må vannmåler installeres senest innen utgangen av 2014.

For midlertidige tilknytninger kan kravet om vanlig vannmåler fravikes, dersom vannforbruket kan fastsettes på andre måter.

Bolig- og fritidsboligabonnent har rett til å få montert vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

Kommunen kan pålegge abonnent med stipulert forbruk etter § 3-7 å installere vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

Bolig- og fritidsboligabonnent som har installert måler frivillig, kan kreve abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk.

§ 3-9.Retting av feil gebyrberegning

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.

§ 3-10.Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Abonnent har rett til reduksjon i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnent har rett til redusert gebyr i følgende tilfeller:

-Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen i mer enn 24 timer
-Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen mer enn 2 ganger i løpet av ett kalenderår, og hvert avbrudd varer lenger enn 8 timer
-Når hygienisk kvalitet på vannet er så dårlig at det må kokes før bruk til drikke eller matlaging.

Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved anlegg. Kommunen plikter å bidra til å avklare ansvarsforholdet.

Generell anbefaling om koking som sikkerhetstiltak etter trykkfall på grunn av reparasjon, spyling, brannslokking mv., gir ikke gebyrreduksjon. Sats for gebyrreduksjon fastsettes i gebyrregulativet.

Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

4. Vannmåler

§ 4-1.Installasjon

Kommunen bestemmer:

-hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha
-type, størrelse og plassering
-når måler skal installeres og utskiftes.

Ved oppdeling av eksisterende eiendom med vannmåler, i nye eiendommer, skal hver av de nye eiendommene ha egen vannmåler.

Abonnenter kan samarbeide om felles vannmåler der det vil være uforholdsmessig kostbart å installere egen måler for hver enhet. Årsgebyr fordeles på abonnentene etter reglene i § 3-3, 2. ledd.

Pålagt vannmåler for ny eiendom skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, og for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten for boligeiendom betale stipulert årsgebyr etter § 3-7.

For annen eiendom beregnes gebyr etter skjønn.

§ 4-2.Eierforhold

Den enkelte abonnent eier selv frivillig installert vannmåler.

Fra det tidspunkt Krødsherad kommune/NVA krever installert vannmåler, er denne Krødsherad kommunes/NVAs eiendom, dersom ikke annen ordning er avtalt med abonnenten.

§ 4-3.Kostnader 

Frivillig installert vannmåler

Abonnenten bekoster installasjon, drift og utskifting av vannmåleren.

Abonnenten skal ikke betale leie.

Vannmåleren må installeres iht. kommunens/NVAs krav, ref. § 4-1. 

Ved vannmålerkrav

Vannmåler som av kommunen/NVA kreves benyttet som grunnlag for beregning av årsgebyr, bekostes av kommunen/NVA.

For vannmålere som kommunen/NVA eier, betales vannmålerleie iht. satser fastsatt i gebyrregulativet.

Vannmåleren må installeres ihht kommunens/NVAs krav, ref. § 4-1.

§ 4-4.Avlesing av vannmåler

Abonnenten skal lese av vannmåler så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.

Unnlater abonnenten å foreta avlesing, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan også selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og kan kreve særskilt gebyr for dette.

§ 4-5.Tilsyn og vedlikehold – Avklar hvilket alternativ som skal velges 

Frivillig installert vannmåler

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt.

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret. 

Ved vannmålerkrav

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt. Kommunen kan kreve erstatning for tap eller skade.

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret.

§ 4-6.Nøyaktighetskontroll

Egenkontroll:

-Kommunen skal veilede abonnentene om egnet metode for egen kontroll av måler.

Enkel kontroll:

-Både kommunen og abonnenten kan kreve ytterligere nøyaktighetskontroll av måler. Kommunen avgjør om kontrollen skal foretas av kommunen eller av ekstern kontrollinstans.
-Kontrollen skal foretas med måleutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av Justervesenet. Kontrollen skal gjelde hele det aktuelle måleområdet.

Utvidet kontroll:

-Krever abonnenten ytterligere nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære kostnadene ved slik kontroll dersom kontrollresultatet ligger innenfor feilmarginen etter § 4-7. I motsatt fall dekker kommunen kostnadene.

Justering eller utskifting av måleren:

-Dersom målenøyaktigheten ikke er tilfredsstillende, skal måleren justeres eller skiftes ut. Krav om endret måleområde for ny måler skal vurderes.
§ 4-7.Avregning ved feilmåling

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5  % for høyt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling for feilmålingen. Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått.

Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende regler.

§ 4-8.Utskifting og flytting

Er målenøyaktigheten for dårlig, bestemmer kommunen om måleren skal justeres eller skiftes ut. Når vanlig levetid for en måler er nådd, kan kommunen bestemme at måleren skal skiftes ut helt eller delvis.

Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.

5. Ikrafttreden mv.

§ 5-1.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. desember 2015.

Samtidig oppheves forskrift 27. juni 2013 nr. 837 for vann- og avløpsgebyrer, Krødsherad kommune, Buskerud.