Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker mv., Sauherad kommune, Telemark

DatoFOR-2015-10-22-1424
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse22.10.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forSauherad kommune, Telemark
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort11.12.2015   kl. 14.50
KorttittelForskrift om tømming av slamavskillere, Sauherad

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sauherad kommunestyre 22. oktober 2015 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, § 26, § 30 tredje ledd og § 34.

Kap. 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling og transport av slam fra slamavskillere og sanitært avløpsvann fra tette tanker jf. forurensningsloven § 26.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming av slamavskillere og tanker for oppsamling av sanitært avløpsvann i hele kommunen der disse ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett. Forskriften gjelder også fritidsbebyggelse som har slike anlegg.

Forskriften fastsetter retningslinjer for slamgebyr. Kommunestyret fastsetter gebyrets størrelse. Tjenester utover tømming, transport og behandling av slam og sanitært avløpsvann omfattes ikke av denne forskriften.

Oljeutskillere, fettutskillere, oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke-sanitært avløpsvann, omfattes ikke av denne forskriften.

§ 3.Definisjoner: 

Abonnent: Eier av avløpsanlegg som omfattes av tvungen tømming i henhold til § 4. Dersom en eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal fester regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

Slamavskiller: En eller flere kummer for avskilling av slam fra sanitært avløpsvann. Et annet navn på slamavskiller er septiktank. 

Tett tank: En tett kum for oppsamling av sanitært avløpsvann/svartvann. 

Sanitært avløpsvann: Er definert som gråvann og svartvann. 

Gråvann: Avløpsvann fra kjøkken, vaskerom og bad. 

Svartvann: Avløpsvann fra toalett og urinal. 

Tømmeplan: Ruteplan, fastsatt i samarbeid mellom renovatøren og kommunen, for å gjennomføre effektiv og rasjonell tømming av slam for et større område. Abonnenten skal varsles minst 14 dager på forhånd. 

Ordinær tømming: Planlagt tømming som skjer iht. tømmeplan. 

Ekstratømming: Tilleggstømming utenom fastsatt tømmeplan. 

Nødtømming: Tilleggstømming som må utføres innen 24 timer. 

Tilpasset tømming: Planlagt tømming av tette tanker kan unntaksvis utføres etter bestilling fra abonnenten. Renovatøren vil utføre tømmingen innen 14 dager. For tømming av slamavskiller tilknyttet bygg med særlig sjelden bruk kan kommunen unntaksvis godkjenne sjeldnere tømmefrekvens enn den ordinære. Dette skal likevel ikke kunne gjøres gjeldende for boliger/fritidsboliger.

Kap. 2. Tømmeordningen

§ 4.Kommunens plikter/tvungen tømming

I henhold til forurensningsloven § 26 skal kommunen sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann, og fra oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.

Det er derfor tvungen tømming av alle slamavskillere og tette tanker i hele kommunen. Dette gjelder alle boliger, all næringsvirksomhet, all fritidsbebyggelse og evt. annen bebyggelse i kommunen som har innlagt vann og/eller avløp og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.

All tømming av slamavskillere og tette tanker skal utføres av den renovatøren som har godkjent utstyr og metoder og som kommunen har kontrakt med. Unntatt her er slam fra minirenseanlegg med egen serviceavtale.

§ 5.Tømmehyppighet og metoder/rutiner

Tømming skal foretas med følgende hyppighet:

-3-roms tanker for helårsbolig hvert 2. år
-2-roms tanker hvert år
-Slamavskillere for fritidsboliger/hytter
-1 gang pr. 4. år
-Tette tanker for helårsboliger og fritidsboliger hytter
-1 gang pr. år.
-Minirenseanlegg
-Tømmes etter produsentenes anvisning/serviceavtale. Dersom utslippstillatelse eller reguleringsbestemmelser eller annet forutsetter hyppigere tømming, skal slike bestemmelser følges.

Det er abonnentens ansvar å varsle renovatøren om behovet for ekstratømming eller tilpasset tømming.

§ 6.Abonnentens plikter 

Krav om kjørbar veg

Som kjørbar veg regnes veg som oppfyller følgende forutsetninger:

-Vegen må være kjørbar for de biltyper som benyttes i septikrenovasjonen.
-Abonnentene er ansvarlige for vedlikehold, brøyting og strøing av den private vegen. Brøyting/strøing må skje slik at vegen er kjørbar til renovatøren kommer.
-Vegen skal være fri for hinder og skal ha kurvatur, stigningsforhold, bredde og bæreevne til å tåle de kjøretøy som benyttes i septikrenovasjonen. Tømmebilen må kunne snu forsvarlig på eller i tilknytning til eiendommen.

Kommunen har ikke ansvar for skade eller vedlikehold på privat veg eller eiendom som følge av renovatørens gjennomføring av septikrenovasjon.

Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømming når renovatøren kommer. Nedgravde lokk godtas ikke.

Håndtak eller annen løfteanordning skal være montert på lokket.

Abonnenten skal sørge for å fjerne jord, is og snø fra alle kumlokk i forkant av tømming.

Alle kumlokk skal alltid være forsvarlig sikret.

§ 7.Rettigheter og plikter til den som utfører tømmingen

Den som utfører tømmingen har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få tømmingen utført. Tømmingen skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår unødig skade på veg eller eiendom, eller slik at beboere unødig sjeneres av støy eller lukt. Når tømmingen er utført, skal abonnenten gjøres kjent med at anlegget er tømt. Den som foretar tømmingen, skal forlate anlegget i samme stand som før tømmingen ble utført.

Kumlokk legges tilbake på plass. Eventuelle grinder, porter, dører o.l. skal lukkes.

Så sant det ikke er utvist uaktsomhet, er ansvar for skade på veg og plass, kommunen og den som tømmer uvedkommende.

§ 8.Varsling og gjennomføring av tømming

Varsel om når tømming skal foretas blir gitt gjennom media eller på annen måte som renovatøren finner hensiktsmessig. Det forutsettes at varslingen skjer på en måte som når fram til abonnentene, uavhengig av hvor disse bor.

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

§ 9.Fritak

Kommunen kan gi midlertidig fritak fra den kommunale tømmingen hvis en eiendom er ubebodd, og kommunen må ha mottatt bekreftelse fra autorisert rørlegger på at vannforsyning som utslippet gjelder for, er avstengt. For at fritak skal gis etter § 8, må det fremmes skriftlig søknad til kommunen. Søknad må foreligge innen 1. mars for det aktuelle året.

Fritak kan også gis fra den ordinære tømmingen når det i tråd med § 4 i denne forskrift har vært foretatt tømming tidligere samme år.

Kap. 3. Gebyr

§ 10.Beregning av gebyr

Alle abonnenter skal betale renovasjonsgebyr, men kan unntas etter § 8.

Alle gebyrer skal fremgå av kommunens gebyrregulativ, som vedtas årlig av kommunestyret.

Dersom anlegget ikke er gjort klar for pliktig tømming jfr. § 6, fakturerer kommunen et fastsatt forbikjøringsgebyr. Ordinært tømmegebyr kommer i tillegg.

§ 11.Innkreving, renter m.m.

Kommunen krever inn gebyrer til full dekning av sine kostnader til renovasjonen.

Gebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

Kap. 4. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med at denne forskriften følges.

Kommunen kan i denne sammenheng sette bort praktiske oppgaver knyttet til kontroll av abonnentens oppsamlingsenhet og tilhørende renseløsning, uten at dette rokker ved kommunens formelle rolle som forurensningsmyndighet i slike saker.

§ 13.Klage

Enkeltvedtak i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunen og behandles av kommunens klagenemnd.

§ 14.Sanksjoner og straff

Ved overtredelse av denne forskrift kan kommunen gi pålegg om å treffe tiltak etter forurensningsloven. Brudd på forskriften kan straffes med bøter etter forurensningsloven (§ 79).

§ 15.Iverksettelse

Forskriften er vedtatt av kommunestyret og trer i kraft fra 22. oktober 2015.