Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Evenes kommune, Nordland

DatoFOR-2015-11-11-1646
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forEvenes kommune, Nordland
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort23.12.2015   kl. 12.50
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyrer, Evenes

Kapitteloversikt:

Hjemmel: vedtatt av Evenes kommunestyre 11. november 2015 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing (forurensingsforskriften) Del 4A, kommunale vann- og avløpsgebyrer.
3.Forskrift 11. november 2015 nr. 1646 om vann- og avløpsgebyrer, Evenes kommune, Nordland (dette dokumentet).
4.Øvrige dokumenter:
-Gebyrregulativ
-Leveringsvilkår - Drikkevann//Avløpstjenester
-Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser)
-Norm for installasjon av vannmålere.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester I Evenes kommune.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Vann

Drikkevann som tilfredsstiller krav i henhold til Drikkevannforskriften. 

Avløpsvann

Spillvann og overvann. 

Spillvann

Kloakkforurenset vann (klosettvann og forurenset vann fra bad, oppvask og tøyvask) samt overskuddvann fra industrielle prosesser. 

Overvann

Vann fra drenering, gatesluk og taknedløp. 

Abonnent

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 og § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Tilknytningsgebyr

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Årsgebyr

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 

Abonnementsgebyr

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

Forbruksgebyr

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 

Målt forbruk

Faktisk forbruk som avleses på måler. 

Særlig stort vannforbruk

Vannforbruk hvor totalt årsforbruk er større enn 2.0 m³ pr. m² bruksareal for alle eiendomstyper 

Bruksareal

Alt areal innenfor omsluttende vegger som er definert iht. NS 3940 

Bruksendring

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

Bruksendring er søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 b). 

Privat stikkledning

Privat stikkledning, for vann. Avløp eller overvann, eid av abonnent som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet. Privat ledning starter ved påkoblingspunktet til kommunal vannledning.

Kommunens ledning avsluttes 30 meter fra nærmeste hushjørne. 

Felles stikkledning

Felles stikkledning eies av kommunen. 

Bolig

Boenhet som består av ett eller flere som, er bygd eller ombygd som helårsbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. Bolig er fellesbegrep for leilighet og hybler. 

Driftsbygning i landbruk

Fast eiendom med bebyggelse godkjent som driftsbygning i landbruk. 

Fritidsbolig/hytte

Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Likt med fritidsbolig/hytte regnes helårsbolig som kun har innlagt vann via sommervanns ledning. 

Uthus

Bygning som er frittstående eller med en vegg fastbygd med bolig, uisolert og inngang kun fra utsiden 

Tjenestedeklarasjon

Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes.

Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Tilknytningsgebyr

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Tilknytningsgebyr skal betales når nybygg eller bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/ eller avløpsanlegg.

§ 5.Årsgebyr
-Årsgebyr for vann- og avløp består av to deler, abonnementsgebyr (fastdel) og forbruksgebyr (variabel del) Samlet abonnementsgebyr for levering av vann- og avløpstjenester skal dekke de forventete faste kostnader. Øvrige kostnader dekkes inn gjennom forbruksgebyr.

Abonnementsgebyr skal være basert på bebyggelsens størrelse iht § 8. I tilfelle hvor arealberegningen ikke er hensiktsmessig fastsettes den faste delen av gebyret ved avtale. Dersom avtale ikke kommer i stand kommer reglene i § 11, 2. ledd til anvendelse.

Forbruksgebyr skal være basert på stipulert eller målt vannforbruk. Som hovedregel for alle eiendommer gjelder avløpsmengde regnes lik inngående vannmengde.

Eiendom som ikke betaler forbruksgebyr etter måler forbruks, skal betale forbruksgebyr for vann og/eller avløp i henhold til stipulert vannforbruk. Det foretas en omregning av bebyggelsens størrelse til stipulert forbruk basert på følgende faktorer ved ulike eiendomstyper: 

Eiendomstype:Antall m³ /m² BRA
Helårsbolig1,3
Driftsbygning i landbruket, 1 etasje plan1,0
Fritidsbolig, lager, kirke, foreningshus0,8
Andre bygninger2,0

Når vannmåler er installert og godkjent skal eiendommen i ettertid belastes etter målt forbruk og gjeldende m³ pris. Ved eierskifte og opphører dette kravet og ny eier kan da velge om eiendommen skal belastes etter stipulert eller målt forbruk. Endringen må gis skriftlig og senest innen 1 år fra registrert eierskifte.

§ 6.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som er tilknyttet vann-/eller avløpsanlegg hvor bygget/anlegget kun skal brukes i en begrenset periode.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Eiendommen skal betale årsgebyr i forhold til den tid den er tilknyttet. Ved slike tilknytninger skal vannmåler installeres og den variable delen belastes etter målt forbruk.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til 1 år, med mulighet for å søke om forlengelse.

§ 7.Bruk av vann- og/eller avløpsmåler

For installasjon, bruk og leie av vann-/eller avløpsmåler gjelder Norm for installasjon av vannmålere og Standard abonnentvilkår for vann og avløp.

§ 8.Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal bruksarealet (BRA) etter norsk Standard 3940 legges til grunn for gebyrberegningen. Garasje og uthus til privat boligformål fritas fra gebyrpliktig areal.

Bruksarealet benyttes både for nye og eksisterende bygg. Abonnenten kan be om kontroll av gebyrgrunnlaget. Kommunen kan på eget initiativ foreta kontroll og korreksjon.

§ 9.Kommunens og abonnentens plikter

Fremkommer av Leveringsvilkår for drikkevann i Evenes kommune.

§ 10.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensingsloven § 7 iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 11.Avvik i årsgebyret

Ved særlig stort vannforbruk kan kommunen kreve at forbruksgebyr skal fastsettes ut fra målt forbruk.

Eiendommer som har særlig stort vannforbruk og/eller avløpsmengde, eller som har avløpsvann som i sammensetning avviker vesentlig fra husholdnings avløp, kan årsgebyr fastsettes etter avtale.

Kommunen kan kreve at avtale skal opprettes. Hvis avtale ikke kommer i stand, fastsettes gebyrene av kommunen. Avtalen kan sies opp av begge parter med et års varsel.

For eiendommer hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker vesentlig fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg i gebyret for avløp. Likeledes kan det for eiendommer hvor avløpsvannet har en sammensetning som virker vesentlig kostnadsbesparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg kan det beregnes en reduksjon i gebyret for avløp.

Eiendom med overvann tilknyttet avløpsanlegg kan beregnes et tillegg i gebyret for avløp.

Restriksjoner for vannforbruk, kortere avbrudd i vannleveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyr.

Eiendom med overvann tilknyttet avløpsanlegg kan beregnes et tillegg i gebyret for avløp.

restriksjoner for vannforbruk, kortere avbrudd i vannleveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyr.

Dersom bygning på eiendom rives eller brenner, gjennomgår hovedombygging eller på annen måte ikke er beboelig, betales det kun abonnementsgebyr for vann og avløp inntil stikkledningene er plugget ved kommunens ledning. Fritak for forbruksgebyr kan gis etter søknad og for en periode på inntil 2 år. Ved særskilte forhold kan denne tidsfristen forlenges. For slike bygninger betales det abonnementsgebyr etter bygningens størrelse eller maksimalt 100 m² pr. bygning.

Driftsbygning i landbruk som ikke har aktiv drift kan fritas for vann- og avløpsgebyr etter søknad.

Ved endringer i driftsforhold eller eierskifte oppheves fritaket.

§ 12.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

Avsluttende bestemmelser

§ 13.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13-1.Manglende innbetaling og avstenging

Dersom årsgebyr ikke er betalt innen en måned etter at den gebyrpliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan kommunekassereren, når kommunens medisinsk-faglig ansvarlig ikke motsetter seg det, stenge vannforsyning til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med stenging og åpning av vannforsyning skal den gebyrpliktige betale en tilleggsgebyr.

§ 14.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret.

§ 15.Klageadgang

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI. og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.