Gebyrforskrift for plansaker, byggesaksbehandling, eierseksjonering og oppmåling, Skedsmo kommune, Akershus

DatoFOR-2015-11-11-1647
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-1999-06-16-623, FOR-2010-06-09-1154
Gjelder forSkedsmo kommune, Akershus
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-1997-05-23-31-§7, LOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16
Kunngjort23.12.2015   kl. 12.50
KorttittelGebyrforskrift for plansaker mv. Skedsmo

Hjemmel: Fastsatt av Skedsmo kommunestyre 11. november 2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkelloven) § 32 og forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eigedomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16. 

Skedsmo kommunestyre har fastsatt gebyrforskrift for plansaker, byggesaksbehandling, eierseksjonering og oppmåling. Forskriften finnes på kommunens hjemmesider www.skedsmo.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. Fra samme tid oppheves forskrift 16. juni 1999 nr. 623 om gebyr for behandling av delesaker og innsendte plansaker, i henhold til plan- og bygningslovens § 109, Skedsmo kommune, Akershus og forskrift 9. juni 2010 nr. 1154 om gebyrregulativ for byggesaksbehandling, Skedsmo kommune, Akershus.