Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2015-11-12-1343
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forKlæbu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2012-03-16-12, LOV-1981-03-13-6, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort26.11.2015   kl. 13.30
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyrer, Klæbu

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommunestyre 12. november 2015 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å fastsette regler for beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyrer, samt gebyrenes størrelse. Avløpstjenester inkluderer også kommunal septiktømming.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for alle kommunens abonnenter jf. § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent: Eier av eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning. Som tilknyttet regnes også eiendom som kommunen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-1 eller § 27-2 har krevd skal ha slik tilknytning. Ved bortfeste av eiendom regnes fester som abonnent, om ikke annet er avtalt. For næringseiendommer defineres næringsforetak med eget organisasjonsnummer som abonnent. Som abonnent regnes også den som er tilsluttet kommunal tømmeordning med septikanlegg, minirenseanlegg eller slamavskiller. 

Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke deler av kommunens faste kostnader for offentlige vann- og/eller avløpstjenester. 

Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk. 

Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester til kommunal ledning. 

Årsgebyr: Abonnent tilknyttet offentlig vann/avløpsnett: Det samlede gebyr som betales årlig for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. I årsgebyret inngår abonnementsgebyr, forbruksgebyr og evt. leie av vannmåler 

Abonnent på tømmeliste for septik: Samlet årlig gebyr for kommunens septiktjeneste. 

Avløpstjenester: Omfatter tjenester forbundet med kommunalt kloakkavløp, kommunal slamtømming og minirenseanlegg med slamavskiller. 

Boenhet: Bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. 

Bruksareal (BRA): Bruksareal omfatter arealet innenfor boligens omsluttende vegger og andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger jf. NS 3940. 

Bruksendring:

Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. 

Felles privat stikkledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. 

Slam: Alle typer avløp fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av kommunale regler for mindre avløpsanlegg, og som er underlagt kommunal godkjenning. 

Stipulert forbruk: Forventet forbruk med grunnlag i bebyggelsens bruksareal.

Abonnentens plikter

§ 4.Abonnenter med privat avløpsanlegg (septikanlegg)

Det er abonnentens plikt å sørge for at avløpsanlegget er i henhold til tekniske krav, samt at tømming blir utført. Abonnenten må ta kontakt med kommunen for tømming utenom de ordinære rutene, eller dersom kommunen ikke har registrert at abonnenter skal ha tømming.

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming. Slamavskilleren skal ikke plasseres mer enn 50 m fra kjørbar vei og med en høydeforskjell på mindre enn 7 meter. Overdekning av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Feil og mangler på anlegg skal utbedres snarest. Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre eget avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7.

Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget vil kommunen sørge for iverksetting av tiltakene for eiers regning, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan fatte vedtak om tvangsmulkt dersom forholdet ikke utbedres innen angitt frist jf. forurensningsloven § 73.

Kommunen kan gi abonnenten påbud om å koble ut privat septikanlegg og knytte seg til det kommunale kloakknettet jf. plan- og bygningslovens § 27-2. 

§ 4.1. Abonnenter tilknyttet offentlig vann og kloakk

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre eget avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7.

Kommunen kan fatte vedtak om tvangsmulkt dersom forholdet ikke utbedres innen angitt frist jf. forurensningsloven § 73.

Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget vil kommunen sørge for iverksetting av tiltakene på eiers regning, jf. forurensningsloven § 74.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene på eiers regning.

§ 5.Tømming av septikanlegg

Abonnent skal varsles innen rimelig tid før tømming gjennomføres.

Tømmehyppighet helårsboliger:

-Eiendommer med avløpsanlegg der slamavskiller er i henhold til dimensjoneringskrav og lovbestemmelser, jf. § 4.1, skal tømmes min. hvert annet år.
-Eiendommer med avløpsanlegg der slamavskiller ikke er i henhold til dimensjoneringskrav og lovbestemmelser, jf. § 4.1, skal tømmes min. en gang pr. år.
-Tette tanker tømmes etter behov, men minimum en gang pr. år.
-Kommunen kan stille krav om tømming ut over det som følger av serviceavtalen av hensyn til dimensjonering, anleggets art og beskaffenhet.

Tømmehyppighet fritidsboliger/hytter:

-Eiendommer med avløpsanlegg der slamavskiller er i henhold til dimensjoneringskrav og lovbestemmelser, jf. § 4.1, skal tømmes min. hvert fjerde år.
-Eiendommer med avløpsanlegg der slamavskiller ikke er i henhold til dimensjoneringskrav og lovbestemmelser, jf. § 4.1, skal tømmes min. hvert annet år.
-Tette tanker tømmes etter behov, men minimum hvert annet år.

Ekstratømminger utenom tømmeliste skal i alle tilfeller avtales med kommunen, eller direkte med kommunens kontraherte tømmer. Tømmefrekvens fastsettes uavhengig av bruk, antall husstandsmedlemmer og sosiale forhold. 

Vann og avløpsgebyrer

§ 6.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr
-Gebyr for vannmålere
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Tilleggsgebyr til årsgebyret.

Gebyrsatsene fastsettes av kommunestyret selv og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 7.Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyret betales for første gangs tilknytning til bebygd eiendom, eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Tilknytningsavgift betales per boenhet. Abonnenter med flere boenheter, herunder borettslag, betaler gebyr pr. boenhet. Det betales engangsgebyr pr. driftsbygning/næringsbygg/offentlig bygg.

Engangsgebyret betales ved første gangs tilknytning, med gebyrsats fra det året henstilling/vedtak om tilknytning ble sendt. Dersom eiendommen senere blir påbygd med ny næringsdel, skal det betales engangsgebyr. Ved påbygg/tilbygg av ny boenhet, skal det betales engangsgebyr for ny boenhet nr. 3.

Kommunen kan, etter skriftlig dokumentert søknad, fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytning krever ekstra høye kostnader.

Årsgebyr

§ 8.Årsgebyr for private avløpsanlegg (septikanlegg)

Kommunen står for tømming av slamavskillere og samlekummer av sanitær avløpsvann og overvann i kommunen.

Kommunen kan kreve gebyr for tømming. Jf. forurensningsloven § 34.

Ved overskridelse av frist for pålegg om utkobling av septikanlegg, kan kommunen kreve årsgebyr for kommunal kloakk. 

§ 8.1 Årsgebyr for bolig og hytte- og fritidsbolig

Årsgebyr for abonnenter med privat avløpsanlegg skal betales etter tankstørrelse og tømmefrekvens. 

§ 8.2 Årsgebyr for offentlig vann/kloakk består av to deler:

-Abonnementsgebyr
-Forbruksgebyr.

Årsgebyret for eksisterende bygg skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

Årsgebyret for nye bygg skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tatt i bruk, eller brukstillatelse gitt. 

§ 8.3 Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, hhv. næring og bolig. Borettslag kategoriseres som bolig. 

Abonnementsgebyr for næring og offentlig virksomhet

Abonnementsgebyr for næring og offentlige virksomheter betales pr. registrert foretak på eiendommen. Gårdsbruk (våningshus + driftsbygning) regnes som et foretak og betaler for ett abonnement. Gårdsbruk som i tillegg til våningshuset har frittliggende bolig, betaler abonnement for denne boligen 

Abonnementsgebyr for bolig/fritidsbolig/borettslag

Det skal betales gebyr pr boenhet. Abonnenter med flere boenheter pr. eiendom, herunder borettslag, betaler gebyr pr. boenhet. 

§ 8.4 Forbruksgebyr

Alle borettslag, driftsbygninger, næringseiendommer og offentlige virksomheter skal betale forbruksgebyr basert på faktisk målt vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med vannmåler.

Fra 1. januar 2016 skal alle nye boliger ha montert vannmåler, herunder ombygging av bolig som faller under krav utløst av byggeteknisk forskrift (TEK 10).

Rådmannen kan gi dispensasjon fra plikten til å installere måler.

Fra 1. januar 2016 kan alle eiendommer i kommunen, tilknyttet kommunalt vann og/eller kommunal kloakk, og som ikke får pålegg om installasjon av vannmåler, selv velge om de vil installere vannmåler eller velge å betale etter stipulert forbruk per m² bruksareal (BRA).

Omregningsfaktor for stipulert forbruk framkommer av gebyrregulativet.

Rådmannen kan gi pålegg om installasjon av vannmålere dersom det over tid er registrert høyt vannforbruk som ikke kan forklares ved normalt lekkasjesøk eller av annen naturlig årsak.

Dersom måler ikke kan installeres, skal stipulert forbruk baseres på en beregningsmodell ut i fra bruksareal, samt pris pr. m³. For fritids-/og hytteabonnenter settes andelen forventet brukstid, til halvparten av en bolig.

Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det stipulerte forbruket, skal avløpsmengden baseres på den avløpsmengden som bestemmes av kommunen.

§ 9.Bestemmelser for bruk av vannmåler

Forbruksgebyr etter vannmåler beregnes fra installasjonsdato.

Måleren anskaffes av abonnenten og er abonnentens eiendom. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren.

Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler.

Installasjon eller plombering av måler skal utføres av autorisert rørleggerfirma.

Avlesning av vannmåler foretas årlig.

Dersom avlesning ikke meldes til kommunen, stipuleres årsforbruket.

Kommunen kan selv foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning.

Avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.

Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og revisjonsutskifting.

Kommunen kan foreta kontroll av vannmålere som er i bruk. Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn 5 %, foretas justering av årsgebyret for foregående år.

Kontrollmåling og eventuell utskifting av måleren bekostes av abonnenten. Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesingsperiode for feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret.

Vannmålere skal kontrolleres etter 10 år. Industrivannmålere skal kontrolleres etter 4 år.

Hver eiendom skal normalt kun ha en tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere

tilknytninger, skal det installeres en måler for hver tilknytning. Eventuelle interne målere er kommunen uvedkommende.

Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke. Dersom vannmåler ikke kan plasseres frostsikkert, skal gebyret baseres på stipulert forbruk etter vedtatte beregningsregler. Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt forbruk ganger 4. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.

§ 10.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, som for eksempel ved gartneridrift, gårdsbruk og lignende, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengden.

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgifter/besparelsene.

Midlertidige avløpsløsninger

§ 11.Midlertidig tilknytning til offentlig avløp

Abonnenten skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for den tid tilknytningen er i bruk.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frikobling belastes abonnenten.

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til 2 år jf. plan- og bygningsloven § 30-5.

§ 11-1.Midlertidig privat avløpsløsning

Eiendom som ikke er i permanent bruk, og som benytter seg av mobile toaletter, ev. midlertidig avløpsanlegg skal ha tømming gjennom den kommunale tømmeordningen eller en annen av kommunen godkjent tømmeordning.

Abonnenten skal betale årsgebyr etter gjeldende regler for private avløpsanlegg. Midlertidig utslippstillatelse gjelder for opp til 2 år jf. plan- og bygningsloven § 30-5.

§ 12.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning.

Årsgebyret innkreves på felles faktura og fordeles over det antall terminer som blir vedtatt i gebyrregulativet.

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang pr. år. Forbruksgebyret betales a konto basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg fra siste måleravlesning, vil kommunen endre a konto beløpet.

§ 13.Fritak for gebyrer

For abonnenter tilkoblet kommunalt vann- og/eller kloakknett kan kommunen, etter søknad, gi fritak fra abonnementsgebyr tidligst fra neste termin etter at søknad er mottatt.

Fritak fra årsgebyr/forbruksgebyr gis kun når eiendommen fysisk frakobles kommunens ledningsnett, og opphører tidligst fra neste termin etter at melding er mottatt om at anboringspunktet for vanninntak er plombert, eller tilkoblingspunkt til kommunal avløpsledning er terset. Fritak gjelder for ett år av gangen.

Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av tilknytningsavgift. Hvis eiendommen blir erstattet av nytt bygg som medfører økning i antall boenheter eller ny næringsvirksomhet, vil det bli krevd engangsgebyr for tilknytning. Kostnadene ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten.

Boenheter som ikke har installert vannmåler, og som har stått ubebodd i 6 mnd., kan innvilges midlertidig fritak for årsavgiften i inntil 1 år av gangen etter skriftlig søknad. Abonnenten er forpliktet til å melde fra straks leiligheten igjen blir bebodd. Midlertidig fritak gjelder fra første ikke påløpte termin.

§ 14.Tillegg i årsgebyret

Abonnenter som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann- og avløpsgebyret.

Avsluttende bestemmelser

§ 15.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen jf. panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 16.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret eller den som er delegert myndighet i henhold til kommunens delegasjonsreglement.

§ 17.Om klageadgang

Enkeltvedtak i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klagenemd, jf. forvaltningslovens § 28 annet ledd.

§ 18.Restriksjoner på vannleveranse m.m.

Restriksjoner på vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

§ 19.Standard abonnementsvilkår.

Standard abonnementsvilkår gjelder for Klæbu kommune.

§ 20.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

§ 21.Endring av forskrift

Kommunestyret fastsetter endringer, eller tillegg til forskrift. Endringer av krav til teknisk utstyr og endringer i kontrollintervaller kan fastsettes av administrasjonen.