Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Molde kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2015-11-12-1344
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2012-10-25-1130
Gjelder forMolde kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931-§16-1, FOR-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort26.11.2015   kl. 13.30
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyr, Molde

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Molde kommunestyre 12. november 2015 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd og § 11-4.

1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler gebyrer for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Vann- og avløpstjenestene er kommunale selvkostområder. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Viktige bestemmelser når det gjelder vann- og avløpsgebyrer, er følgende:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer
-Forskrift 12. november 2015 nr. 1344 om vann- og avløpsgebyr, Molde kommune, Møre og Romsdal (dette dokumentet).
-Gebyrregulativ for det enkelte år

Øvrige dokumenter:

-Gjeldende abonnementsvilkår for vann og avløp i Molde kommune (tekniske og administrative bestemmelser)
-Norsk Standard NS 3940 - Arealberegning av bygg
§ 1-1.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Privat stikkledning: Ledning eid av abonnenten som knytter sanitærinstallasjonene til kommunalt nett. For vann regnes ledningen fra bygningen til hovedvannledningen inklusive anboringsklaven. For avløp og overvann regnes ledningene fra bygningen til hovedledningen inklusive grenrør på hovedledningen.
b)Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.
c)Abonnent: Eier av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet. Fester av eiendom skal stå som abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller fester har rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil kunne bli 30 år eller mer.
d)Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
e)Bygg: Bygning /konstruksjon/byggverk med eget bygningsnummer.
f)Fritidsbolig: Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen (bygningstype 161-163).
g)Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i henhold til Matrikkelen.
h)Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
i)Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet,
j)Foreningslokaler, lokaler for private sammenslutninger: Lokaler for frivillig virksomhet/annen privat virksomhet som ikke har erverv til formål.
§ 1-2.Gebyrtyper

Gebyrtypene er:

a)Engangsgebyr for tilknytning for henholdsvis vann og avløp.
b)Årsgebyr (fastledd og forbruksledd) for henholdsvis vann og avløp.
c)Gebyr for leie av vannmåler. Målerleie kan differensieres ut fra målerens dimensjon.
d)Oppmøtegebyr for avlesing og tilsyn med vannmåler. Gebyret må betales også om abonnenten ikke gir tilgang til måleren.
e)Gebyr for åpning og stengning (plombering) av vannforsyning.

Gebyrsatser vedtas årlig av kommunestyret i eget gebyrregulativ.

§ 1-3.Enkeltvedtak, klage og omgjøring

Enkeltvedtak etter denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan etter reglene i Forvaltningsloven. Gebyr må betales innen forfallsdato selv om det er klaget.

Vedtak om gebyrenes størrelse kan ikke påklages.

Kommunen kan frafalle gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner knyttet til eiendommen tilsier det.

Klager som fremstår som prinsippsaker, behandles av Kommunestyret.

2. Engangsgebyr for tilknytning

§ 2-1.Gebyrplikt

Engangsgebyr for tilknytning skal betales i følgende tilfeller:

a)For nybygg
b)Eksisterende bygg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet
c)Eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent
d)Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.
e)Ved eventuell gjenoppbygging etter rivning/brann kreves ikke nytt tilkoblingsgebyr forutsatt at det ikke foretas ny anboring på kommunal ledning, eller eksisterende anboring endres.

Engangsgebyret for tilknytning betales ikke for:

a)Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg med egen særskilt anboring.
b)Midlertidige tilkoblinger (for eksempel brakkerigg) med tilkoblingstid inntil 2 år.
§ 2-2.Utforming av gebyret

Engangsgebyret fastsettes etter utvendig dimensjon på tilkoblingsledningen i anboringspunktet.

§ 2-3.Gebyrsatser og ansvar

Gebyrsatsen skal være det som var gjeldende da kommunen mottok komplett byggesøknad eller søknad om tilknytning.

For eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent, betales tilknytningsgebyr etter gjeldende sats på det tidspunktet kravet framsettes.

Abonnenten har ansvaret for betaling av engangsgebyret for tilknytning.

3. Årsgebyr

§ 3-1.Gebyrplikt og ikrafttreden

Årsgebyr skal betales for

a)Bygg som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg
b)Bygg som er pålagt tilknytning i medhold av lov eller forskrift, og fristen for tilknytning er utløpt
c)Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.

Gebyrplikten inntrer:

a)for enhet med stipulert forbruk: ved tilknytning
b)for øvrige enheter: når vannmåler er eller skal være installert.
§ 3-2.Eiendom uten godkjent tilknytning eller frakobling

Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.

Er frakobling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakoblingen er godkjent.

§ 3-3.Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for volumavhengig del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

§ 3-4.Utforming av gebyrene

Det beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp med:

-En fast del (fastledd). Beregnes ut fra det bruksareal (BRA) som til enhver tid fremgår av Matrikkelen. Gjelder alle bygg som er tilkoblet kommunalt vann- og/eller avløpsnett, unntatt midlertidige bygg med inntil 2 års tilkoblingstid. For annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv. beregnes fastleddet ut fra dimensjonen på tilkoblingsledningen i anboringspunktet
-En volumavhengig del (forbruksledd). Beregnes ut fra målt eller stipulert forbruk.
-Målerleie: gjelder for kommunalt eide vannmålere hos abonnenter som får forbruksleddet beregnet ut fra målt forbruk.
§ 3-5.Ansvar for opplysninger om abonnent

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen.

Inntil kommunen har mottatt melding og oppdatert abonnentdata fra Matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr ut fra siste kjente data.

§ 3-6.Beregning av gebyr 

Fastleddet

Fastleddet beregnes ut fra byggets bruksareal (BRA) i henhold til Matrikkelen.

Fastleddet for driftsbygning på landbrukseiendom med dyrehold beregnes ut fra areal på dyrerom, sanitærrom og melkerom.

For midlertidige bygg og for vannuttak til vanning på jordbruks- og gartnerieiendom, idrettsanlegg o.l. beregnes fastleddet for vanngebyr etter dimensjonen på vannledningen (stikkledningen) i anboringspunktet. 

Forbruksleddet

Målt eller stipulert vannforbruk i m³ legges til grunn for beregning av forbruksleddet for både vann- og avløpsgebyr.

Om eiendom som er pålagt å ha vannmåler ikke installerer dette, skal forbruksleddet stipuleres ut fra bygningens areal. Det kan også tas hensyn til bebyggelsens art og den bruk som gjøres av den, samt eiendommens størrelse og beskaffenhet.

Det betales ikke gebyr (forbruksledd) for vann til sprinkleranlegg. 

Generelt

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales årsgebyr inntil stikkledning er frakoblet (plugget) ved hovedledningen.

For næringsvirksomhet der mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett, eller på særskilt avtale.

For avløpsvann som virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. I slike tilfeller kan det inngås separat avtale mellom kommunen og abonnenten.

For avløpsvann fra produksjonsprosess e.l. som etter egen tillatelse fra kommunen er tillatt ført i grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjø, betales ikke avløpsgebyr.

Det kan være egne gebyrsatser for fritidsbygg.

§ 3-7.Betaling etter stipulert forbruk

Boliger skal betale gebyr etter stipulert forbruk, dersom abonnenten eller kommunen ikke krever at det skal betales etter målt forbruk.

Stipulert forbruk beregnes ut fra boligenes størrelse (bruksareal BRA). Gebyrregulativet fastsetter et forholdstall mellom bruksareal og vannvolum.

Har eiendommen utvendig eller innvendig basseng på over 3 m³ , skal den betale gebyr etter målt forbruk.

§ 3-8.Betaling etter målt forbruk

Gebyr etter målt forbruk skal betales ved:

-Bygg/del av bygg for næringsformål, offentlige formål, foreningsbygg o.l.
-Bygg med innvendig eller utvendig basseng på 3 m³ eller mer
-Egne tilknytninger, uavhengig av bygg.

For midlertidige tilknytninger kan kravet om vannmåler fravikes, dersom vannforbruket kan fastsettes på andre måter.

Boligabonnent har rett til å få montert vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk. Kommunen kan pålegge abonnent med stipulert forbruk etter § 3-7 å installere vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

Boligabonnent som frivillig har installert måler, kan kreve abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk.

Ved manglende måleravlesing stipuleres forbruksleddet ut fra forrige års forbruk. Om det mangler historiske forbruksdata, eller om disse kan antas å være irrelevante, stipuleres forbruksleddet ut fra byggets areal. Det kan også tas hensyn til bebyggelsens art og den bruk som gjøres av den, samt eiendommens størrelse og beskaffenhet.

§ 3-9.Retting av feil gebyrberegning

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp.

§ 3-10.Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Abonnent har rett til reduksjon i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnent har rett til redusert gebyr i følgende tilfeller:

-Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen i mer enn 24 timer
-Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen mer enn 2 ganger i løpet av ett kalenderår, og hvert avbrudd varer lenger enn 8 timer
-Når hygienisk kvalitet på vannet er så dårlig at det må kokes før bruk til drikke eller matlaging.

Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg.

Generell anbefaling om koking som sikkerhetstiltak etter trykkfall på grunn av reparasjon, spyling, brannslokking mv., gir ikke rett til gebyrreduksjon.

Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

§ 3-11.Gebyrreduksjon der abonnenten har stort bygningsareal og lav forbrukskapasitet

Det kan etter søknad gis gebyrreduksjon for fastleddet for vann og avløp. Dette gjelder næringsabonnenter som har spesielt stort areal i forhold til vannforbruk og ikke har sprinkleranlegg.

4. Andre gebyr

§ 4-1.Gebyr for åpning og stenging av ledninger samt for oppmøte vedrørende vannmåler
-Gebyr for åpning og stengning (plombering) av vann- og avløpsledninger: Gjelder ved hver åpning og stengning.
-Oppmøtegebyr for avlesing og stedlig tilsyn av måler. Påløper ved oppmøte.

5. Ikrafttreden mv.

§ 5-1.Ikrafttreden og oppheving av tidligere forskrift

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Fra samme tid oppheves forskrift 25. oktober 2012 nr. 1130 om vann- og avløpsgebyr, Molde kommune, Møre og romsdal.