Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2015-11-19-1382
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2008-10-30-1225
Gjelder forRennebu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort03.12.2015   kl. 14.40
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyrer, Rennebu

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Rennebu kommunestyre 19. november 2015 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser og regulativer. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 

Lover og forskrifter:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing (forurensingsforskriften) Del 4A, kommunale vann- og avløpsgebyrer 

Øvrige dokumenter:

-Abonnementsvilkår for vann og avløp, administrativ del
-Abonnementsvilkår for vann og avløp, teknisk del
-Gebyrregulativ, vedtas årlig av kommunestyret
-Norsk standard (NS) 3940 Areal- og volumberegning av bygninger
-Abonnentinformasjon vann- og avløp (1635-6000-6001-0403)
-Melding om tilkobling til kommunal VA-ledning (1635-6000-3001-0602).
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser for beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle abonnenter tilkoblet kommunale vann- og avløpsanlegg, jf. definisjon i § 3.

§ 3.Definisjoner 

Abonnementsgebyr:

Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

Abonnent:

-Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer, som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som det fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.
-Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 65, § 66 eller § 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

Boenhet:

En boenhet består av enhet med separat inngang, eget bad/wc og kjøkken. 

Bruksareal (BRA) etter NS 3940:

Bruksareal omfatter arealet innenfor boligens omsluttende vegger og andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger. For detaljer se NS 3940. 

Bruksendring:

Endring av eiendommens bruk mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidshus/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. Gjelder også hvis bare en del av eiendommen endrer kategori. 

Bruttoareal (BTA) etter NS 3940:

Bruttoareal omfatter arealet inkludert boligens omsluttende vegger. For detaljer se NS 3940. 

Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Felles privat stikkledning:

Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilkoblet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. 

Fritidsbolig/hytte:

Fast eiendom med bebyggelse registrert som fritidsbolig/hytte i matrikkelen. 

Forbruksgebyr:

Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Gebyrregulativet:

Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Midlertidig tilknytning:

Med midlertidig tilknytning menes bygninger/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. 

Næringsvirksomhet:

Ervervsmessig virksomhet, herunder gårdsbruk, ideelle organisasjoner, idrettslag og lignende. 

Offentlig virksomhet:

Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 

Stipulert forbruk:

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 

Vannpost:

Punktuttak av vann fra kommunalt nett, direkte eller via privat stikkledning (sommervann) med tappekran utenfor bygningen. En vannpost kan være felles eller den kan være på hver enkelt bygning. 

Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

§ 4.Rettigheter og plikter

Abonnenten har krav på:

-vannforsyning hele døgnet med tilstrekkelig mengde, av god kvalitet iht. gjeldende lovverk, samt vanntrykk som beskrevet i «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp».
-sikker bortledning og rensing av avløpsvann hele døgnet iht. gjeldende lovverk, og som ikke skaper lukt eller hygieniske problemer på abonnentens eiendom.
-reduksjon i vann- og avløpsgebyret dersom tjenestene over tid ikke tilfredsstiller lovpålagt kvalitet, mengde eller trykk.

Abonnenten plikter å:

-betale vann- og avløpsgebyrer i den størrelse og til den tid som kommunen bestemmer
-innrette seg etter kommunens tekniske og administrative bestemmelser.

Kommunen har krav på å:

-få dekket alle kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene og som fremkommer av gebyrgrunnlaget
-kunne vedta og endre bestemmelser, reglementer, tillatelser og lignende for å ivareta sin funksjon som leverandør på en god måte.

Kommunen plikter å:

-levere vann- og avløpstjenester iht. gjeldende lovverk og i den utstrekning som er nødvendig for både abonnenten og fellesskapet
-informere om innhold i og endringer av vann- og avløpstjenestene, som er av betydning for abonnentene

2. Vann- og avløpsgebyrer

§ 5.Gebyrtyper

Følgende gebyrer gjelder for vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning
-Årsgebyr
-Gebyr for midlertidig tilknytning
-Gebyr for utførte tjenester.
§ 6.Engangsgebyr for tilknytning

I følge lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 4, skal det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpsanlegg.

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved oppføring av bygg på eiendom, også av midlertidig art, som tilknyttes offentlig vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret betales etter antall bolig- og/eller næringsenheter bygningen inneholder.

Engangsgebyret betales ved bygningsendring som medfører økt antall bolig- og/eller næringsenheter.

Engangsgebyret betales ved nybygg og når bebygd eiendom blir krevd tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg etter plan- og bygningslovens § 92, jf. § 65 og § 66.

Størrelsen på engangsgebyr for tilknytning fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Det kan fastsettes avvikende engangsgebyr for tilknytning dersom kommunen påføres ekstra høye eller lave kostnader ved etablering av tjenesten.

§ 7.Årsgebyr

Årsgebyr for vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

-Abonnementsgebyr
-Forbruksgebyr

Samlede årsgebyrer for vann- og avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vann- og avløpstjenester.

Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig i område som er regulert til boligformål, skal betale årsgebyr som for bolig.

Årsgebyret skal beregnes fra og med den dato eiendommen fysisk tilknyttes kommunalt ledningsnett.

Størrelsen på årsgebyrer for vann- og avløpstjenester fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet. 

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyr betales for alle bygninger/enheter så lenge de fysisk er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett, regnet fra dato for tilknytning.

Abonnementsgebyr betales etter antall boenheter i boligbygg og etter antall næringsenheter i næringsbygg og offentlige bygg.

Gebyret differensieres etter kategori, jf. gebyrregulativet. 

Forbruksgebyr

Forbruksgebyr betales for alle bygninger/enheter som er i bruk og som er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsanlegg, regnet fra dato for tatt i bruk.

Forbruksgebyr betales etter målt forbruk, eller etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal (BRA) etter NS 3940, pr. boenhet.

Forbruksgebyr beregnes etter målt forbruk, eller etter stipulert forbruk basert på beregning av bruttoareal (BTA) beregnet etter NS 3940, for næringsbygg og offentlige virksomheter.

Omregningsfaktor for stipulert forbruk framkommer av gebyrregulativet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, dog jf. § 9.

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.

§ 8.Bruk av vannmåler

Vannmåler er kommunens eiendom. Installasjon gjøres av kommunen eller godkjent rørlegger. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og evt utskifting.

Vannmåler skal tilpasses det forventede forbruk.

Vannmåleren skal ved installasjon plomberes av kommunen. Brutt plombering medfører forhøyet gebyr for inneværende termin 4 x siste terminbeløp for både vann og avløp.

Når måler er montert kan den ikke fjernes uten kommunens samtykke.

Kommunen er ansvarlig for vedlikehold og reparasjon av måleren. Blir måleren skadd eller borte skal abonnenten uten unødig opphold melde dette til kommunen og sørge for installasjon av ny måler.

Avlesning av måleren gjøres en gang hvert år. Abonnenten leser av og melder målerstand til kommunen innen fastsatt frist. Dersom avlesning ikke utføres til bestemt tid eller data ikke meldes til kommunen, stipuleres årsforbruket.

Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesing.

§ 9.Avvik i årsgebyret

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp fastsettes ut fra målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

§ 10.Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygninger//anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel er anleggsbrakker.

Eier av bygget/anlegget skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for den virksomhet bygget/anlegget nyttes til, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ.

Det betales engangsgebyr for tilkobling, og alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier av anlegget/bygget.

Midlertidig tilknytning kan gis for inntil samme periode som midlertidig tillatelse blir gitt for det aktuelle anlegg/bygg etter plan- og bygningsloven.

§ 11.Ulovlig tilknytning

Dersom det oppdages tilkobling til kommunalt vann- og avløpssystem som er utført uten kommunal godkjennelse vil det bli ilagt engangsgebyr for tilknytning.

Årsgebyrer kan etter foreldelsesloven etterkreves, normalt for 3 år jf. foreldelseslovens § 2. Når fordringshaver (kommunen) har manglet nødvendig kunnskap om fordringen kan foreldelsesfristen forlenges med inntil 10 år, jf. foreldelseslovens § 10.

Forhold av graverende art vil bli vurdert politianmeldt.

§ 12.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.

Etter plan- og bygningslovens § 89 plikter abonnenter å utbedre egne ledningsanlegg (private vann- og avløpsledninger) innen fastsatt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utløpt, kan kommunen fastsette tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningslovens § 116 a.

Det kan fastsettes at tvangsmulkt løper så lenge det ulovlige forholdet varer, eller den kan ilegges som et engangsbeløp.

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne vannanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

§ 13.Innbetaling av gebyrer

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

Kommunen fakturerer engangsgebyr for tilknytning når eksisterende bygning fysisk tilknyttes kommunens vann- og/eller avløpsanlegg. Teknisk drift skal være til stede ved tilknytning.

Gebyr for tilknytning og for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

Abonnementsgebyr løper fra dato for tilknytning.

Forbruksgebyr løper fra dato for ferdigattest ev dato for tatt i bruk.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år.

Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto en termin og avregnes i andre termin.

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à kontobeløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.

Fritak fra forbruksgebyr kan etter søknad innvilges når bygningen er ubebodd eller ubenyttet. Ved innvilget søknad om fritak opphører gebyret når vedtaket foreligger.

Fritaket kan innvilges for minimum seks måneder pluss maksimum ett kalenderår. Ved utløp av fritaksperioden vil forbruksgebyret automatisk igjen aktiveres, dersom eieren ikke har søkt om forlengelse av fritaksperioden.

Forlengelse av fritak kan maksimum gis for ett år om gangen.

Fritak fra årsgebyr (forbruksgebyr og abonnementsgebyr) kan innvilges når bygningen fysisk er frakoblet kommunalt ledningsnett. Årsgebyret opphører når melding om plombering av anboringspunkt er mottatt fra utførende rørlegger.

Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning, dersom dette skjer innen 5 år.

Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning, og av godkjent rørlegger.

3. Avsluttende bestemmelser

§ 14.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 15.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunen. Forskriften utøves på vegne av kommunen av rådmannen.

§ 16.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak, følger forvaltningslovens kap. IV–VI og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf. forvaltningslovens kap. VII.

§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. Fra samme tid oppheves forskrift 30. oktober 2008 nr. 1225 om vann- og avløpsgebyrer, Rennebu kommune, Sør-Trøndelag.