Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, Porsanger kommune, Finnmark

DatoFOR-2015-11-19-1427
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse11.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort11.12.2015   kl. 14.50
KorttittelForskrift om gebyr for kontroll av avløpsanlegg, Porsanger

Hjemmel: Fastsatt av Porsanger kommunestyre 19. november 2015 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4.

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre at kommunen får dekket sine kostnader ved saksbehandling og kontroll i medhold av forurensningsforskriften kapittel 11-15.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder gebyrer for kommunens saksbehandling og kontroll i medhold av forurensningsforskriften kapittel 11, 12, 13, 15 og 15A.

§ 3.Gebyrer

For saksbehandling og kontroll som utføres av kommunen skal tiltakshaver betale gebyr etter gjeldende satser.

Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad.

Størrelsen på saksbehandlings- og kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 4.Innbetaling av gebyrer

Hjemmelshaver på eiendommen er ansvarlig for innbetaling av gebyret.

Kommunen sender faktura for saksbehandling når vedtaket er fattet.

§ 5.Innkreving av gebyrer

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. forurensningsloven 52a, jf. tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7.

§ 6.Klage

Enkeltvedtak etter denne forskrift kan påklages til instansen som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrets størrelse, som fremkommer i gebyrregulativet, er forskrift, jf. forvaltningslovens § 2c og kan ikke påklages.

§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.