Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Arendal kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2015-11-19-1869
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2011-12-08-1371
Gjelder forArendal kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§5, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort14.01.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyrer, Arendal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arendal bystyre 19. november 2015 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd.

Kap. 1 Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler gebyr for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av følgende lover og forskrifter, samt av lokale bestemmelser og regulativer:

1.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
2.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 16.
3.Plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71.
4.Forskrift 19. november 2015 nr. 1869 om vann- og avløpsgebyrer, Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre 19. november 2015.
5.Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser, utgitt av Kommuneforlaget i 2008. (Vedtatt som forskrift av Arendal bystyre 8. desember 2011).
6.Øvrige dokumenter og kilder:
-Kommunens handlingsprogram; vann- og avløpsgebyrer
-VA-norm for Arendal kommune
-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Tekniske bestemmelser, utgitt av Kommuneforlaget i 2008
-Matrikkelen.
§ 1.Formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnenten skal betale for vann- og avløpstjenester levert av kommunen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent

1.Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer/seksjonsnummer, som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles privat stikkledning.
2.Fester av eiendom hvor festeavtalen ikke er tinglyst.
3.For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at andre enn fester skal være abonnent. 

Abonnementsgebyr: Gebyr til dekning av kommunens investeringskostnader knyttet til vann- og avløpstjenester. 

Beregnet forbruk: Forbruk vann og avløp hos abonnent beregnet ut fra bebyggelsens bruksareal (BRA). 

Boenhet: Bolig, fritidsbolig/ hytte eller annen bygning med ett eller flere rom, med separat inngang samt eget bad/wc og kjøkkendel. 

Bruksareal: Bruksareal (BRA) er i denne sammenheng areal innenfor bygningens omsluttende vegger. Ved beregning av bruksareal gjøres ikke fratrekk for areal til større piper og kanaler som angitt i NS 3940. 

Fellesledning: Privat vann- eller avløpsledning som er felles for flere abonnenter. 

Forbruksgebyr: Gebyr til dekning av kommunens driftskostnader knyttet til vann og avløpstjenester, basert på målt eller beregnet vannforbruk. Gebyret består av to deler, ett for vann og ett for avløp. 

Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte i følge matrikkel. 

Handlingsprogram: Handlingsprogram og årsbudsjett er den konkrete årlige oppfølging av kommuneplanen, og har et fireårs perspektiv som vedtas hvert år i desember måned. Handlingsprogrammet inneholder kommunens gjeldende gebyrsatser for vann- og avløpstjenester. Satsene justeres årlig gjennom vedtak i bystyret. 

Matrikkel: Offentlig register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. 

Næringsvirksomhet: Eiendom som benyttes til ervervsmessig virksomhet, og andre eiendommer som ikke hovedsakelig benyttes til boligformål. 

Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 

Stikkledning: Privat ledning fra bebyggelse frem til tilknytningspunkt på kommunal ledning. 

Sommervann: Midlertidig tilknytning til bruk i sommerhalvåret. 

Stipulert forbruk (for abonnent med vannmåler): Gjennomsnittlig beregning av forbruket. 

Tidsbegrenset tilknytning: Bygg, eiendom eller virksomhet som er tilknyttet vann og/eller avløp for en begrenset periode. 

Tilknytningsgebyr: Engangsgebyr for tilknytning til det kommunale vann- og/eller avløpsnettet. 

Årsgebyr: Summen av abonnentsgebyr og forbruksgebyr for ett år.

Kapittel 2. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrer

Følgende gebyrer gjelder for vann- og avløpstjenester

-Tilknytningsgebyr
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)
-Gebyr for leie av vannmåler
-Gebyr for tidsbegrenset tilknytning
-Tilleggsgebyr for merarbeid ved innhenting av manglende måleravlesning.

Gebyrsatsene fastsettes årlig av bystyret og kan ikke påklages.

§ 5.Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal faktureres i følgende tilfeller:

-For hvert eksisterende bygg på eiendom som tilknyttes offentlig vann- og/eller avløpsnett.
-Ved nyoppføring av bygg på eiendom som tilknyttes offentlig vann- og/eller avløpsnett.
-For tilbygg på/eller ombygging av eksisterende bygg som fører til etablering av ny boenhet.

For bygning på eiendommer som inneholder flere boenheter, skal det betales tilknytningsgebyr for hver boenhet. Ved kombinasjonsbygg næring/boenhet betales ett tilknytningsgebyr pr. boenhet og ett pr. næringsenhet.

Kommunen kan fastsette ulike satser for tilknytningsgebyr. Det skal ikke betales tilknytningsgebyr for tidsbegrenset tilknytning.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret betales av alle abonnenter, og beregnes fra den 1. i måneden etter tilknytningsdato på ferdigmelding fra rørlegger. Dersom eiendommen tas i bruk før ferdigmelding fra rørlegger foreligger, beregnes årsgebyret fra og med måneden etter at eiendommen er tatt i bruk.

§ 7.Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori A–E.

A.Næringsvirksomhet
B.Forsamlingshus, grendehus/klubbhus som eies av idrettslag eller andre lag/foreninger og som drives på ikke kommersielt grunnlag
C.Boenhet
D.Fritidsboenhet
E.Andre bygg med vann og/eller avløp uten boenhet på eget gnr./bnr.

For eiendom med næringsvirksomhet/-bygg i kombinasjon med boenhet, og jordbrukseiendommer i kombinasjon med boenhet, beregnes abonnementsgebyrene separat for den enkelte enhet.

Gebyrets størrelse avhenger av brukerkategori og fremkommer av kommunens handlingsprogram.

§ 8.Forbruksgebyr

Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på målt vannforbruk. Øvrige abonnenter betaler forbruksgebyr etter målt vannforbruk, eller etter beregning basert på bruksareal (BRA). Gebyret fremkommer av kommunens handlingsprogram.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, med de unntak som fremgår av § 12.

Dersom vannmålerstand ikke innmeldes til kommunen innen fastsatt frist, vil forrige års forbruk bli videreført uten at det foretas årsoppgjør.

§ 9.Gebyr for leie av vannmåler

Vannmåler er kommunens eiendom. Pris for leie av vannmåler fremkommer av kommunens handlingsprogram.

§ 10.Gebyr for tidsbegrenset tilknytning

Gebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) betales etter målt vannforbruk som for næringseiendom. Kommunen fakturerer et depositum ved utlevering av vannmåler. Depositum betales tilbake når kommunen har mottatt ferdigmelding om frakobling, og vannmåler er levert inn. Dersom tilkobling er av kortere varighet enn 6 måneder, kan det benyttes en egen beregningsmodell.

§ 11.Tilleggsgebyr for merarbeid

Ved manglende vannmåleravlesning kan kommunen foreta avlesning av måler i egen regi. Det ilegges da et tilleggsgebyr som fastsettes i handlingsprogrammet. Gebyret går til dekning av kostnader som påløper for merarbeid ved at kommunen må innhente måleravlesningen.

§ 12.Avvik i årsgebyret

Der avløpsmengden fra næringsvirksomhet, offentlig virksomhet eller idrettsforeninger med egne baneanlegg er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruket, kan forbruksgebyret for avløp beregnes etter målt eller stipulert avløpsmengde.

Restriksjoner på vannforbruk, kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

Ved arbeid på det kommunale vannledningsnettet der kommunen gir abonnenten beskjed om uttapping av vann, kan det betales en ulempeerstatning. Abonnenten må lese av vannmåler før og etter tapping, og melde avlesningene til kommunen. Avregning skjer senest ved neste årsoppgjør.

§ 13.Gebyrfritak

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunalt ledningsnett i anboringspunktet. Gebyrplikten opphører når søknad om fritak er innvilget og ferdigmelding på frakobling fra godkjent rørlegger foreligger. Fritaket må gjelde for mer enn 12 måneder.

Kapittel 3. Øvrige bestemmelser

§ 14.Vannmåler

I følge vedtak i bystyret 31. oktober 2011 er det krav om installasjon av vannmåler for samtlige abonnenter tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet i Arendal kommune.

Hver eiendom skal normalt ha én tilknytning til kommunal vannledning. I de tilfeller der en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en måler for hver tilknytning. Eventuelle interne målere er kommunen uvedkommende. Alt vann inn på eiendommen skal måles.

Alle kostnader i forbindelse med installasjon, eventuell skade eller flytting av vannmåler dekkes av abonnenten. Ved rutinemessig utskifting av vannmåler bekoster kommunen utskiftning av vannmåler i konsoll, eventuelle ekstra kostnader for oppgradering av installasjonen til gjeldende standard bekostes av abonnenten.

Måleren skal installeres og plomberes av godkjent rørlegger. Alle vannmålere skal ha tilbakeslagsventil, og monteres etter gjeldende standard som framkommer av kommunens VA-norm.

Dersom en måler blir skadet, skal abonnenten straks melde dette til kommunen.

Når kommunen pålegger kontroll av måleren, skal kommunen sørge for at vannmåleren blir levert inn for avlesing. Kostnadene dekkes av kommunen.

Dersom abonnenten krever kontroll av måleren, og resultatet av kontrollen viser et avvik på mindre enn 5 %, skal abonnenten dekke alle kostnader ved kontrollen. Når avvik er større enn 5 %, dekker kommunen kostnadene.

Dersom vannmåleren ved kontroll viser en feilmåling på mer enn 5 %, stipuleres årsgebyret ut fra tidligere avlesninger.

Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning. Dersom kommunen etter forutgående varsel må dra ut til abonnent for å avlese/kontrollere vannmåler, kan abonnenten ilegges et tilleggsgebyr til dekning av påløpte kostnader, jf. § 11.

§ 15.Tidsbegrenset tilknytning

Alle tidsbegrensede tilknytninger skal meldes til kommunen gjennom godkjent rørlegger/foretak.

Tilknytningsavtale løper frem til kommunen har godkjent ferdigmelding fra rørlegger om frakobling, og eventuell vannmåler er levert inn.

Alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Virksomheter som ikke defineres som abonnent, må inngå særskilt avtale med kommunen om kjøp av vann- og avløpstjenester.

§ 16.Midlertidig tilknytning – sommervann

Kommunen kan kreve sommervannsledninger fjernet og frakoblet i anboringspunktet.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 17.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten pålegg om å utbedre eget vann- og avløpsanlegg innen en nærmere angitt frist. Arbeidet er søknadspliktig og skal utføres av godkjent foretak. Dersom pålegget ikke etterkommes, kan kommunen ilegge tvangsmulkt etter kapittel 32 i plan- og bygningsloven.

§ 18.Innbetaling av gebyr

Tilknytningsgebyr faktureres når tilknytning er godkjent.

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura. Abonnenter med vannmåler betaler forbruksgebyret a konto, basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer på første faktura det påfølgende år. Antall terminer fremkommer av kommunens handlingsprogram.

Abonnenter som har vann/avløp fra andre kommuner gebyrlegges og faktureres etter Arendal kommunes handlingsprogram. Tilknytningsgebyret faktureres av kommunen som leverer/mottar vann og avløp.

§ 19.Innkreving av gebyr

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 6-1. Gebyrene kan innkreves av kommunen etter reglene for innkreving av skatt.

§ 20.Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes etter delegert myndighet fra rådmannen.

§ 21.Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak, følger forvaltningslovens kap. IV–VI, og kan påklages. Klagen sendes til Arendal kommune og behandles i kommunens klageutvalg. Vedtak i klageutvalget er endelig og kan ikke påklages.

§ 22.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Fra samme dato oppheves forskrift 8. desember 2011 nr. 1371 om vann- og avløpsgebyrer, Arendal kommune, Aust-Agder.