Forskrift om nedgravne oljetankar, Fitjar kommune, Hordaland

DatoFOR-2015-11-25-1349
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse26.11.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forFitjar kommune, Hordaland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§1-2, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort26.11.2015   kl. 13.30
KorttittelForskrift om nedgravne oljetankar, Fitjar

Heimel: Fastsett av Fitjar kommunestyre 25. november 2015 med heimel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften) § 1-2, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9 fyrste ledd nr. 3.

§ 1.Geografisk område

Reglane i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjeld i heile Fitjar kommune.

§ 2.Tankstorleik

Reglane i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjeld for alle nedgravne oljetankar uavhengig av storleik.

§ 3.Iverksetting

Forskrifta gjeld frå dato for kunngjering i Norsk Lovtidend.