Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-2015-11-25-1484
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse17.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§81, LOV-1981-03-13-6-§86, FOR-2004-06-01-931-§12-6
Kunngjort17.12.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om utslipp av sanitært avløpsvann, Bergen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av bystyret i Bergen 25. november 2015 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, § 81 og § 86 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6.

§ 1.(Formål og virkeområde)

Forskrift gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsboliger, turistbedrifter og lignende virksomhet, eller annen bebyggelse med utslipp mindre enn 50 pe. Forskrift regulerer bruk av tekniske løsninger ved utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Formålet er å redusere forurensning til de lokale resipientene i Bergen kommune. Forskriften erstatter forurensingsforskriften § 12-7 til § 12-13, jf. § 12-6. For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensingsforskriften.

Bergen kommune er inndelt i ulike soner ut fra resipientenes følsomhet, slik det fremgår av kartet i denne forskrift.

Dersom det foreligger plikt til å knytte seg til offentlig avløpsnett etter plan- og bygningsloven § 27-2, skal slik tilknytning foretas.

For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder denne forskrift bare dersom det er innlagt vann.

§ 2.(Definisjoner)

Med sanitært avløpsvann menes i denne forskrift avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom, dusj eller lignende.

Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, borehull, cisterneanlegg eller lignende, som via ledning er ført innendørs.

Med mindre avløpsanlegg menes anlegg beregnet på å motta avløpsvann som ikke overstiger 50 pe.

Med «pe», personekvivalent forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.

For utslipp fra hus og hytter med innlagt vann og vannklosett, utgjør utslippet fra en person 1 pe.

Gråvann er den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.

§ 3.(Behandling av søknad)

Ingen kan sette i verk nye utslipp som omfattes av § 1 og § 2 uten at det er søkt til Bergen kommune og nødvendig tillatelse gitt. Det samme gjelder når utslipp økes vesentlig. Med vesentlig økning regnes innlegging av vann, og installering av vannklosett, bad, dusj, våtrom og lignende.

Ved etablering av nye utslipp, eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann, skal den ansvarlige sørge for at det utarbeides en skriftlig, fullstendig søknad, jf. forurensningsforskriften § 12-4.

Etablering av separate utslipp er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Det samme gjelder for gråvann.

I utslippstillatelsen kan Bergen kommune sette vilkår for å motvirke at utslipp fører til skade eller ulempe, jf. forurensningsloven § 16. Det kan også stilles ytterligere rensekrav i alle resipienter, basert på lokale forhold.

Søker må sørge for nødvendige tinglyste dokumenter, jf. plan- og bygningslovens § 27-2 1. ledd. Bergen kommune krever tinglyste erklæringer for å sikre rettigheter til å etablere vann- og avløpsanlegg over annen manns eiendom, og tilknytning til privat ledningsnett.

Bergen kommune stiller krav til sluttdokumentasjon. Saken avsluttes når arbeidet er utført og ferdigmelding fra foretak er innsendt til og godkjent av Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune. Manglende sluttdokumentasjon kan medføre at tiltaket/utslippstillatelsen tilbakekalles, jf. § 8.

§ 4.(Krav til renseløsning og renseeffekt)

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann, stilles minimumskrav til renseeffekt og utslipp som gitt i Tabell 1. Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. 

Tabell 1: Minimumskrav til renseeffekt og utslipp. Utslippssoner i Bergen kommune.

Soner (se kart)Beskrivelse av renseløsning (krav er avhengig av resipientens følsomhet)Krav til renseeffekt
Sone 1 (Blå sone)Mindre følsomt område. Utslipp til sjø
Slamavskiller og utslipp på minimum 15 meters dyp.
Slamavskiller skal dimensjoneres, etableres og tømmes i henhold til VA-Miljøblad nr. 48. Ledning i sjø legges i henhold til VA-Miljøblad 44.
Renset avløp skal minst etterkomme
a) 20 % reduksjon av SS-mengde, eller
b) Maksimum 180 mg SS/l ved utslipp.
Sone 2 (Grønn sone)Normal område. Utslipp til terreng eller vassdrag
Godkjent biologisk/kjemisk minirenseanlegg dokumentert i henhold til NS-EN; 12566-3. Renseanlegg skal være sertifisert hos Sintef.
Renset avløpsvann kan ledes til:
* vassdrag minimum 5 meters dyp, eller
* jordbruksgrøft, eller
* konstruert spredningsgrøft
Renset avløpsvann må ledes bort på en hygienisk og forurensningsmessig betryggende måte. Utslipp til elv/vassdrag gjelder kun til vassdrag med helårs vannføring.
Avløpsanlegget skal tilrettelegges for prøvetaking. Slamavskiller og infiltrasjonsgrøft kan godkjennes dersom forholdene er egnet for det.
Renset avløp skal minst etterkomme 90 % reduksjon av både fosformengde og BOF5
Sone 3 (Gul sone)Kvotesone i normalområde. Utslipp til terreng eller vassdrag
Utfra resipientens tilstand gis det ikke flere enn fem nye utslippstillatelser pr. år i hver sone. Kvoten kan ikke overføres til påfølgende år. Rensekrav og tekniske krav som for sone 2. Sone 3 omfatter følgende vassdrag: Haukåsvassdraget og deler av Hopsvassdraget Osvassdraget, Norvikvassdraget og Sagstadvassdraget.
Renset avløp skal minst etterkomme 90 % reduksjon av både fosformengde og BOF5
Sone 4 (Oransje sone)Følsomt område. Utslipp til sjø
Utslipp på 10–15 meters dyp.
Krav gjelder følgende områder: Nordvik i Fana, Hjellestadvika, indre del av Fanafjorden, og Grimstadfjorden. Rensekrav og tekniske krav som for sone 2.
Renset avløp skal minst etterkomme 90 % reduksjon av både fosformengde og BOF5 .
Sone 5a (Rød sone)Forbudssone landområder
Av hensyn til resipientens tålegrense gis det ikke tillatelser til nye separate utslipp.
Utslipp forbudt.
Sone 5b (Rosa sone)Forbudssone sjøområder
Av hensyn til resipientens tålegrense gis det ikke tillatelser til nye separate utslipp i følgende sjøresipienter, slik det også fremgår av kart til denne forskrift:
Grimstadfjorden, Nordåsvatnet, Bjørndalspollen, Mathopen, Dolviken, Arnavågen, Åstveitvågen, Eidsvågen, Byfjorden fra Kvarven til Eidsvågneset, Alvøypollen og Kongshavn, Lønningshavn, Grunneosen, Myntevika, Kviturspollen, Vågsbøpollen, vestrepollen og Grimseidpollen (pollene i Fana).
Utslipp forbudt.
Sone 6 (Skravert sone)Nedbørfelt til drikkevann
Det gis ikke tillatelse til nye separate utslipp.
Utslipp forbudt.
§ 5.(Utforming og drift av renseanlegg)

Biologisk-kjemisk minirenseanlegg, avløpsnett og slamavskillere må dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger, og på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt. Ved utforming av anlegget må det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann i løpet av året.

Et vilkår for tilstrekkelig funksjonalitet for biologisk-kjemisk minirenseanlegg er at det inngås skriftlig avtale om drift og vedlikehold med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet. 

Følgende punkter må være regulert i avtalen:

-Antall servicebesøk per år og oppgaver som må utføres ved service, herunder kontroll av slam-mengde, tømming av slam, kontroll av vannkvalitet, kontroll av alarm m.m.
-Beredskapsordning som sikrer anleggseier assistanse dersom det oppstår funksjonssvikt på anlegget.
-Årlig rapportering av service og slamtømming til kommunen.
-Leveranse av deler.
-Eventuelle andre forhold som også er av forurensnings betydning for det aktuelle anlegget.

Ved dokumentasjon av rensegrad skal prøvetaking utføres og analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Utslippstillatelsen baserer seg på kontinuerlig drift og vedlikehold. Brudd på serviceavtalen kan medføre sanksjoner.

Slamavskiller må plasseres slik at den kan tømmes med slamsugebil, og tømming skal foretas etter Bergen kommunes slamforskrift.

§ 6.(Dispensasjoner)

I alle soner, med unntak av nedbørfelt for drikkevannsforsyning, kan det gis utslippstillatelse ved særlig grunn. Som særlig grunn regnes:

-Stedbunden næring – (gårdsdrift), herunder næring som krever at eier må bo i nærheten av driftsenheten.
-Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig. Fritidsboligen skal ha innlagt helårs vannforsyning basert på trykk.

Krav til rensing i disse områdene vil være som for sone 2 (utslipp til terreng eller vassdrag), eller sone 3 (utslipp til sjø).

§ 7.(Tett tank og gråvann)

Tett tank (lukket tank uten utløp) for sanitært avløpsvann tillates ikke i Bergen kommune. Det kan gjøres unntak fra forbudet dersom det foreligger særlige grunner.

Gråvann kan ledes direkte til sjø eller gjennomgå rensing i stedegne løsmasser eller tilsvarende.

§ 8.(Tilsyn og sanksjoner)

Bergen kommune er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 12, og fører tilsyn (§ 12-2) med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av denne forskrift følges. Forurensningsloven § 18 om endring og omgjøring av tillatelse gjelder. Vann- og avløpsetaten kan tilbakekalle tidligere godkjenning.

Tilsynsmyndigheten skal ha fri adgang til å inspisere avløpsanlegget. For utøvelse av tilsynet kan den ansvarlige gis pålegg om opplysninger og undersøkelser, jf. forurensningsloven § 49, § 50 og § 51.

§ 9.(Klage)

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunal klagenemnd.

§ 10.(Ikrafttreden)

Denne forskrift trer i kraft en måned etter kunngjøring.

Kartvedlegg  Kart kan leses her: pdf.gif