Forskrift for tvungen tømming av private slamavskillere mv., Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-2015-11-25-1485
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse17.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort17.12.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift for tvungen tømming av slamavskillere, Bergen

Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 25. november 2015 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 26, § 30 og § 34.

§ 1.(Formål og virkeområde)

Formålet med lokal forskrift er å hindre forurensning - til omkringliggende terreng.

Lokal forskrift fastsetter regler for tvungen tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann, samt for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.

Denne forskrift gjelder for hele kommunen. Kommunen kan i særlig tilfelle, etter søknad, unnta enkelte eiendommer i kommunen fra ordningen.

§ 2.(Definisjoner)

Som abonnent regnes eier av den eiendom som omfattes av ordningen. Ved bortfeste av eiendom for tretti år eller mer, regnes fester som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetiden blir mer enn tretti år.

§ 3.(Kommunens plikter)

Kommunen skal sørge for tømming av slamavskillere og andre samlekummer i medhold av denne forskrift. For slamavskillere skal det sendes skriftlig melding om tidspunkt for tømming minst en uke før tømming vil bli foretatt. For anlegg med vanskelig adkomst utføres tømming i den utstrekning operatørens utstyr tillater det. Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket tilstand.

§ 4.(Abonnentens plikter)

Abonnenten er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Abonnenten skal sørge for lett tilgjengelighet til anlegget som skal tømmes. På private veier plikter abonnenten å sørge for nødvendig vedlikehold og snørydding, og eventuell overdekning av kumlokk med jord, stein, snø og lignende fjernes før tømming. Kumlokket må kunne håndteres av en person.

Dersom tømming ikke kan utføres på grunn av manglende tilrettelegging fra abonnentens side, kan abonnenten faktureres for medgått kostnad. Dersom forhold på abonnentens side medfører manglende tømming, kan kommunen, etter varsling, foreta tømming. Kommunen kan ilegge gebyr som er sikret med lovfestet pant, jf. § 10.

Den som foretar tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr for tømmingen på eiendommen. Etter tømming sørger abonnenten for eventuell tildekking av kumlokk.

Før utskifting/utkopling av slamavskiller skal abonnenten melde tiltak til Bergen kommune.

For tømming av mindre renseinnretninger nevnt i denne forskrift og som ikke utføres i regi av kommunen, skal abonnenten kunne framlegge dokumentasjon på at tømming er utført.

Slam skal leveres til godkjent mottaksanlegg. Abonnenten er ansvarlig for å varsle kommunen innen tre uker om manglende tømming.

§ 5.(Ordinær tømming) 

For slamavskillere gjelder:

Slamavskiller tilknyttet bolighus tømmes etter behov, minst en gang hvert andre år, og slamavskiller tilknyttet hytte/fritidsbolig tømmes etter behov, minst en gang hvert fjerde år, i samsvar med bestemmelsene i forurensingsforskriften. Ordinær tømmehyppighet bestemmes av kommunen. 

For andre renseinnretninger gjelder:

a)Tette oppsamlingstanker tømmes ved behov, minst en gang i året.
b)Gråvannstanker tømmes minst hvert femte år.
c)Minirenseanlegg skal tømmes etter oppsatt plan i driftsavtale med leverandør.

Slike tømminger dekkes ikke av avløpsgebyrene.

§ 6.(Ekstra tømming)

Tømming av slamavskiller utover ordinær tømming, regnes som ekstra tømming.

Ekstra tømming utføres etter bestilling for abonnentens regning og inngår ikke i gebyret, jf. § 9.

§ 7.(Plassering av slamavskiller/tank)

Det skal være kjørbar adkomst for slamsugebil. Terreng mellom bil og tank må være slik utformet at utlegging av slanger kan skje uten problemer.

Høydeforskjellen mellom bunn av tank og oppstillingsplass for slamsugebil bør ikke overstige åtte meter.

Ved vanskelige tømmeforhold (beliggenhet, utforming av slamavskiller, eller andre forhold) kan det kreves ekstra betaling for medgått tid.

§ 8.(Fastsetting av gebyr)

Gebyr skal betales for tømming av slamavskillere som ikke er tilknyttet offentlig avløpsledning. Gebyrets størrelse fastsettes hvert år av bystyret og fremkommer i kommunens regulativ.

For slamavskillere som er tilknyttet offentlig ledning, vil avløpsgebyret dekke ordinær tømming av slamavskiller.

Kostnader ved ekstra tømming kommer i tillegg til ordinært gebyr.

Ved utkobling av slamavskillere som er tilknyttet offentlig nett, eller utkobling av slamavskillere som tidligere har gått til spredning og skal kobles til offentlig nett, betales det ikke for siste tømming. Dette gjelder om tømming er bestilt gjennom Bergen kommune.

§ 9.(Innkreving, renter mv.)

Gebyr for tjenester i henhold til denne forskrift, med tillegg av renter og kostnader, er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av gebyret gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 10.(Klageadgang)

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til klagenemd.

Ilagt gebyr må betales fullt ut, selv om beregningen er påklaget.

§ 11.(Straff)

Den som overtrer bestemmelser i forskriften her, kan straffes etter forurensningslovens kapittel 10.

§ 12.(Ikrafttreden)

Denne forskrift trer i kraft en måned etter kunngjøring.