Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nesodden kommune, Akershus

DatoFOR-2015-11-26-1871
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2007-03-01-236
Gjelder forNesodden
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort14.01.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyrer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nesodden kommunestyre 26. november 2015 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

I. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser og regulativer. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

1.Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
2.Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
3.Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16.
4.Forskrift 26. november 2015 nr. 1871 om vann- og avløpsgebyrer, Nesodden kommune, Akershus (dette dokumentet)
5.Øvrige dokumenter:
-Gebyrreglement
-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (Tekniske og administrative bestemmelser)
-VA-norm for Nesodden kommune
-Bestemmelser om bruk av vannmålere i Nesodden kommune.
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Årsgebyr for vann- og avløp skal betales for alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg.

Med eiendom menes eget gårds- og bruksnummer, festenummer, seksjonsnummer.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i matrikkelen med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer) som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. 

Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. 

Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 

Stipulert forbruk: Forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. 

Årsgebyr:

Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 

Avlesingsgebyr:

Gebyr til kommunen dersom kommunen må foreta den årlige avlesningen av vannmåleren. 

Engangsgebyr for tilknytning: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 

Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet)

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og
-andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger.

For detaljer, se NS 3940. 

Enhet: En enhet i denne forskriften betyr en boenhet eller en næringsenhet. Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt bad/WC og kjøkkendel. En næringsenhet er selvstendige lokaler (egen enhet) som benyttes til næringsvirksomhet. 

Sommervann: Boliger/fritidsboliger som kun har innlagt vann via sommervannsledning. 

Gebyrreglementet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrreglementet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet. 

Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

II. Vann- og avløpsgebyrer

§ 4.Gebyrtyper

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

-Engangsgebyr for tilknytning § 5
-Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) § 6
-Leie av vannmåler § 7
-Avlesingsgebyr § 8.
§ 5.Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyret betales når en eiendom blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Gebyret skal betales ved gitt igangsettingstillatelse, etter gjeldende satser på dette tidspunkt.

Engangsgebyret er delt i 2 nivåer:

-Basisgebyr (lav sats) betales per enhet og gjelder for alle eiendommer.
-Arealavhengig gebyr for eiendommen betales i tillegg til basisgebyret der det ikke er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for vann- og eller avløpsanlegg utført i henhold til plan- og bygningslovens § 18-1.

Kommunen kan fastsette høyere engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye kostnader.

Kommunen kan kreve tilleggsgebyr ved tilbygg eller påbygg som utvider bygningsarealet. Tilsvarende gjelder ved nyoppføring av bygg som innebærer en utvidelse av bygningsarealet.

Størrelsen og beregning av gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrreglementet.

§ 6.Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester består av to deler:

-abonnementsgebyr
-forbruksgebyr.

Årsgebyret betales fra dato for installasjon av vannmåler.

Dersom vannmåler ikke er installert skal det betales årsgebyr senest fra den dato det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrreglementet. 

Abonnementsgebyr

Abonnenten betaler et abonnementsgebyr per gnr., bnr. eller per seksjon dersom eiendommen er seksjonert. Borettslag betaler per andel.

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:

-Abonnementsgebyr for storforbrukere betales av abonnenter med større forbruk enn 5 000 m³ vann i året.
-Abonnementsgebyr for vannkrevende næring/offentlige institusjon betales av bensinstasjoner eller andre vannkrevende næringseiendommer og offentlige virksomheter (skoler, barnehager osv.) med mindre forbruk enn 5 000 m³ vann i året.
-Abonnementsgebyr for bolig/tørrnæring (forretninger/kontorer osv.) betales av øvrige abonnenter.

Alle abonnenter i samme brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr. Beløpene fremkommer av gebyrreglementet. Storforbrukere (>5 000 m³ /år) betaler abonnementsgebyr som fastlegges for hver enkelt abonnent. 

Forbruksgebyr

Alle abonnenter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m³ . Forbruket måles med installert vannmåler.

For eiendommer hvor vannmåler ikke er installert fastsettes vannforbruket etter bygningens areal målt i bruksareal. Vannforbruket og avløpsmengden baseres på et stipulert forbruk som fremkommer av gebyrreglementet.

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde.

§ 7.Plikt til å installere vannmåler

Abonnenten plikter å installere vannmåler. Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten.

Unnlater abonnenten å installere vannmåler, kan kommunen velge å foreta installasjon for abonnentens regning.

For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser.

Pris for leie av vannmåler fremkommer av gebyrreglementet.

§ 8.Avlesing av vannmåler

Abonnenten plikter hvert år å lese av vannmåleren så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.

Unnlater abonnenten å foreta avlesning og innsende opplysninger om målerstand innen den fastsatte fristen kan kommunen stipulere årsforbruket eller selv velge å foreta en avlesing av forbruket for abonnentens regning. I sistnevnte tilfelle belastes abonnenten med et avlesningsgebyr per avlest vannmåler.

Kommunen kan foreta avlesningskontroll av vannmåler ved mistanke om feilavlesning.

Gebyret blir fastsatt i gebyrreglementet.

§ 9.Sommervann

Sommervann er en midlertidig tilknytning via sommervannsledning. Det tillates ingen nye sommervannstilknytninger.

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning. Kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

Årsgebyr betales i henhold til gebyrreglementet.

§ 10.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi abonnenten pålegg om å utbedre egne vann- og avløpsanlegg, herunder defekt vannmåler, vannlekkasje, defekt avløpsledning m.m. innen angitt frist. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget innen fristen påløper dagmulkt, jf. gebyrreglementet.

Kommunen kan i alle tilfeller velge å utbedre forholdet for abonnentens regning.

Kommunen stipulerer forbruket fra pålegg er gitt til tiltaket er utbedret.

§ 11.Fritak ved frakobling

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt.

Kostnader ved frakobling dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Innkreving av gebyrer

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13.Klage

Det er ikke klageadgang på gebyrer som kan utledes direkte av denne forskrift og gebyrreglementet.

Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften, kan påklages til kommunens klagenemd.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. Fra samme dato oppheves forskrift 1. mars 2007 nr. 236 om vann- og avløpsgebyrer, Nesodden kommune, Akershus.