Forskrift om kommunalt gebyrregulativ, Modum kommune, Buskerud

DatoFOR-2015-12-04-1429
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-05-1563
Gjelder forModum kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2005-06-17-101, LOV-1997-05-23-31-§7, LOV-2008-06-27-71, LOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1974-05-31-17, LOV-2002-06-14-20, FOR-2002-06-26-847, LOV-1967-02-10-§27a, LOV-1995-05-12-23
Kunngjort11.12.2015   kl. 14.50
KorttittelForskrift om kommunalt gebyrregulativ, Modum

Hjemmel: Fastsatt av Modum kommunestyre 4. desember 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova), lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 26 og § 34, lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a og lov 12. mai 1995 nr. 23 lov om jord (jordlova). Oppheves ved forskrift 9 des 2016 nr. 1519 (i kraft 1 jan 2017). 

Modum kommune har vedtatt gebyrregulativ etter delingsloven, eierseksjonsloven, plan- og bygningsloven, forurensingsloven, vass- og kloakkavgiftsloven, brannvernloven med forskrifter og jordloven. Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Modum kommune, servicetorget, 3370 Vikersund, telefon 32 78 93 00 eller på kommunens hjemmeside på internett: www.modum.kommune.no

Gebyrregulativet trer i kraft fra 1. januar 2016. Samtidig oppheves forskrift 5. desember 2014 nr. 1563 om kommunalt gebyrregulativ, Modum kommune, Buskerud.