Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Nordland fylkeskommune

DatoFOR-2015-12-07-1486
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-10-13-1327
Gjelder forNordland fylkeskommune,
HjemmelFOR-2006-06-23-724-§6-2, FOR-2006-06-23-724-§6A-2, LOV-1998-07-17-61
Kunngjort17.12.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om inntak til videregående opplæring, Nordland

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nordland Fylkeskommune ved Fylkestinget 7. desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 6-2 og § 6A-2, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Kapittel 1. Virkeområde og formål

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for inntak og formidling til videregående opplæring i Nordland.

§ 2.Formål

Forskriften skal sikre en forsvarlig gjennomføring av inntak og formidling til videregående opplæring i Nordland fylkeskommune, og regulere rettighetene og pliktene til elever, lærlinger og lærekandidater. Forskriften må sees i sammenheng med opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven.

Kapittel 2. Vilkår for inntak og bruk av rett til videregående opplæring

§ 3.Fulltidselev og deltidselev

Når en elev er tatt inn som fulltidselev, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-5, skal det tungtveiende grunner til for å få endret status til deltidselev. Med tungtveiende grunner menes beståtte fag, omsorgsansvar, fysisk og psykisk sykdom eller lignende. Det er eleven som må dokumentere at vilkårene oppfylles.

Det delegeres til rektor å fatte vedtak om overgang fra fulltidselev til deltidselev etter at eleven er tatt inn som fulltidselev. Begrunnet søknad med dokumentasjon sendes rektor på den skolen eleven er tatt inn.

Omvalgselever tas inn som fulltidselever. Har eleven fag med sluttvurdering i fra før, må eleven bestemme seg før 15. september om hun/han vil ta faget på nytt. Elever som ikke ønsker å ta faget på nytt må søke om å få endret sin status til deltidselev, på bakgrunn av tidligere beståtte fag, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-16.

Elever som tar samme utdanningsprogram/programområde på nytt, kan være elev bare i de fagene som ikke er bestått. Eleven blir deltidselev. Dersom eleven ønsker å forbedre tidligere beståtte karakterer, må det gjøres som privatist.

§ 4.Bruk av retten til videregående opplæring

Elever med lovfestet rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 som slutter etter 1. november, har brukt ett år av retten til videregående opplæring dersom opplæringen utgjør mer enn 1/3 av timetallet fra et utdanningsprogram eller et programområde.

Retten anses ikke som brukt dersom eleven skriver under på sluttmelding ved skolen før 1. november.

Elever som går alternativ Vg3 i skole forbruker ikke av ungdomsretten hvis de slutter innen tre måneder etter oppstart.

Kapittel 3. Søknad om inntak

§ 5.Skoleområder – hvor kan en søke

Nordland er delt opp i tre skoleområder: nordfylket, Salten og Helgeland.

En kan søke fritt i eget skoleområde. Dersom et tilbud ikke finnes i eget skoleområde, kan en søke til hvilken som helst skole i Nordland som har det ønskede tilbudet. 

Nordfylket 

Videregående skoler

Vest-Lofoten videregående skole, Aust-Lofoten videregående skole, Hadsel videregående skole, Sortland videregående skole, Andøy videregående skole og Narvik videregående skole. 

Kommuner

Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Lødingen, Øksnes, Bø, Andøy, Ballangen, Narvik, Tysfjord, Evenes og Tjeldsund. 

Salten 

Videregående skoler

Knut Hamsun videregående skole, Saltdal videregående skole, Fauske videregående skole, Bodø videregående skole, Bodin videregående skole og Meløy videregående skole. 

Kommuner

Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Bodø, Gildeskål, Meløy og Beiarn. 

Helgeland 

Videregående skoler

Polarsirkelen videregående skole, Mosjøen videregående skole, Sandnessjøen videregående skole og Brønnøysund videregående skole. 

Kommuner

Rødøy, Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna, Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad.

§ 6.Unntak fra regelen om å søke til eget skoleområde
1.Søkere fra Tysfjord får søke til Salten i tillegg til nordfylket.
2.Søkere fra Røst får søke til Salten i tillegg til nordfylket.
3.Søkere fra Værøy får søke til Salten i tillegg til nordfylket.
4.Søkere fra Rødøy får søke til Salten i tillegg til Helgeland.
5.Søkere fra hele Nordland kan søke til det fylkesdekkende tilbudet ved Polarsirkelen videregående skole, idrettsfag med nordiske grener.
6.Søkere fra hele Nordland kan søke til det fylkesdekkende tilbudet ved Knut Hamsun videregående skole, idrettsfag med friluftsliv.
7.Søkere fra hele Nordland kan søke til det fylkesdekkende tilbudet ved Bodin videregående skole, studiespesialisering med forskerlinje.
8.Ved søknad om inntak til v g1 naturbruk kan inntaksreglene om skoleområder fravikes slik at elevene allerede på v g1 kan få undervisning rettet mot den sluttkompetansen de tar sikte på.
9.Søkere fra Nordland som har tegnet avtale med ballklubbene i Bodø, kan få søke til Bodø videregående skole, studiespesialiserende utdanningsprogram. Søkere fra andre fylker kan også søke med bakgrunn i denne avtalen, men må da ha gjesteelevsgaranti fra sitt hjemfylke.
10.Søkere med ungdomsrett fra nordfylket kan søke om skoleplass på tilbud i sør-Troms når tilbudet ikke finnes i egen skoleregion. Brønnteknikk er unntatt fra denne ordningen på grunn av tilgang på læreplasser.
11.Søkere med ungdomsrett fra sør-Troms kan søke om skoleplass på tilbud i nordfylket når tilbudet ikke finnes i egen skoleregion.
12.Søkere med ungdomsrett fra sør-Troms kan søke om skoleplass på tilbud i nordfylket når tilbudet ikke finnes i egen skoleregion.
13.Søkere med ungdomsrett fra Kvæfjord kommune får søke Sortland videregående skole.
14.Søkere fra Nordland som ønsker nordsamisk som 2. språk vil bli behandlet på lik linje med søkere fra Troms ved søknad om inntak til videregående skole i Troms dersom de ikke kan få tilsvarende tilbud i Nordland. Det må komme tydelig fram i søknaden at nordsamisk er ønsket.
15.Søkere med ungdomsrett fra Bindal kommune får søke til følgende skoler i Nord-Trøndelag fylke: Olav Duun videregående skole, Ytre Namdal videregående skole og Grong videregående skole.
§ 7.Søknadsfrist

Søknader om skoleplass og læreplass som kommer inn etter 1. mars, vil bli sendt i retur til søker. Søknader som kommer via Oppfølgingstjenesten etter fristen, behandles fortløpende innen egen frist. Det vil bli informert om frist på www.vilbli.no.

For søkere til læreplass og for lærekandidater gjelder også 1. mars, men har søker selv ordnet læreplass kan Nordland fylkeskommune akseptere søknader etter fristen.

Søkere uten ungdomsrett vil ikke kunne søke til ordinær videregående opplæring etter 1. mars, men kan ta direkte kontakt med aktuell skole for å stå på lokal venteliste.

Fra og med 1. august kan søkere ta direkte kontakt med aktuell skole for å bli registrert på lokal venteliste. Skolenes lokale ventelister behandles etter de offisielle ventelistene fra det ordinære inntaket.

Søknader fra mindreårige som planlegger å flytte til Nordland sammen med familie, mindreårige som skal flytte til mor eller far, og søkere med ungdomsrett som er fosterhjemsplassert eller er i barnevern, skal behandles også etter søknadsfristen.

§ 8.Endring av søknad etter søknadsfrist

Etter skriftlig anbefaling fra skolen, kan søknad endres én gang innen 1. april. Søkere til fortrinnsrett og individuell behandling har frist 1. mars for endring av søknad.

§ 9.Skoleplass i annet fylke

Søkere fra Nordland som søker skoleplass i andre fylker, og som ønsker kjøp av plass eller gjesteelevsgaranti, må sende søknad (brev) til Nordland fylkeskommune med forespørsel om kjøp av plass eller gjesteelevsgaranti.

Dette kan det søkes om hvis ønsket tilbud ikke finnes i Nordland, hvis en har dokumenterte tungtveiende grunner, hvis en skal flytte i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon og hvis en er på nasjonalt nivå innenfor idrett, musikk, dans og drama.

Unntak fra dette er landslinjer og landsdekkende linjer som alle kan søke.

Det forutsettes at søker har søkt ønsket tilbud i ønsket fylke innen søknadsfrist 1. mars. Unntak er søkere som skal flytte i fosterhjem/barnevernsinstitusjon i annet fylke.

Søkere til andre fylker hvor søknad kommer etter frist 1. mars, og som ikke kommer inn under nevnte kategorier, må forholde seg til reglene til det fylket en ønsker å søke til. Nordland fylkeskommune stiller ikke gjesteelevsgarantier for disse.

§ 10.Flytting til Nordland

Siste frist for innsending av dokumentasjon på flytting til Nordland, er 15. juni.

§ 11.Særlige regler om inntak til V g1 idrettsfag og V g1 musikk, dans og drama
-Inntil 50 prosent av plassene kan tildeles på grunnlag av dokumenterte ferdigheter og ekstrapoeng i tillegg til karakterer.
-Søkere kan oppnå 8 ekstrapoeng på grunnlag av ferdigheter i tillegg til karakterer.
-Enkelte skoler avholder opptaksprøve i forbindelse med tildeling av tilleggspoeng.
-Søkere til toppidrett ved Fauske videregående skole kan tildeles 20 ekstrapoeng på grunnlag av ferdigheter i tillegg til karakterer.

Se ellers www.vilbli.no for nærmere informasjon om fremgangsmåten ved søking til disse tilbudene.

§ 12.Søknad og inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud

Ved inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud stiller søkere fra alle fylker likt i konkurransen om plassene. Søkerne skal søke til sitt hjemfylke.

§ 13.Søknad og inntak til statlige skoler

Inntak til statlige skoler ivaretas i samarbeid med skolefylket, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-44.

Kapittel 4. Inntak til Vg1, Vg2 og Vg3

Bestemmelser for inntak til Vg1, Vg2 og Vg3 fremgår av opplæringsloven § 3-1 og forskrift til opplæringsloven § 6-13–§ 6-44.

§ 14.Inntak til Vg1, Vg2, Vg3 med fortrinnsrett

Fylkesutdanningssjefen avgjør om det foreligger grunner for at en søker skal bli tatt inn til videregående opplæring med fortrinnsrett, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-15, § 6-17–§ 6-19, § 6-31–§ 6-32.

§ 15.Inntak til individuell behandling til Vg1, Vg2 og Vg3

Fylkesutdanningssjefen avgjør om det foreligger grunner for at en søker skal bli tatt inn til videregående opplæring med individuell behandling jf. forskrift til opplæringsloven § 6-22–§ 6-28 og § 6-35–§ 6-39.

§ 16.Inntak av deltidselever til Vg1, Vg2 og Vg3

Søkere til deltidsplasser blir tatt inn etter søkere til fulltidsplass, jf. § 6-27 og § 6-39. Det delegeres til rektor å foreta inntak etter at skolene overtar inntaket.

§ 17.Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkere som ikke har bestått i alle fag

Søkere som har to eller flere fag som ikke er bestått, kan tas inn på neste nivå dersom skolen etter en helhetlig vurdering mener søkeren har nødvendig kompetanse til å følge opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-28 og § 6-37. Dette gjøres i samråd med rådgiver, og det skal fylles ut et rådgivningsskjema som viser videre plan for eleven.

§ 18.Videresøking av elever i inntaket

Nordland fylkeskommune praktiserer videresøk for søker som ikke konkurrerer seg til ønskede skolesteder på søknaden. Det betyr at søker får tilbud om skoleplass ved en annen skole som har det aktuelle utdanningsprogrammet eller programområdet. Dette gjelder søkere til alle nivå i videregående opplæring. Dette er i tråd med søkerens rettigheter jf. opplæringsloven § 3-1.

Kapittel 5. Formidling av lærlinger og lærekandidater

§ 19.Virkeområde og vilkår for formidling til læreplass som lærling eller lærekandidat

Lærlinger som skal formidles til læreplass må ha bestått alle programfag på V g1 og Vg2 innenfor det aktuelle fagområdet. For elever som søker om formidling til læreplass, og som har vurderingen ikke bestått i mer enn to fag, kreves dokumentert begrunnelse fra skolen om at de har den faglige kompetansen som er nødvendig for å følge opplæring på neste nivå.

§ 20.Formidling av lærlinger og lærekandidater

Nordland fylkeskommune formidler læreplassøkerne til godkjente lærebedrifter. Søkere med ungdomsrett prioriteres i det videre formidlingsarbeidet.

§ 21.Avtale om annen organisering av opplæringen

Lærlinger og lærekandidater med rett til videregående opplæring som har inngått lærekontrakt etter opplæringsloven § 3-3, fjerde ledd, er sikret inntak til aktuelt skoletilbud i henhold til inngått opplæringsplan, jf. forskrift til opplæringsloven § 6A-7.

Søkere til læreplass i særløpsfag, må også søke et Vg2–tilbud i skole, for å være sikret opplæringstilbud etter fullført Vg1.

Søkere til full opplæring i bedrift, eller full opplæring i bedrift etter Vg1, må ha en forhåndsavtale om læreplass klar på søkertidspunktet. Dersom forhåndsavtale ikke foreligger, må de også søke skoleplass for å være sikret opplæringstilbud.

§ 22.Bruk av rett til videregående opplæring for lærlinger og lærekandidater

Lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett som slutter før det har gått seks måneder av læretiden, beholder retten til videregående opplæring.

Elever i alternativt Vg3 i skole har elevstatus og omfattes av denne, jf. forskriftens § 4.

§ 23.Rett til alternativ Vg3 i skole

Søkere med ungdomsrett som ikke har fått læreplass innen 1. august, vil få tilbud om alternativ Vg3 i skole med oppstart 1. september. Søkere må være kvalifisert etter forskrift til opplæringslovens § 6A-1 3. og 4. ledd, samt denne forskriftens § 19. Søkere som har takket nei til læreplass, har ikke rett til tilbud om alternativ Vg3 i skole.

Tilbud i alternativ Vg3 i skole skal gis i et fag som bygger på programområdet eleven har gjennomført på Vg2.

§ 24.Opplæringsløp med kun verdiskapning

Søkere til læreplass i automatiseringsfaget, dataelektronikerfaget og anleggsmaskinmekanikerfaget som ikke har fått et tilbud om læreplass innen 1. september, tilbys fagprøve arrangert av avgiverskole høsten etter avsluttet Vg3.

§ 25.Rett til påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, fagbrev og svennebrev

Søkere som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring og fått yrkeskompetanse (med eller uten fag-/svennebrev), har rett til inntak til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, jf. opplæringsloven § 3-1. Forutsetningen for å kunne søke dette tilbudet (og bli inntatt), er at søker har avlagt og bestått fag- og yrkesopplæring senest dagen før ordinær skolestart. Dokumentasjon på dette må fremlegges ved ordinær skolestart på inntatte videregående skole.

Kapittel 6. Felles bestemmelser

§ 26.Mindre endringer i forskriften

Fylkesutdanningssjefen har anledning til å foreta mindre endringer i forskriften.

Dersom endringene er av en slik art at de endrer elevenes muligheter for inntak til bestemte tilbud, må dette behandles og godkjennes av fylkesrådet. Detaljendringer som ikke har betydning for søkers inntak kan gjøres administrativt.

§ 27.Klage på vedtak om inntak

Avgjørelse om inntak til videregående opplæring er enkeltvedtak. Klageretten reguleres i henhold til forvaltningsloven. Søkere kan ikke klage på skoleplassering, jf. inntaksforskriften § 6-10.

§ 28.Informasjonsplikt

Nettstedet www.vilbli.no. er informasjonskanalen til Nordland fylkeskommune. Her vil de gjeldende regler for inntak til videregående opplæring være oppdatert.

§ 29.Oppheving av tidligere vedtak

Denne forskriften opphever tidligere fylkestingsvedtak og fylkesrådsvedtak som omhandler inntak og formidling til videregående opplæring i Nordland.

§ 30.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. Samtidig oppheves forskrift 13. oktober 2014 nr. 1327 om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Nordland fylkeskommune.