Forskrift om regionale begrensninger i bruk av fyrverkeri, Ringerike kommune, Buskerud

DatoFOR-2015-12-10-1489
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse17.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§2-10a, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort17.12.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om regionale begrensninger i fyrverkeribruk, Ringerike

Hjemmel: Fastsatt av Ringerike kommunestyre 10. desember 2015 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone bidra til å forebygge brann og ulykker med fyrverkeri samt. redusere konsekvensene av brann i de mest urbane områdene av Ringerike kommune. Forskriften har også som formål å redusere antall skader relatert til fyrverkeri i distriktet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gir politiet hjemmel til å opprettholde en forbudssone for alle som ikke har særskilt tillatelse for oppskyting av fyrverkeri, definert i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Brudd på forskriften ansees som et brudd på brann og eksplosjonsvernloven og kan medføre et straffeansvar, jf. lovens § 42,2 ledd.

Virkeområdet (forbudssonen) er deler av Hønefoss sentrum (med henvisning til vedlagte kartutsnitt): 

lf-20151210-1489-01-01.png

Området som er vedtatt som forbudssone er erfaringsmessig fra tidligere nyttårsfeiringer et område hvor vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Området består blant annet av eldre trehus.

§ 3.Unntak

Profesjonelle aktører med erfaring fra tidligere kan gis dispensasjon for å sende opp fyrverkeri i forbudssonen. Dette skal søkes på ordinær måte i god tid til leder av brannvesenet som delegert vedtak fra kommunestyret.

§ 4.Klage

Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til sentral tilsynsmyndighet, jf. forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17-4.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.