Forskrift om lokalt inntak og formidling for videregående opplæring, Telemark fylkeskommune

DatoFOR-2015-12-10-1490
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endretFOR-2016-12-08-1518 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2014-06-18-905
Gjelder forTelemark fylkeskommune,
HjemmelFOR-2006-06-23-724-§6-2, FOR-2006-06-23-724-§6, LOV-1998-07-17-61
Kunngjort17.12.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om inntak og formidling for videregående opplæring, Telemark

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Telemark fylkesting 10. desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven § 6-2 og § 6A-2, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Endret ved forskrift 8 des 2016 nr. 1518 (i kraft 1 jan 2017).

I. Generelle vilkår

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune.

§ 2.Formål

Formålet med forskriften er å:

a)Fastsette rettigheter og plikter for søkere til videregående opplæring i Telemark fylkeskommune.
b)Informere om hvordan Telemark fylkeskommune gjennomfører inntak av elever og formidling av lærlinger og lærekandidater.
§ 3.Søknad om videregående opplæring i Telemark

Søknad om videregående opplæring skal registreres elektronisk på nettsidene til www.vigo.no. Søknadsfristen er 1. februar for elever med særskilte rettigheter etter forskrift til opplæringsloven § 6-8 og for lærekandidater. For andre elever og for lærlinger er søknadsfristen 1. mars.

§ 4.Endring av utdanningsvalg

Søkere kan endre søknaden sin én gang innen 15. april. Etter 15. april kan søknaden endres bare ved særlig tungtveiende grunner som må dokumenteres.

§ 5.Behandling av for sent innkomne søknader

Telemark fylkeskommune tar imot søknader om videregående opplæring frem til 1. juli, men etter 1. mars må søkere kontakte inntakskontoret for gjenåpning av www.vigo.no. Elever som har søkt for seint blir prioritert etter de som søkte innen fristen.

Søknader som kommer etter 1. juli vil generelt bli avslått, men søkere kan i særlige tilfeller, og etter individuell behandling, tas inn til ledige plasser etter det siste inntaket i august.

Søknader som kommer via Oppfølgingstjenesten etter fristen, behandles fortløpende, uavhengig av frister.

§ 6.Flytting til Telemark

Søkere fra andre fylker kan søke om videregående opplæring i Telemark. Vilkår for inntak er dokumentasjon om flytting til folkeregistrert adresse i Telemark innen 1. juli.

§ 7.Endring av status fra fulltidselev til deltidselev

Rektor ved den enkelte skole kan avgjøre om en elev, etter søknad, kan endre status fra å være heltidselev til å være deltidselev.

§ 8.Retten til opplæring for elever som slutter

Elever bruker ikke av retten sin til tre års videregående opplæring dersom skolen mottar sluttmelding innen 1. november. Retten er lengre enn tre år når læreplanen tilsier det.

Perioden på fem år for å gjennomføre opplæringen begynner å løpe ved skolestart i V g1 også for elever som slutter før 1. november.

§ 9.Omvalg

Retten til tre års opplæring blir utvida med ett år ved omvalg. Retten er lengre enn tre år når læreplanen tilsier det. Perioden på fem år for å gjennomføre opplæringen blir ikke utvida ved omvalg.

§ 10.Utvidelse av retten til tre års opplæring og fristen på fem år til å fullføre

Fylkesopplæringssjefen kan etter søknad gi mer enn tre års opplæring og lengre tid enn fem år til å fullføre dersom elever har avbrutt på grunn av sykdom, militærtjeneste, svangerskap eller andre tvingende grunner. Elevene søker om utvidet tid først når de vil gjenoppta opplæringen etter avbrudd. Søknad om utvidet tid sendes sammen med søknad om skoleplass. Søknadsfristen er 1. februar og søknaden blir behandlet individuelt. Årsaken til avbrudd må dokumenteres.

§ 11.Reservasjon av skoleplass

Fylkesopplæringssjefen kan etter søknad reservere skoleplass til utvekslingselever som kommer tilbake etter å ha tatt deler av opplæringa i utlandet. Reservert plass innvilges bare dersom eleven har forhåndsavtale med skolen hvor de var elev før utenlandsoppholdet. Det er en forutsetning at opplæringen de har fått i utlandet er bestått og dokumenteres som grunnlag for inntak på det programområdet eleven søker.

§ 12.Fremmøte første skoledag

Dersom elever ikke møter ved skolestart uten å ha gitt skolen beskjed, mister de plassen andre skoledag kl. 1500. Plassen går til søkere på venteliste.

II. Inntak til videregående skoler

§ 13.Gjennomføring av inntaket

Fylkesopplæringssjefen gjennomfører prøveinntak i mai, hovedinntak i juli og et sisteinntak i august. I prøveinntaket er kun søkere som har ungdomsrett med, og grunnlaget er karakterer fra første termin.

Til Vg2 og Vg3 får bare søkere som i alle fag har karakter 2 eller bedre tildelt plass i prøveinntaket. De som tildeles plass får melding om dette, men med forbehold om mulige endringer i hovedinntaket. Hovedinntaket med endelig tildeling av plass gjennomføres på grunnlag av standpunkt- og eksamenskarakterer. Sisteinntaket fordeler søkere til ledige plasser.

Etter at fylkesopplæringssjefen har avslutta inntaksarbeidet kan rektor ved den enkelte skole ta inn elever til ledige plasser i samsvar med ventelistene som er utarbeidet av fylkesopplæringssjefen. Rektor kan ta inn elever som ikke har søkt på vanlig måte til ledige plasser, men først etter godkjenning av fylkesopplæringssjefen.

§ 14.Valg av skole og utdanningsprogram/programområde

I Telemark gjelder nærskoleprinsippet. Det innebærer at elevene søker den skolen som ligger nærmest bostedet, og som har tilbudet søkeren ønsker.

§ 15.Særlige inntaksregler for søkere fra noen områder i Telemark
-Søkere fra Nordagutu kan velge mellom Bø vgs. og Notodden vgs.
-Søkere fra Ulefoss kan velge skole hvis de søker andre utdanningsprogrammer enn de som blir tilbudt ved Nome vgs.
-Søkere fra Herre kan velge mellom Bamble vgs. og Porsgrunn vgs.
-Søkere fra Drangedal kan velge skole.
§ 16.Skoleplass i et annet fylke

Fylkesopplæringssjefen kan etter søknad innvilge skoleplass i et annet fylke dersom et utdanningsprogram eller programområdet ikke finnes i Telemark eller hvis det foreligger andre særlige grunner.

Søkere med ungdomsrett fra Nissedal og utkanten av Fyresdal kan søke skoleplass i Aust-Agder uavhengig av om utdanningsprogrammet finnes i Telemark.

§ 17.Inntak til Vg1

Søkere skal prioritere tre utdanningsprogram for inntak til Vg1. Dersom søkere ikke har prioritert tre forskjellige utdanningsprogram og ikke konkurrerer seg inn der de har søkt, kan de bli plassert på et utdanningsprogram med ledig kapasitet. De får stå på venteliste til tilbudene de har søkt.

§ 18.Inntak til Vg2

Søkere til Vg2 som ikke konkurrerer seg inn på prioriterte programområder, kan bli plassert på andre programområder de er kvalifisert til. De får stå på venteliste til tilbudene de har søkt.

§ 19.Inntakskrav til Vg1 Musikk, dans og drama og Idrettsfag og til Vg2 ambulansefag

Ved inntak til Vg1 musikk kan skolen tildele inntil 50 prosent av plassene på grunnlag av inntaksprøve, i tillegg til poeng som er regnet ut på grunnlag av karakterer.

Ved inntak til Vg1 Dans og Vg1 Drama kan skolen tildele inntil 50 prosent av plassene på grunnlag av inntaksprøve, utenom poeng som er regnet ut på grunnlag av karakterer.

Ved inntak til Vg1 idrettsfag kan skolen tildele inntil 5 av plassene på grunnlag av inntaksprøve, utenom poeng som er regnet ut på grunnlag av karakterer.

Ved inntak til Vg2 ambulansefag tildeles alle skoleplasser på grunnlag av poeng og intervju. Inntaket skal ta hensyn til geografisk fordeling i fylket og skjer i nært samarbeid med ambulansetjenesten.

0Endret ved forskrift 8 des 2016 nr. 1518 (i kraft 1 jan 2017).
§ 20.Inntak av søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne

Søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne omfattes også av nærskoleprinsippet, de skal søke den skolen som ligger nærmest bostedet og som har utdanningsprogrammet de ønsker. Søkere med rett til spesialundervisning har rett til inntak på et bestemt utdanningsprogram på V g1 når vilkårene i § 6-15 i forskrift til opplæringsloven er oppfylt.

Fylkesopplæringssjefen avgjør om det på individuelt grunnlag er tungtveiende grunner for at søkeren skal tas inn til en bestemt skole.

§ 21.Søkere til Vg2 og Vg3 i skole, som ikke har bestått i alle fag

Søkere som ikke har bestått i alle fag, kan tas inn på neste nivå dersom skolen etter en helhetsvurdering mener søkeren har nødvendig kompetanse til å følge opplæringen. Skolen skal utarbeide en plan som viser hvordan eleven kan fullføre fag som ikke er bestått. Fylkesopplæringssjefen tar endelig avgjørelse om inntak.

§ 22.Inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud

Søkere fra hele landet konkurrerer på lik linje ved inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud. Inntak skjer på grunnlag av karakterer.

§ 23.Inntak til de statlige videregående skolene

Søknad om skoleplass ved statlige videregående skoler, skal skje direkte gjennom www.vigo.no til den fylkeskommunen hvor skolen ligger.

III. Formidling av lærlinger og lærekandidater

§ 24.Ansvar for formidling av lærlinger og lærekandidater

Fylkesopplæringssjefen formidler søkere til læreplass til godkjente lærebedrifter.

§ 25.Søknad om læreplass

Søknad om læreplass skal registreres elektronisk på nettsidene til www.vigo.no. Søknadsfristen er 1. februar for lærekandidater og 1. mars for lærlinger.

§ 26.Prioritering

Søkere med ungdomsrett, jf. opplæringsloven § 3-1, skal prioriteres i arbeidet med formidling.

§ 27.Vilkår for formidling til læreplass som lærling og lærekandidat
a)Søkere som formidles til læreplass som lærling må ha bestått alle programfagene på V g1 og Vg2 innenfor fagområdet, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-51.
b)Søkere kan formidles til læreplass som lærling med stryk i inntil to fellesfag, men de må bestå alle fellesfagene innen to år etter bestått fagprøve.
c)Søkere med stryk i mer enn to fellesfag, må kvalifisere seg før de blir formidlet til læreplass som lærling.
d)Søkere som ikke er kvalifisert for formidling til læreplass som lærling, kan søke opplæring i bedrift som lærekandidat.
e)Søkere som formidles til læreplass som lærekandidat må ha bestått sitt individuelle opplæringsløp mot planlagt grunnkompetanse.
§ 28.Alternative opplæringsmodeller i Telemark

Fylkesopplæringssjefen kan legge til rette for andre opplæringsløp enn hovedmodellen med to år i skole og to år i bedrift. Alternative modeller kan være:

-0+4, det vil si fire år opplæring i bedrift kombinert med fellesfag i skole
-1+3, det vil si V g1 i skole og tre år i bedrift kombinert med fellesfag i skole
-TAF (tekniske allmennfag), det vil si fire år med kombinasjon skole og bedrift som fører fram til både spesiell studiekompetanse og fagbrev.

Alternative modeller forutsetter, som hovedmodellen, at godkjente lærebedrifter gjennomfører opplæringen.

§ 29.Fag med opplæringsløp der læretiden kun inneholder verdiskaping

Søkere til læreplass som har fullført Vg3 i lærefagene dataelektroniker, automatiseringsfaget og anleggsmaskinreparatørfaget, og som ikke har fått tilbud om læreplass innen 1. september, har rett til å gå opp til fagprøve. Avgiverskole skal melde søkeren opp til fagprøve.

§ 30.Rett til et alternativt Vg3 i skole

Søkere som er kvalifiserte, men ikke får tilbud om læreplass, har rett til inntak på et programområde på Vg3 som bygger på det programområdet som er gjennomført på Vg2, jf. forskrift til opplæringsloven § 6A-9.

For søkere til alternativ Vg3 i skole gjelder de samme vilkårene som ved formidling til læreplass. I tillegg forutsetter rett til Vg3 i skole at søker

a)har ungdomsrett
b)har søkt om læreplass innen 1. mars
c)ikke har takket nei til tilbud om læreplass.
§ 31.Bruk av retten som lærling eller lærekandidat

Lærlinger og lærekandidater med ungdomsrett bruker ikke av retten til opplæring dersom de slutter innen tre måneder etter at de har inngått lærekontrakt eller opplæringskontrakt.

Ungdom har, jf § 3-1 i opplæringsloven, rett til tre års videregående opplæring. Retten er fire år eller mer når læreplanene tilsier det. Denne retten må tas ut løpet av en sammenhengende periode på seks år når deler av opplæringa skjer i bedrift. Denne perioden for å gjennomføre opplæringa begynner å løpe ved skolestart i Vg1. Fylkesopplæringssjefen kan, etter individuell vurdering, utvide perioden hvis det er tungtveiende grunn til det.

IV. Ikrafttredelse

§ 32.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. januar 2016.

Fra samme tid oppheves forskrift 18. juni 2014 nr. 905 om lokalt inntak og formidling for videregående opplæring, Telemark fylkeskommune.