Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Vestfold fylkeskommune

DatoFOR-2015-12-10-1651
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestfold fylkeskommune,
HjemmelFOR-2006-06-23-724-§6-2, FOR-2006-06-23-724-§6a-2, LOV-1998-07-17-61
Kunngjort23.12.2015   kl. 12.50
KorttittelForskrift om inntak til videregående opplæring, Vestfold

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vestfold Fylkeskommune ved Fylkestinget 10. desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 6-2 og § 6A-2, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Kapittel 1. Formål og virkeområde

§ 1.Formål

Den lokale forskriften er utarbeidet i henhold til § 6-2 og § 6A-2 i forskrift til opplæringslova.

Formålet med den lokale forskriften er å regulere forhold rundt inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vestfold fylkeskommune. Reglene skal sikre likebehandling av søkere til videregående opplæring i Vestfold. Den lokale forskriften utfyller kapitel 6 og kapitel 6A i forskrift til opplæringslova.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder inntak til videregående opplæring i offentlig videregående skoler og formidling av lærlinger og lærekandidater i Vestfold. Inntak til private videregående skoler reguleres i egne avtaler mellom skolene og Vestfold fylkeskommune.

Kapittel 2. Vilkår for inntak og bruk av rett til videregående opplæring i skole og bedrift

§ 3.Inntaksområde

Vestfold fylkeskommune praktiserer fritt skolevalg. Dette innebærer at søker står fritt til å søke inntak til utdanningsprogram/programområde på alle skoler i Vestfold uavhengig av bosted. Søker gis mulighet til å prioritere ønsket skole på alle sine valg av utdanningsprogram/programområde.

§ 4.Søknadsfrist

Vestfold fylkeskommune har løpende inntak.

Søknadsfristen er 1. februar for søkere som faller inn under forskrift til opplæringslova § 6-8 første ledd og 1. mars for elever som søker seg inn i det ordinære inntaket, jf. forskrift til opplæringslova § 6-8 andre ledd.

Søknader som kommer via Oppfølgingstjenesten etter fristene 1. februar og 1. mars, behandles fortløpende og fram til 1. juli.

Søknader som kommer etter 1. juli vil bli henvist til skoler med ledig plass eller til opplæringskontor/bedrift.

§ 5.Endring av søknad etter søknadsfristen

Søker til videregående opplæring kan endre sin søknad frem til og med 15. mai. Endringer etter denne fristen vil kun bli tatt hensyn til når tungtveiende grunner foreligger. Søkere med fortrinnsrett eller rett til individuell behandling ved inntak, jf. forskrift til opplæringslova kapittel 6, vil kunne endre sin søknad etter søknadsfrist dersom det foreligger tungtveiende grunner til endringen.

§ 6.Skoleplass i andre fylker

Vestfold fylkeskommune kan gi gjesteelevsgaranti dersom søker har rett til videregående opplæring og Vestfold fylkeskommune ikke tilbyr ønsket programområde. Gjesteelevsgaranti kan også gis dersom det er særlige grunner til at en søker må gå på skole i et annet fylke. Dette kan være sosiale eller medisinske årsaker.

Vestfold fylkeskommune kan gi gjesteelevsgaranti dersom det søkes et toppidrettstilbud i et annet fylke og søker er på nasjonalt nivå i sin årsklasse i denne idretten. Søknad om gjesteelevsgaranti og dokumentasjon sendes Vestfold fylkeskommune innen søknadsfrist 1. mars. 

Søkere til videregående opplæring fra Sande og Svelvik

Søkere til videregående opplæring fra Sande og Svelvik kan søke skoler i Drammensområdet i Buskerud dersom utdanningsprogrammet ikke tilbys ved Sande videregående skole.

Ved inntak til V g1 i Buskerud konkurrerer søker på poeng med andre søkere fra Sande og Svelvik. Ved inntak til plass på Vg2 og Vg3 med gjesteelevsgaranti konkurrerer søker på poeng med alle som har søkt gjeldende programområde ved aktuell skole i Buskerud. 

Søkere med minoritetsspråklig bakgrunn

Vestfold fylkeskommune har, i den grad det er plass ved de enkelte tilbudene, løpende inntak til sine innføringstilbud for elever fra språklige minoriteter.

§ 7.Flytting

Søker som ikke er folkeregistrert i Vestfold innen søknadsfristen 1. mars, blir vurdert på linje med søker fra Vestfold når

-de skal flytte sammen med foresatte
-de skal flytte til foresatte allerede bosatt i Vestfold fylke.

Dokumentasjon og oppdatert bostedsadresse i folkeregisteret må dokumenteres innen 1. juli for at søknaden skal bli tatt hensyn til.

Elever som flytter til Vestfold til eller med den eller de som har omsorgsansvar i løpet av skoleåret, vil få tilbud om skoleplass i fylket.

Søkere under 18 år, som flytter til Vestfold alene, må være folkeregistrert i Vestfold innen 1. mars for å bli vurdert til inntak til videregående opplæring i fylket.

Unntak fra vilkår i disse bestemmelsene kan gjøres av fylkeskommunen dersom det foreligger tungtveiende grunner.

§ 8.Søknad og inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud

Inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud er regulert i forskrift til opplæringslova § 6-12, og søkere fra hele landet konkurrerer likt. Inntak til landsdekkende tilbud må være søkers førsteønske for å bli behandlet.

Søkere kan ikke foreta endring i søknad etter 1. mars.

§ 9.Inntak og søknadsfrist for utvekslingselever

Vestfold fylkeskommune reserverer elevplasser for utvekslingselever fra andre land som har søkt om skoleplass innen 15. juni.

Fylkeskommunen reserverer skoleplass til søker som blir formidlet via godkjente organisasjoner (jf. forskrift 8. juli 2013 nr. 897 om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole) som har utveksling av unge elever som sitt virkefelt. Utvekslingselevens ønske om skole, utdanningsprogram eller programområde vektlegges, men tilbud gis ut fra kapasitet. 

Skolegang i annet land

Norske elever som har tatt V g1 som utvekslingselev, vil etter søknad bli vurdert etter bestemmelsene i forskrift til opplæringslova § 6-36. Søknadsfrist er 1. mars. Norske elever som har forhåndsgodkjenning fra avgiverskole og har tatt Vg2 som utvekslingselev, vil etter søknad, bli vurdert etter bestemmelsene i forskrift til opplæringslova § 6-36. Det reserveres skoleplass på avgiverskole. Søknadsfrist er 1. mars. For norske elever hvor utvekslingsåret følger kalenderår, delegeres det til skolen å reservere plass. Det forutsetter at det er tilstrekkelig grunnlag for vurdering etter forskrift til opplæringslova § 3-3.

§ 10.Praktisering av videresøk i inntaket

Vestfold fylkeskommune praktiserer videresøk for søker som ikke konkurrerer seg inn til angitte ønskede skolesteder på søknaden. Dette innebærer at søker får tilbud om skoleplass ved en annen skole som har det søkte utdanningsprogram/programområdet. Søker til Vg2 og Vg3 kan også bli videresøkt til andre programområder innenfor det utdanningsprogrammet de har startet på.

§ 11.Særlige regler for inntak til enkelte utdanningsprogram 

Inntak til V g1 idrettsfag og V g1 musikk, dans og drama

Ved inntak til V g1 idrettsfag og V g1 musikk, dans og drama kan inntil 50 % av plassene bli tildelt på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller inntaksprøve. Det er skolen som innkaller og gjennomfører prøven. Det er kun søker som har dette som sitt førsteønske som vil bli vurdert og som kan bli kalt inn til ferdighetsprøve eller bli bedt om å dokumentere sine ferdigheter. Søker som skolen på grunnlag av ferdighet ønsker å prioritere, gis konkurransefortrinn ved inntak. 

Inntak til Vg2 Ambulansefag

Inntak til Vg2 Ambulansefag skjer ved intensjonsavtale mellom Sykehuset i Vestfold og Vestfold fylkeskommune etter gjeldende praksis. 

Inntak til yrkesfaglige utdanningsløp som leder fram til yrkes- og studiekompetanse

Ved søknad til yrkesfaglige utdanningsløp som leder fram til yrkes- og studiekompetanse, vil søker som har dette som sitt førsteønske, bli kalt inn til intervju. Det er skolen i samarbeid med lærebedrift som innkaller og gjennomfører intervju. Søker til yrkesfaglige utdanningsløp som leder fram til yrkes- og studiekompetanse, som skolen og lærebedrift, på grunnlag av ferdighet, ønsker å prioritere, gis konkurransefortrinn ved inntak.

§ 12.Bruk av rett til videregående opplæring for ungdom

Elever som slutter etter 1. november har som hovedregel brukt ett år av retten til videregående opplæring dersom opplæringen utgjør mer enn 1/3 av timetallet fra et utdanningsprogram eller et programområde.

For lærlinger og lærekandidater som hever lærekontrakten, vil retten regnes som brukt etter tre måneder fra læretidens start.

Ved tvil om hvorvidt rett til opplæring foreligger eller ikke, foretas en individuell vurdering.

Kapittel 3. Inntak til Vg1, Vg2 og Vg3

Bestemmelser for inntak til Vg1, Vg2 og Vg3 fremgår av opplæringslova § 3-1 og forskrift til opplæringslova § 6-13 til § 6-44. Inntak for voksne blir omtalt i eget kapittel.

§ 13.Søker som ikke har bestått V g1 eller Vg2

Søker til Vg2 og Vg3 må som hovedregel ha bestått i alle fag på V g1 eller Vg2 for å kunne tas inn som fulltidselev til neste nivå.

Søker som ikke oppfyller disse vilkårene, kan i Vestfold likevel tas inn som fulltidselev til Vg2 og Vg3.

Vestfold fylkeskommune har interne rutiner som ivaretar dette.

Det må sikres at søker ikke får et etterslep med fag som ikke er bestått. Skriftlig, signert og forpliktende plan om ny prøve/eksamen, der det fremgår hva eleven skal gjøre og hva skolen skal bistå med, skal foreligge innen 25. juni.

Bestemmelsen gjelder ikke søker med fortrinnsrett eller individuell behandling.

Kapittel 4. Inntak av voksne

Bestemmelse for inntak av voksne er regulert i opplæringslova § 4A-3 og forskrift til opplæringslova § 6-45 til § 6-49.

§ 14.Inntak av voksne

Fylkeskommunen vurderer retten til videregående opplæring før det fattes vedtak om realkompetansevurdering og tilbud om opplæring gis.

Søkere som har fullført et planlagt grunnkompetanseløp har fullført videregående opplæring, og har ikke rett til videregående opplæring for voksne etter opplæringslova § 4A-3.

Søkere til voksenopplæring søker på ønsket sluttkompetanse. Ved mangel på tilbud av ønsket sluttkompetanse i Vestfold fylkeskommune kan det vurderes om tilbud i andre fylker kan benyttes.

Søkere til voksenopplæring må ha bostedsadresse i Vestfold fylke før søknaden blir behandlet.

Minoritetsspråklige søkere uten norsk statsborgerskap og utenlandske arbeidstakere må selv dokumentere lovlig opphold (oppholds-/arbeidstillatelse) i landet.

§ 15.Inntak av ungdom etter opplæringslova § 3-1 tiende ledd

Dersom ungdom skal ha tilbud etter opplæringslova § 4A-3, skal fylkeskommunen gjøre slike vedtak.

§ 16.Søknadsfrist

Den veiledende søknadsfristen er 1. mars, men voksne kan søke hele året.

§ 17.Inntaksrekkefølge for tilbud etter opplæringslova § 4A-3

Dersom det er knapt om plasser på et tilbud, vil rangering av plasser gå etter registrering av søknaden hos fylkeskommunen.

Kapittel 5 Formidling til læreplass

Bestemmelsen for formidling av læreplass er regulert i forskrift til opplæringslova kapittel 6A.

§ 18.Vilkår for formidling til læreplass som lærling eller opplæringsplass som lærekandidat.

Søker til læreplass som lærling skal som hovedregel ha bestått alle fag for å kunne tegne lærekontrakt. Det kan allikevel tegnes lærekontrakt i de tilfeller der det foreligger en plan for søker om at manglende fag skal bestås i løpet av læretiden.

For lærekandidater er søknadsfrist om opplæringskontrakt 1. februar.

§ 19.Formidling av lærlinger og lærekandidater

Vestfold fylkeskommune videreformidler alle søkere som oppfyller vilkårene i § 19 til læreplass som lærling eller opplæringsplass som lærekandidat til godkjente opplæringskontor og aktuelle lærebedrifter. Søkere uten rett formidles dersom det er ledige plasser, og etter at søkere med rett er formidlet. Søkere fra andre fylker kan formidles, men etter at søkere fra Vestfold er formidlet.

Ved søknad om full opplæring i bedrift behandles søknaden individuelt og i samarbeid med avgiverskole og den aktuelle bedriften.

Det inngås normalt ikke lærekontrakt med søkere som har mindre enn seks måneder igjen av læretiden. Disse må gå opp til fagprøve som praksiskandidater.

§ 20.Bruk av rett til videregående opplæring for lærlinger og lærekandidater

Lærlinger og lærekandidater med rett til videregående opplæring som slutter før det har gått tre måneder av læretiden, beholder retten til videregående opplæring.

Søkere som får tilbud om læreplass, men takker nei, har ikke rett til Vg3 fagopplæring i skole.

§ 21.Rett til Vg3 fagopplæring i skole

Vilkår for Vg3 fagopplæring er:

1.Søker har rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1 eller § 4A-3, og har søkt om læreplass/opplæringsplass innen fristene 1. februar og 1. mars.
2.Søkere er kvalifisert til inntak, jf. forskrift til opplæringslova § 6-28.
3.Søker har ikke takket nei til tilbud om læreplass.
4.Lærlingen/lærekandidaten har hevet kontrakten innen tre måneder etter oppstart av læretiden.

Søkere som får tilbud om og takker ja til Vg3 fagopplæring i skole, kan som hovedregel gå over til læreplass i løpet av de seks månedene etter oppstart av Vg3 fagopplæring i skole.

Kapittel 6. Felles bestemmelser

§ 22.Mindre endringer i forskriften

Fylkesrådmannen har anledning til å foreta mindre endringer i forskriften. Dersom endringen er av en slik art at den påvirker den enkelte søkers rett til inntak, skal endringen behandles politisk.

§ 23.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2016.