Forskrift om slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Meløy kommune, Nordland

DatoFOR-2015-12-10-1894
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeløy kommune, Nordland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§26, LOV-1981-03-13-6-§34
Kunngjort18.02.2016   kl. 14.50
KorttittelForskrift om slamavskillere mv., Meløy

Hjemmel: Fastsatt av Meløy kommunestyre, 10. desember 2015 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, § 26 og § 34.

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling og transport av slam i kommunen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder tømming og transport av slam og avløpsvann fra alle slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. Forskriften gjelder også fritidsbebyggelse som har slike anlegg.

Alle eiendommer mv. der det er slike slamanlegg skal være med i den kommunale slamtømmingsordningen og betale for tømmingen.

Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke sanitært avløpsvann omfattes ikke av denne forskrift.

§ 3.Definisjoner 

Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboka med eget gårds- og bruksnr., eget festenr. eller seksjonsnr., og som er tilknyttet renseinnretning. Det samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboka, men der fester eier de på tomten plasserte bygninger og utøver festerett slik som det framgår av lov om tomtefeste. 

Avløpsvann: Alle typer avløp fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av kommunale regler for avløps- og renseanlegg, og som er lagt under kommunal godkjenning, herunder gråvann, som er avløpsvann fra boliger og hytter uten vannklosett, og svartvann som er avløpsvann kun fra toalett. 

Ekstratømming: Tilleggstømming utenom fastsatt tømmeplan. 

Nødtømming: Tilleggstømming som må utføres innen 24 timer. 

Ordinær tømming: Planlagt tømming som skjer i den forhåndsvarslede perioden hvor tømming skjer i aktuelt område etter fastsatt tømmehyppighet. 

Tømmeplan: Ruteplan, fastsatt av kommunen, for å gjennomføre en effektiv og rasjonell tømming av slam for et større område.

§ 4.Kommunal innsamling av slam

Forskriften gjelder for hele kommunen, med mindre kommunen selv unntar enkelteiendommer eller geografiske områder, hvor det ikke er muligheter for tilfredsstillende adkomst. Ingen kan utføre tømming av slamanlegg uten kommunens tillatelse.

§ 5.Abonnentens plikter

Abonnenten plikter å innordne seg kommunens tømmeplan.

Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Trær og busker som er til vesentlig hinder fjernes av abonnenten før tømming utføres. Hvis ikke dette er gjort må anlegget tømmes utenom fastsatte tømmeplan, og abonnenten kan bli ilagt ekstra gebyr.

Abonnenten er pliktig til å holde tilsyn med eget anlegg og omgående utbedre skader på anlegget. Videre skal alle endringer i tekniske installasjoner, anleggsutførelse eller endret bruk varsles, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser.

§ 6.Tilgjengelighet til anlegget

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.

Dersom abonnenten etter forhåndsvarsel ikke har klargjort slamanlegget inkl. adkomstveg for tømming, eller fraktet fram slammet mv., blir ikke ordinær tømming gjennomført. Ekstrakostnader som kommunen påføres dekkes av abonnenten.

Det er eiers plikt å sørge for at tømming blir utført, dvs. at eier må ta kontakt med kommunens renovatør dersom tanken skal tømmes utenom den fastsatte tømmeplan, eller dersom kommunen ikke har registrert at abonnenter skal ha tømming i henhold til forskriften eller gitt utslippstillatelse.

§ 7.Kommunens plikter

Kommunen fastsetter tømmeplan, og plikter å sende varsel om tømming til abonnentene 1–2 uker før tømming skal skje. Kommunen plikter å tømme alle anlegg som omfattes av denne forskrift i tråd med gitt utslippstillatelse og den tømmehyppighet som er beskrevet i § 8-1.

For å dekke abonnentenes ulike behov skal kommunen i tillegg til ordinær tømming kunne tilby ekstra- og nødtømming.

Kommunen har rett til å tilbakeføre rejektvann fra slambil til slamavskilleren som tømmes. Tømmingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Etter tømming skal anlegget forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes. Slamsøl skal fjernes. Abonnenten varsles etter utført tømming, og om eventuelle observert avvik.

§ 8.Tømmehyppighet

For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskilleren som hovedregel tømmes annet hvert år. For eiendommer med fast bosetning uten toalett tilknyttet slamavskiller og for fritidsbebyggelse, skal slamavskilleren tømmes hvert 4. år. Tette oppsamlingstanker tømmes hvert år.

For å unngå forurensing kan kommunen i spesielle tilfeller bestemme en annen tømmefrekvens.

Tømmingen skal utføres slik at beboere ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukker, og eventuelt låses.

§ 9.Gebyrer

I medhold av forurensningslovens § 34 kan kommunen kreve gebyr fra abonnentene som omfattes av ordningen. Selv om abonnenten nekter tømming eller at det av en annen grunn ikke kan foretas tømming, skal det likevel svares gebyr.

Abonnenten skal betale et årlig gebyr. Alle gebyr skal fremgå av kommunens gebyrregulativ, som vedtas årlig av kommunestyret.

Gebyrer for slamtømming med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyrer gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

§ 10.Unntak

Kommunen kan etter begrunnet søknad, gi dispensasjon fra denne forskriften.

§ 11.Klageadgang

Vedtak gjort etter denne forskrift kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

§ 12.Sanksjoner og straff

Overtredelse av denne forskriften straffes med bøter jf. forurensningslovens kapitel 10 § 79 annet ledd.

§ 13.Iverksetting

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2016.