Forskrift om inntak til videregående opplæring, Buskerud fylkeskommune

DatoFOR-2015-12-15-1560
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-11-07-1441
Gjelder forBuskerud fylkeskommune,
HjemmelFOR-2006-06-23-724-§6-2, FOR-2006-06-23-724-§6a-2, LOV-1998-07-17-61
Kunngjort17.12.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om inntak til videregående opplæring, Buskerud

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Buskerud fylkeskommune 15. desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 6-2 og § 6A-2, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Kapittel 1. Formål og virkeområde

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å regulere spesielle forhold rundt inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Buskerud. Bestemmelsene skal sikre likebehandling av søkere til videregående opplæring i Buskerud.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

Kapittel 2. Felles bestemmelser

§ 3.Bruk av retten til videregående opplæring

For elever i skole hjemmehørende i Buskerud regnes normalt bruk av rett til videregående opplæring fra 1. november. For lærlinger og lærekandidater regnes normalt bruk av rett til videregående opplæring når de har vært i lære i 2 måneder.

§ 4.Fulltidselev og deltidselev

Den enkelte skole ved rektor gis myndighet til å behandle søknad om å endre status til deltidselev. Rektor fatter vedtak om søknad fra en fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilges. Søknad fra en elev som er tatt inn som fulltidselev kan bare bli innvilget om det foreligger tungtveiende grunner.

§ 5.Utvekslingselever

Utvekslingselever er elever som reiser ut i regi av godkjent utvekslingsorganisasjon. Utvekslingselever hjemmehørende i Buskerud blir så langt råd er, tatt inn på den skolen de gikk Vg1. Skolen informerer søker og vurderer om utvekslingsåret kan godkjennes som Vg2.

Dersom skoleåret i utlandet ikke kan godkjennes, reserveres plass i Vg2.

§ 6.Søknadsfrist – skole

Søknadsfrist for Forberedende kurs for minoritetsspråklige er 1. februar. Det skal benyttes eget tilleggsskjema.

Søknadsfrist for ordinære søkere med behov for spesialundervisning etter opplæringslova § 5-1 er 1. mars. Behov for tilrettelegging av opplæringen beskrives i eget skjema med tilhørende dokumentasjon.

Søkere med rett til videregående opplæring kan endre søknaden sin en gang før 1. mai i søknadsåret. Endring begrunnes i eget skjema.

For seint innkomne søknader om skoleplass i Buskerud fra søkere med opplæringsrett i Buskerud, behandles så langt råd er jf. Forskrift til opplæringsloven § 6-8, siste ledd. Søknad fra søkere uten opplæringsrett i Buskerud avvises etter ordinær søknadsfrist.

§ 7.Søknadsfrist – opplæring i bedrift

Søknadsfrist for søknad om opplæringskontrakt er 1. februar. Det skal benyttes eget søknadsskjema. Søknad om full opplæring i bedrift har søknadsfrist 1. februar. Det skal benyttes eget søknadsskjema. Når det søkes om full opplæring i bedrift, skal det i tillegg sendes inn søknad om videregående opplæring i skole.

Lærebedrifter får tilgang til å vurdere aktuelle søkere fra medio mars. For seint innkomne søknader formidles fortløpende til bedrifter som fortsatt har ledige plasser.

Fagopplæringsseksjonen vil samarbeide med oppfølgingstjenesten for å finne løsninger individuelt for aktuelle ungdommer også utenom fristen.

§ 8.Krav til søknaden

Det er felles søknadsskjema for skoleplass og opplæring i bedrift. Det skal primært søkes elektronisk på www.vigo.no.

For programområder der normalløpet er opplæring i bedrift, kan det ikke føres opp skoleønske.

Søkere uten gyldig fødselsnummer må bruke eget søknadsskjema. Dette søknadsskjemaet brukes også for søknader etter søknadsfrist.

§ 9.Rett til videregående opplæring for ungdom hjemmehørende i Buskerud

Som hjemmehørende i Buskerud regnes søkere som er registrert i folkeregisteret i Buskerud innen søknadsfristen 1. mars. Tilhørigheten kontrolleres mot folkeregisteret.

Unntak fra dette er søkere som flyttet til en foresatt i Buskerud der begge foresatte dokumenterer dette. Søker som bosetter seg i Buskerud i løpet av våren/sommeren som følge av at foresatte flytter til Buskerud, må dokumentere flytting innen 20. juni.

Søkere som flytter alene til Buskerud etter 1. mars, vil normalt ikke ha rett til opplæring i Buskerud.

Kapittel 3. Søknad og inntak til videregående skole

§ 10.Søknad om inntak til videregående skole i Buskerud fylkeskommune

Søkere skal primært føre opp nærmeste skole med ønsket programområde.

Søkere fra Nedre Eiker kommune skal søke Eiker videregående skole, dersom tilbudet finnes der.

Søkere fra Flå kommune kan søke skolene i Hallingdal eller skolene i Ringerike, dersom tilbudet finnes der. Søkere fra Krødsherad kommune kan søke skolene i Ringerike eller Rosthaug videregående skole dersom tilbudet finnes der.

Ved søknad til videregående trinn 2 eller 3 kan søker føre opp den skolen han/hun fullfører henholdsvis videregående trinn 1 og 2 først, selv om det ikke er nærmeste skole.

Søkere i Drammensregionen kan søke Sande videregående skole i Vestfold.

Søkere fra Ringerike og Hole kan søke Hadeland videregående skole i Oppland.

Elever fra Kongsberg International School (KIS) gis i henhold til samarbeidsavtale mellom KIS og Buskerud fylkeskommune fortrinn ved inntak til Vg2 International Baccalaureate ved Kongsberg videregående skole.

Dersom en søker ønsker å fravike prinsippet om å søke nærmeste skole, må dette grunngis og dokumenteres i eget brev som følger søknaden.

Dersom det til et utdanningsprogram/programområde er flere søkere enn elevplasser, avgjøres inntaket etter poengsum jf. § 6-20 og § 6-33 i forskrift til opplæringsloven.

§ 11.Fortrinn til skole

Ved inntak til Vg2 og Vg3 på studieforberedende utdanningsprogram; Utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag. kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon og musikk, dans og drama, gis elever og utvekslingselever fra egen skole fortrinn. Fortrinnet omfatter elever som søker neste nivå det påfølgende skoleåret. Dersom det er flere søkere med fortrinn til opprykk på egen skole enn det er elevplasser ved det aktuelle programområdet, avgjøres inntaket etter poengsum jf. § 6-33 i forskrift til opplæringsloven.

§ 12.Videresøking

Søkere som ikke konkurrerer seg inn til prioriterte skoler på søknaden, vil få tilbud om plass ved en annen skole på et av de tre prioriterte utdanningsprogrammene som er søkt på V g1 eller på et programområde på Vg2 eller Vg3 innenfor det utdanningsprogrammet søkeren har startet i, jf. § 3-1, 5. ledd i opplæringsloven.

§ 13.Særlige regler for inntak til enkelte utdanningsprogram

For inntak til Videregående trinn 1 Musikk, dans, drama tildeles inntil 50 prosent av plassene i hovedinntaket på grunnlag av ferdigheter og opptaksprøve i tillegg til poeng beregnet på grunnlag av karakterer. Dette gjelder søkere som har V g1 Musikk, dans, drama som sitt primære ønske. Det kan gis inntil 20 tilleggspoeng. Tilleggspoeng fastsettes av skolen som gjennomfører opptaksprøven etter fastsatte kriterier felles for skolene.

For inntak til videregående trinn 1 Idrettsfag gjennomføres inntaket på bakgrunn av poeng beregnet på grunnlag av karakterer. For inntak til videregående trinn 1 ved Drammen og Ringerike videregående skoler tildeles inntil 50 prosent av plassene i hovedinntaket på grunnlag av dokumentasjon av ferdigheter og/eller opptaksprøve i tillegg til poeng beregnet på grunnlag av karakterer. Dette gjelder søkere som har V g1 Idrettsfag som sitt primære ønske. Det kan gis inntil 20 tilleggspoeng. Tilleggspoeng fastsettes av skolen i samarbeid med Buskerud idrettskrets etter kriterier gjort kjent før søknadstidspunkt.

Inntak til Yrkesfaglig 4-årig yrkes- og studiekompetanse skjer etter poeng beregnet på grunnlag av karakterer blant søkere som er vurdert som egnet for denne opplæringsmodellen på bakgrunn av intervju og vurdering av faglige forutsetninger. Søkerne må ha faglig grunnlag og forutsetninger for å kunne tilegne seg studiekompetanse parallelt med yrkeskompetanse. Det forutsettes at Yrkesfaglig 4-årig yrkes- og studiekompetanse er søkers primære ønske.

Søkere som har fullført «Forberedende år for minoritetsspråklige» får 5 tilleggspoeng ved innsøking til ordinært videregående trinn 1.

§ 14.Inntak til landslinjer og statlige skoler

Søkere fra hele landet konkurrerer likt ved inntak til landslinje, landsdekkende tilbud og tilbud ved statlige skoler.

Ønske om inntak til landslinjer, landsdekkende tilbud og statlige skoler føres på Buskeruds søknadsskjema. Inntaket foretas av aktuelt skolefylke. Ved tilbud om inntak til landslinjer eller landsdekkende tilbud, vil lavere ønsker på søknaden vurderes som uaktuelle.

§ 15.Søknad om skoleplass i andre fylker

Buskerud fylkeskommune kan gi gjesteelevsgaranti for søkere fra Buskerud som ønsker videregående opplæring i et annet fylke i følgende tilfeller:

a)Dersom Buskerud fylkeskommune ikke tilbyr ønsket programområde
b)Dersom søkeren må oppholde seg i et annet fylke som følge av barnevernsvedtak
c)Dersom det er sterke sosiale grunner til at søkeren må oppholde seg i et annet fylke
d)Dersom det søkes et toppidrettstilbud i et annet fylke og søker er på nasjonalt nivå i sin årsklasse i denne idretten.

Ønske om tilbud føres på Buskeruds søknadsskjema. Søknad om gjesteelevsgaranti og dokumentasjon sendes Buskerud fylkeskommune innen søknadsfrist 1. mars.

§ 16.Særskilt behov for å bo hjemme

Søkere med særskilt behov for å bo hjemme fordi de er inne i et medisinsk behandlingsopplegg eller under oppfølging av barnevernet, kan søke om skoleplass i nærområdet etter § 6-25 eller § 6-38 i forskrift til opplæringsloven. Søknaden skal dokumenteres av behandlende institusjon eller barnevern.

§ 17.Avbrudd fra videregående opplæring og reservasjon av skoleplass

Elever som av tungtveiende grunner ikke kan fullføre et utdanningsprogram/programområde, kan med dokumentasjon søke om reservert skoleplass påfølgende skoleår. Eleven vil kunne få utvidet opplæringsretten med et år og vil primært bli tilbudt plass ved samme skole.

§ 18.Søknad om fortrinnsrett

Det er eget tilleggsskjema for søknad om fortrinnsrett etter § 6-15, § 6-17, § 6-18, § 6-19, § 6-30, § 6-31 og § 6-32 i forskrift til opplæringsloven.

§ 19.Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram

Søkere som har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, har rett til inntak til et særskilt utdanningsprogram når vilkårene i forskrift til opplæringsloven § 6-15 er oppfylt. Kommunen skal benytte eget skjema for tilmelding av søkere. Frist for tilmelding er 1. oktober året før inntak til Vg1.

§ 20.Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne

Søkere med rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne kan søke om fortrinn til V g1 etter § 6-17 i forskrift til opplæringsloven. Kommunen skal benytte eget skjema for tilmelding av søkere. Frist for tilmelding er 1. oktober året før inntak til Vg1.

Fylkeskommunen avgjør om det foreligger tungtveiende grunner for at en søker som oppfyller vilkårene i § 6-17, bør tas inn til et bestemt tilbud. Søkeren har ikke rett til inntak på en bestemt skole.

§ 21.Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid

Vedtak om utvidet tid må normalt foreligge før 1. februar i søknadsåret.

§ 22.Inntak av deltidselever

Den enkelte skole gis myndighet til å gi deltidselever adgang til undervisningen.

§ 23.Oppmøte første skoledag

En elev som ikke møter første skoledag uten å ha dokumentert gyldig fravær til skolen, kan miste skoleplassen.

§ 24.Inntak av søkere uten rett til videregående opplæring

Søkere uten rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 eller § 4A-3 kan bare gis hospitantstatus til videregående trinn 1. Når søkere med rett til videregående opplæring er tatt inn, kan søkere uten rett tas inn til ledige plasser i Vg2 og Vg3.

§ 25.Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkere som ikke har bestått i alle fag

Den enkelte skole ved rektor gis myndighet til å foreta en helhetlig vurdering av om det er forsvarlig å ta inn en elev som fulltidselev til neste nivå. Vurderingen baseres på felles retningslinjer.

§ 26.Inntaksrekkefølge til tilbud tilrettelagt for voksne

§ 6-49 i forskrift til opplæringsloven rangerer rekkefølgen voksne søkere tas inn til tilbud tilrettelagt for voksne.

Søkere med rett til opplæring etter opplæringsloven § 3-1 10. ledd, kan tas inn til videregående opplæring etter § 4A-3 i samme lov. Fylkeskommunen fatter vedtak etter søknad. Disse søkere sidestilles med voksne med rett etter § 4A-3.

Søkere med fullført videregående opplæring fra utlandet som mangler enkeltfag for å tilfredsstille NOKUTs krav for å komme inn på høyere utdanning i Norge, prioriteres etter voksne med rett etter § 4A-3.

Kapittel 4. Formidling til læreplass

§ 27.Vilkår for formidling til læreplass som lærling eller lærekandidat

Søknad om formidling til læreplass krever i tillegg til søknad at søker følger opp søknaden underveis i formidlingen. Dette innebærer blant annet å svare på henvendelser fra bedrifter og fagopplæringsseksjonen, og at søker selv er aktiv mot aktuelle bedrifter for å skaffe seg læreplass.

Søknad om formidling til læreplass når ikke alle fag er bestått, krever dokumentert begrunnelse. Det skal benyttes eget tilleggsskjema.

§ 28.Formidling til læreplass

Søkere formidles til godkjente lærebedrifter i Buskerud.

Søkere formidles primært til lærefag de har søkt. Avhengig av tilgang på læreplasser vil søkere også gjøres tilgjengelige for lærebedrifter i andre lærefag som bygger på programområdet på Vg2, som søkeren har gjennomført.

Kvalifiserte søkere uten opplæringsrett formidles også til bedriftene.

Søkere fra andre fylker formidles bare dersom det er ledige plasser etter at søkere fra Buskerud har fått læreplass.

Søkere til full opplæring i bedrift og opplæringskontrakt behandles individuelt i samarbeid med avgiverskole og aktuelle bedrifter.

§ 29.Avtale om annen organisering av opplæringen

Søkere til full opplæring i bedrift vil få skoletilbud dersom de ikke får tilbud i bedrift.

Søknader der søkere og lærebedrifter i fellesskap ønsker å inngå lærekontrakter med avvikende organisering, vil ikke være en del av formidlingen, men behandles fortløpende.

§ 30.Rett til Vg3 Fagopplæring i skole

For å få tilbud om Vg3 Fagopplæring i skole må det være søkt formidling til læreplass innen søknadsfristene. Det er søkere med opplæringsrett som ikke har fått tilbud i bedrift innen 1. september, som får tilbud om Vg3 Fagopplæring i skole. Inntak skjer etter poeng på Vg2 dersom ikke alle får plass på samme skole.

Skoletilbudet skal være i lærefaget som er søkt eller et annet lærefag eller programområde på Vg3 som bygger på det programområdet på Vg2, som søkeren har gjennomført. Tilbudet kan være i eget eller annet fylke, jf. § 6A-6 i forskrift til opplæringsloven.

For lærekandidatsøkere tilstrebes det at tilbud om Vg3 Fagopplæring i skole blir ved den enkelte avgiverskole.

§ 31.Avviksfag – fag med opplæringsløp der læretiden kun inneholder verdiskaping

Søkere til læreplass, med opplæringsrett, i lærefagene dataelektroniker, automatiseringsfaget og anleggsmaskinreparatørfaget som ikke har fått tilbud om læreplass innen 1. september, har rett til å bli meldt opp til fagprøve. Avgiverskole skal melde søkeren opp til fagprøve.

§ 32.Avslutning av formidling

Formidling til opplæring i bedrift avsluttes 1. november.

§ 33.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. Fra samme tid oppheves forskrift 7. november 2014 nr. 1441 om inntak til videregående opplæring, Buskerud fylkeskommune.