Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Hurum kommune, Buskerud

DatoFOR-2015-12-15-1853
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse07.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forHurum kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort07.01.2016   kl. 13.30
KorttittelForskrift om tilsyn med bygninger mv., Hurum

Hjemmel: Fastsatt av Hurum kommunestyre 15. desember 2015 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger og områder i kommunen:

-Bygninger innenfor områder med særlig fare for brannsmitte. Den økte risikoen skyldes en fortetting av trehusbebyggelse i enkelte områder, hvor sikringstiltakene for å unngå spredning av brann til nærliggende bebyggelse samtidig fremstår som mangelfull. Dette gir økt risiko for en områdebrann
-Boenheter tilrettelagt for personer med pleie-/omsorgsbehov
-Boliger primært brukt til utleie for fire eller flere personer.
§ 3.Gjennomføring av tilsyn

Tilsyn med bygninger og områder som følger av § 2, skal gjennomføres hvert 4. år eller etter en egen særskilt risikovurdering for det enkelte objekt eller objektgruppe.

Krav til dokumentasjon for virksomhet er hjemlet i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), § 8 første ledd.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret kan delegeres til leder av brannvesenet.

§ 5.Pålegg

Leder av brannvesenet kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av lokal tilsynsmyndighet kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41. Klageinstans er kommunestyret, men sendes brannvesenet.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend og lokal dagspresse i Hurum kommune.