Forskrift om gebyrregulativ for byggesak, delingssaker, regulering, oppmåling, kommunaltekniske tjenester, feiing og tilsyn, konsesjonssaker, delingssaker etter jordlova, fellingsavgift for vilt og behandling av tillatelse om salg av fyrverkeri for 2016, Re kommune, Vestfold

DatoFOR-2015-12-15-1854
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-18-1744
Gjelder forRe kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16, LOV-1997-05-23-31-§7, LOV-2012-03-16-12, LOV-1981-03-13-6-§12, LOV-1981-03-13-6-§16, FOR-2002-06-26-847-§7-5, FOR-2011-12-14-1336-§1, FOR-2011-12-14-1336-§2
Kunngjort07.01.2016   kl. 13.30
KorttittelForskrift om gebyrregulativ for byggesak, Re

Hjemmel: Fastsatt av Re kommunestyre 15. desember 2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 12 og § 16, forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-5 og forskrift 14. desember 2011 nr. 1336 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker § 1 og § 2. 

Re kommune har fastsatt gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, med flere. Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Re kommune, Regata 2, 3174 Revetal, telefon 33 06 10 00 eller på kommunens hjemmeside www.re.kommune.no.

Gebyrregulativet trer i kraft 1. januar 2016.

Fra samme tid oppheves forskrift 18. desember 2014 nr. 1744 om gebyrregulativ for byggesak, delingssaker, regulering, oppmåling, kommunaltekniske tjenester, feiing og tilsyn, konsesjonssaker, delingssaker etter jordlova, fellingsavgift for vilt og behandling av tillatelse om salg av fyrverkeri for 2015, Re kommune, Vestfold.