Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse, Sør-Fron kommune, Oppland

DatoFOR-2015-12-15-1918
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2007-06-21-1035
Gjelder forSør-Fron kommune, Oppland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§12-6, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort11.08.2016   kl. 13.50
KorttittelForskrift om utslipp av avløpsvann, Sør-Fron

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre 15. desember 2015 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9.

§ 1.Virkeområde

Denne lokale forskrifta er utarbeidet i medhold av § 12-6 i forskrift om begrensning av forurensning, og gjelder utslipp av sanitært avløpsvann i Sør-Fron kommune fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomheter. Forskrifta erstatter § 12-7 til § 12-13 i forskrift om begrensning av forurensning.

For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder forskrifta bare dersom det er innlagt vann.

Forskrifta gjelder for utslipp mindre enn 50 PE.

§ 2.Definisjoner 

Med avløpsvann menes i denne forskrifta avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Svartvann: Alt avløpsvann fra vannklosett. Gråvann: Alt avløpsvann fra kjøkken, bad og vaskerom. 

Med innlagt vann menes:

-Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning er ført innendørs.
-Oppfylling av tank ved hjelp av regnvann fra taknedløp eller med hageslange, som blir distribuert via innvendig røropplegg, oppfattes som innlagt vann dersom tanken er over 25 liter.
-Cisterneanlegg med tank inntil 25 liter regnes ikke som innlagt vann.

Utslagsvask med bortledning av vann i slike anlegg er godkjent uten søknad. Vannet skal ledes til steinsatt kum eller egna jordmasser, eller bæres ut. 

Med PE (Personenheter etter EUs avløpsdirektiv) menes den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. I følge VA/Miljø-blad nr. 49 tilsvarer 50 PE ca. 76 pe (1 pe er en norsk personekvivalent som tilsvarer gjennomsnittlig utslipp fra ett menneske). 

NKF: Norsk kommunalteknisk forening 

NORVAR: Norsk VA-verkforening 

Tot-P: Fosfor 

BOF5 : Organisk stoff.

§ 3.Krav om tillatelse

Tilsvarende som § 12-3 i forskrift om begrensning av forurensning. Ingen kan etablere nye utslipp, eller øke vesentlig eksisterende utslipp, uten at det er gitt tillatelse i henhold til § 5 i denne forskrifta. Som vesentlig økning regnes blant annet innlegging av vann eller installering av vannklosett/dusj i bygninger som tidligere ikke har hatt det.

§ 4.Søknad om tillatelse

Tilsvarende som § 12-4 i forskrift om begrensning av forurensning.

§ 5.Behandling av søknad

Tilsvarende som § 12-5 i forskrift om begrensning av forurensning.

§ 6.Avløpsnett

Tilsvarende som § 12-7 i forskrift om begrensning av forurensning.

§ 7.Krav til renseeffekt

Alle avløpsanlegg som omfattes av denne forskrift skal som angitt i § 12-8 i forskrift om begrensning av forurensning i gjennomsnitt over året ha renseeffekt for Tot-P og BOF5 på minimum 90 %.

§ 8.Godkjente renseløsninger for bolig- og fritidsbebyggelse

Generelt:

-Tilknytning til offentlig avløpsnett skal prioriteres foran andre løsninger.
-Det skal tilstrebes å etablere fellesanlegg der flere hytter ligger i klynge.
-Bunn av tanken skal ligge mindre enn 6 m under terrengnivå på oppstillingsplass for tømmebil.
-Ansvarlig prosjekterende skal planlegge egnet adkomst og oppstillingsplass for tømmebil og dokumentere dette i søknaden. 

Prioritet 1:

Lukka infiltrasjonsanlegg (Utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 59) 

«I et infiltrasjonsanlegg renses vannet når det trenger ned i grunnen og ned til grunnvannet. Vannet filtreres gjennom jordmasser der avløpsvannet renses via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser. Etablering av infiltrasjonsanlegg forutsetter selvdrenerende jordmasser med høy nok evne til å holde tilbake aktuelle forurensningsstoffer. Infiltrasjonsfilteret kan også bygges opp som et jordhaugfilter.» 

lf-20151215-1918-01-01.png 

Følgende vilkår må oppfylles for lukka infiltrasjonsanlegg:

-Slamavskiller plasseres maksimum 30 m fra veg.

Der godkjent foretak har dokumentert at forholdene ikke ligger til rette for infiltrasjon, kan følgende avløpsløsninger benyttes (valgfritt alternativ): 

Alternativ 1:

Minirenseanlegg (Utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 52) 

«Minirenseanlegg er i prinsippet en nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg. Minirenseanlegg kan plasseres i kjeller, garasje eller graves ned i bakken med eller uten overbygg. Hovedtyper av minirenseanlegg er kjemisk/biologisk, biologisk og kjemisk.»

Prinsipp for minirenseanlegg: 

lf-20151215-1918-02-01.png 

Følgende vilkår må oppfylles for minirenseanlegg:

-Utslipp fra minirenseanlegg skal være i samsvar med § 12-11 i forskrift om begrensning av forurensning.
-Skal plasseres maksimum 30 m fra helårsveg. 

Alternativ 2: 

Tett tank for svartvann (Må tilfredsstille kravene i NS 1545)

eller 

Biologisk-/forbrenningstoalett for svartvann

i kombinasjon med 

Biologisk filter for gråvann (Utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 60). 

«Et eget renseanlegg for gråvann forutsetter en separat toalettløsning, f.eks. biologisk toalett eller lavtspylende toalett til tett tank. Gråvannsrenseanlegg med biofilter består av slamavskilling i en vanlig slamavskiller (alternativt i en filterpose for hytter), og en filterkum for videre rensing av avløpsvannet.» 

Følgende vilkår må oppfylles for tett tank:

-På hytter: Dersom valgt toalettløsning forbruker maksimum 0,5 liter pr. nedspyling skal tanken være minimum 2 m³ . I andre tilfeller og for bolighus stilles det krav om at tanken skal være minimum 6 m³ .
-Det skal monteres alarm som varsler om behov for tømming i god tid.
-Skal plasseres maksimum 30 m fra helårsveg. 

Prinsipp for biologisk filter for gråvann: 

lf-20151215-1918-03-01.png 

Følgende vilkår må oppfylles for biologiske filter:

-Slamavskiller plasseres maksimum 30 m fra veg.
§ 9.Krav til prosjektering og utførelse

Som grunnlag for prosjektering av avløpsanlegg med utslipp til stedlige masser skal det utføres grunnundersøkelser for å vurdere infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet, løsmassenes renseevne og risiko for forurensning.

Alle avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til NKF og NORVARs VA/Miljø-blad der dette finnes. Dersom VA/Miljø-blad ikke foreligger for den aktuelle anleggstype, skal anlegget prosjekteres og utføres etter anerkjent bransjenorm og i tråd med gjeldende standarder.

Prosjektering og anleggsutførelse skal utføres av foretak med nødvendig VA-teknisk kompetanse.

§ 10.Krav til anleggsdokumentasjon i forbindelse med søknad om utslippstillatelse

Ved søknad om utslipp skal dokumentasjon på at anlegget prosjekteres og utføres i henhold til NKF og NORVARs VA/Miljø-blad vedlegges søknad. Prosjektering og dokumentasjon skal utføres av nøytrale fagkyndige.

For følgende anleggstyper skal kopi av drifts- og vedlikeholdsavtale vedlegges søknad:

-Minirenseanlegg
-Biologisk filter for gråvann.

Drifts- og vedlikeholdsavtale skal tilfredsstille krav i § 12.

§ 11.Dokumentasjon av renseeffekt

Alle avløpsanlegg skal overholde krav til renseeffekt, som er definert i § 7.

For minirenseanlegg og biologisk filter kreves det dokumentasjon på dette ved minimum 1 stikkprøve hvert 3. år.

§ 12.Krav til drift

Eieren av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges.

Slamavskillere for sortvann og/eller gråvann for boligbebyggelse skal tømmes for slam min. hvert andre år. For fritidsbebyggelse skal tømming foretas min. hvert fjerde år. Minirenseanlegg og tette tanker skal tømmes hvert år. Avgift beregnes etter § 20.

Service skal utføres i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale ved følgende tidsintervaller for nevnte anleggstyper:

-Minirenseanlegg: 2 ganger/år.
-Biologisk filter for gråvann: Hytter: 1 gang/år – Bolighus: 2 ganger/år.

Drifts- og vedlikeholdsavtale skal minimum omfatte nødvendige punkter spesifisert i NKF og NORVARs VA/Miljø-blad for den aktuelle anleggstype.

Service skal utføres av representant for anleggsleverandør/produsent eller annet kvalifisert foretak. Kommunen kan kreve å få framlagt dokumentasjon på at person/foretak som utfører service har nødvendig teknisk kompetanse.

Den som utfører service skal innen 1. mars påfølgende år sende inn årsrapport til kommunen. Årsrapporten skal minimum inneholde følgende:

-Kort beskrivelse av anlegget.
-Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer.
-Resultater fra eventuelle vannanalyser med beregning av renseeffekter.
§ 13.Anleggseiers plikter

Anleggseier skal sørge for at tanker som skal tømmes eller inspiseres er lett tilgjengelige, og de må ha lokk som ikke kan åpnes av mindreårige. Kumlokk skal være utildekka og lett tilgjengelige for åpning og kontroll. Det må ikke settes opp gjerder, murer og lignende som gjør det vanskelig å komme til med utstyr for tømming.

§ 14.Oppmalt matavfall

Det er ikke tillatt å montere avfallskvern til røropplegg som er knytta til private avløpsanlegg.

§ 15.Avløp til gjødselkjeller i fjøs

Det er etter anbefalinger fra Mattilsynet ikke tillatt å føre toalettavløp (svartvann) til gjødselkjeller.

§ 16.Tilsyn

Sør-Fron kommune fører tilsyn med at krav stilt i denne forskrift blir overholdt.

§ 17.Gebyr for saksbehandling

Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll etter denne forskrift blir fastsatt av kommunestyret.

§ 18.Endring og omgjøring av tillatelse

Tilsvarende som § 12-14 i forskrift om begrensning av forurensning.

§ 19.Eksisterende utslipp

Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007, eller utslipp som det på tidspunktet for etablering ikke var krav om tillatelse til, er gyldige inntil disse eventuelt oppheves i enkeltvedtak i medhold av forurensningsloven § 18.

§ 20.Utregning av avgift

Sør-Fron kommune fastsetter årlig avgift for tømming av anlegg. Denne er oppgitt i eget gebyrregulativ.

For nye abonnenter blir årsavgifta regna fra og med den 1. i måneden etter at anlegget er satt i drift. Tilsvarende blir årsavgifta regna fram til siste dag i den måneden anlegget blir satt ut av drift.

Kommunen kan etter søknad gi fritak i årsavgift for helårsbolig som står ubebodd sammenhengende i minst 1 år. Helårsbolig som benyttes 1–90 døgn/år kan etter søknad betale avgift som for fritidsbolig.

§ 21.Ikrafttreden

Forskrifta trer i kraft 1. januar 2016. Samtidig oppheves forskrift 21. juni 2007 nr. 1035 om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse, Sør-Fron kommune, Oppland.

Vedlegg 

Kommentar til § 18:

Dersom området senere blir dekket av kommunalt avløpsanlegg, kan kommunen gi pålegg om tilkopling når vilkårene i plan- og bygningsloven for pålegg er oppfylt, jf. § 66 nr. 2, 2. og 3. ledd.