Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2015-12-16-1855
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Trøndelag
HjemmelFOR-2006-06-23-724-§6-2, FOR-2006-06-23-724-§6a-2, LOV-1998-07-17-61
Kunngjort07.01.2016   kl. 13.30
KorttittelForskrift om inntak til videregående opplæring, Sør-Trøndelag

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sør-Trøndelag fylkesting 16. desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 6-2 og § 6A-2, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

I. Inntak

§ 1-1.Generelt

Inntak til videregående opplæring reguleres av lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-1, forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova kap. 6 og bestemmelser gitt i denne forskrift.

§ 1-2.Sør-Trøndelag fylkeskommune har et inntak basert på nærskoleprinsippet/geografisk styrt inntak

I Sør-Trøndelag er det et geografisk styrt inntak basert på nærskoleprinsippet. Søkere bør søke til den videregående skolen de i følge folkeregisteret bor nærmest. Finnes ikke programområdet ved skolen i kommunen de bor, kan de søke til en skole som har programområdet de ønsker. Søkere som ikke har en skole i den kommunen de bor i, tildeles en skole/skoler i en eller flere av nabokommunene.

Søkere i Trondheim vil bli prioritert ved inntak på nærskolen, dvs. en skole som ligger innenfor 6 km av søkerens folkeregistrerte adresse.

Utfyllende informasjon knyttet til det geografisk styrte inntaket, herunder unntaksbestemmelser og definisjoner av geografisk tilhørighet, finnes i eget rundskriv som utarbeides av fylkesrådmannen i forkant av hvert inntak innen utgangen av desember året før inntaket.

§ 1-3.Inntak til Vg1

Søkere må prioritere tre utdanningsprogram ved søking til Vg1, jf. § 6-9 i forskrift til opplæringslova. Innenfor hvert utdanningsprogram kan det prioriteres inntil fire skoler.

Inntaket foretas på bakgrunn av standpunkt- og eksamenskarakterer fra grunnskolen (heretter kalt karakterpoeng) og geografisk tilhørighet. Se rundskriv utarbeidet av fylkesrådmannen.

Dersom søkere ikke har tilstrekkelig antall karakterpoeng og geografisk tilhørighet til å komme inn på noen av sine prioriterte skoler, vil de bli tatt inn til andre skoler som tilbyr de prioriterte utdanningsprogrammene.

Søkere som ikke fører opp tre forskjellige utdanningsprogram, kan bli tatt inn på et utdanningsprogram de ikke har søkt.

Inntaket gjennomføres slik at søkeren får den utdanningen de har krav på ut fra karakterpoeng beregnet etter § 6-21 i forskrift til opplæringslova. Geografisk tilhørighet benyttes for å tildele søkeren skole.

§ 1-4.Inntak til Vg2 yrkesfaglige programområder, unntatt medier og kommunikasjon og Vg2 innenfor musikk, dans og drama, Vg3 yrkesfag og Vg3 påbygg

Ved søking til Vg2, Vg3 yrkesfag eller Vg3 påbygg, kan søkeren prioritere inntil tre programområder som han/hun er kvalifisert til. Innenfor hvert programområde prioriteres inntil fire skoler.

Inntaket foretas på bakgrunn av karakterpoeng og geografisk tilhørighet. Karakterer fra V g1 og geografisk tilhørighet legges til grunn ved inntak til Vg2. Ved inntak til Vg3 legges kun karakterer fra Vg2 til grunn, jf. § 6-34 i forskrift til opplæringslova.

Dersom søker ikke har tilstrekkelige karakterpoeng og/eller geografisk tilhørighet til å komme inn på prioriterte programområder og skoler, vil søker bli tatt inn til andre programområder som han/hun er kvalifisert til, men som ikke er prioritert i søknaden. Inntaket gjennomføres slik at søkeren får den utdanningen de har krav på ut fra karakterpoeng beregnet etter § 6-34 i forskrift til opplæringslova. Geografisk tilhørighet benyttes for å tildele søkeren skole.

§ 1-5.Vurdering av om søker er kvalifisert for inntak til neste nivå

Etter tilråding fra rektor ved avgiverskolen er det Fylkesrådmannen som fatter vedtak om søker er kvalifisert for neste nivå, jf. § 6-37 i forskrift til opplæringsloven.

Etter tilråding fra rektor ved avgiverskolen er det Fylkesrådmannen som fatter vedtak om søker som følger alternativ fag- og timefordeling er kvalifisert for neste nivå, jf. § 6-37 i forskrift til opplæringsloven.

Fylkeskommunen kan fastsette alternativ fag - og timefordeling årlig i egen forskrift, jf. § 1-3 i forskrift til opplæringsloven.

Det er fylkesrådmannen som fatter vedtak om søkere er kvalifisert for å delta i formidlingen.

De som ikke kan tas inn som heltidselev på neste nivå kan få tilbud om inntak som deltidselev på Vg2/Vg3 eller tilbud om plass på samme på samme Vg1/Vg2 som de ikke har bestått. Det er avgiverskolen som står ansvarlig for at søkeren får et tilbud.

§ 1-6.Inntak til Vg2 innenfor idrettsfag, medier og kommunikasjon og studiespesialisering

Dersom søker er kvalifisert som fulltidselev etter inntaksforskriften, har han/hun rett til å fortsette på samme skole hvor V g1 er fullført. Forutsetningen er at det søkes om inntak påfølgende år, og at den skolen V g1 ble fullført på, er søkers første prioritet.

§ 1-7.Inntak til Vg3 studieforberedende programområder og Vg3 studieforberedende medier og kommunikasjon

Dersom søker er kvalifisert som fulltidselev etter inntaksforskriften, har han/hun rett til å fortsette på samme skole hvor Vg2 er fullført. Forutsetningen er at det søkes om inntak påfølgende år, og at den skolen Vg2 ble fullført på, er søkers første prioritet.

§ 1-8.Inntak til V g1 musikk, dans eller drama

Inntil 50 % av søkerne kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve, i tillegg til karakterpoeng, jf. § 6-11 i forskrift til opplæringslova.

Søkere som har V g1 musikk, dans eller drama som sitt første ønske, kan ønske seg en opptaksprøve. Opptaksprøven avholdes i den fordypning, og ved den skolen, som er satt opp som første ønske.

Det legges stor vekt på vurdering av søkerens ferdigheter ved opptaksprøven.

Hvilke ferdigheter som vektlegges ved opptaksprøvene reguleres i rundskriv fra fylkesrådmannen.

§ 1-9.Inntak til V g1 idrettsfag

Inntil 50 % av søkerne kan tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter (idrettslige kriterier), i tillegg til karakterpoeng, jf. § 6-11 i forskrift til opplæringslova. Det legges avgjørende vekt på vurdering av søkerens ferdigheter ved inntak.

Søkere som ønsker vurdering av inntak basert på ferdigheter, må sende inn dokumentasjon fra idrettskrets, regionalt nivå eller landslag. Søkeren må ha idrettsfag som sitt første utdanningsønske.

Hvilke ferdigheter som vektlegges reguleres i rundskriv fra fylkesrådmannen.

§ 1-10.Inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud og søking til statlige skoler

Søkere fra hele landet konkurrerer likt ved inntaket til landslinjer og landsdekkende tilbud, jf. § 6-12 i forskrift til opplæringslova. Det samme gjelder for søkere til statlige skoler, jf. § 6-44 i forskrift til opplæringslova. Søkere til V g1 idrettsfag som ønsker vurdering av inntak basert på ferdigheter, må sende inn dokumentasjon fra idrettskrets, regionalt nivå eller landslag. Søkeren må ha idrettsfag som sitt første utdanningsønske.

Inntaket skjer på grunnlag av karakterpoeng.

Det skal søkes på www.vigo.no til fylket der søker er folkeregistrert.

§ 1-11.Søkere med ungdomsrett som bor i Osen kommune

Søkere med ungdomsrett og med bostedsadresse i Osen kommune, kan søke skoletilbud i Nord-Trøndelag ved Olav Duun videregående skole, Steinkjer videregående skole og Mære landbruksskole.

Det skal søkes på www.vigo.no til Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Sør-Trøndelag fylkeskommune stiller gjesteelevsgaranti for plass til søkere med ungdomsrett fra Osen kommune ved Olav Duun videregående skole, Steinkjer videregående skole og Mære landbruksskole.

§ 1-12.Søkere med ungdomsrett som bor i Roan kommune

Søkere med ungdomsrett og med bostedsadresse i Roan kommune, kan søke skoletilbud i Nord-Trøndelag ved Olav Duun videregående skole, Steinkjer videregående skole og Mære landbruksskole på tilbud som ikke finnes ved Åfjord videregående skole.

Det skal søkes på www.vigo.no til Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Sør-Trøndelag fylkeskommune stiller gjesteelevsgaranti for plass til søkere med ungdomsrett fra Roan kommune ved Olav Duun videregående skole, Steinkjer videregående skole og Mære landbruksskole på tilbud som ikke finnes ved Åfjord videregående skole.

§ 1-13.Søkere med ungdomsrett som bor i Holtålen, Tydal og Røros kommune

Søkere med ungdomsrett og med bostedsadresse i Tydal, Holtålen og Røros kommune, kan søke skoletilbud i Hedmark ved Nord- Østerdalen videregående skole og Storsteigen videregående skole.

Det skal søkes på www.vigo.no til Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Sør- Trøndelag fylkeskommune stiller gjesteelevsgaranti for plass til søkere med ungdomsrett ved Nord-Østerdalen videregående skole og Storsteigen videregående skole.

§ 1-14.Inntak av elever med rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne

Fylkesrådmannen avgjør om det foreligger tungtveiende grunner for at en søker som oppfyller vilkårene i forskrift til opplæringslovas § 6-17 bør tas inn til en bestemt skole, selv om søkeren ikke har tilstrekkelige karakterpoeng til å komme inn på skolen.

Søkeren har ikke rett til inntak på en bestemt skole.

§ 1-15.Utvekslingselever som søker seg inn til Vg3

Søker med rett til videregående opplæring, og som er elev ved en skole i utlandet, prioriteres ved inntak før søkere som har fullført og bestått Vg2 som fulltidselev ved avgiverskolen fra videregående trinn 1.

Søkes det til annen skolen enn avgiverskolen på videregående trinn 1 konkurrerer søkeren om ledig plass på den nye skolen.

§ 1-16.Endre status fra å være fulltidselev til deltidselev

Skolen avgjør om (en) søknad fra (en) fulltidselev (om å bli) til deltidselev skal innvilges. Søknad kan bare innvilges når det foreligger dokumenterte tungtveiende grunner, jf. § 6-5 i forskrift til opplæringslova.

§ 1-17.Inntak av deltidselever til Vg2/Vg3

Elever som ikke oppfyller vilkårene i § 6-28 eller § 6-37 i forskrift til opplæringslova, kan i særlige tilfeller likevel tas inn som deltidselev.

Det er skolen som tar inn deltidselever i forbindelse med inntak av elever, jf. § 6-39 i forskrift til opplæringslova.

Inntak av deltidselever skjer etter at fulltidselever er tatt inn, jf. § 6-39 i forskrift til opplæringslova.

Deltidselever med ungdomsrett vil bli tatt inn før deltidselever uten ungdomsrett. Ved ledige plasser vil også elever uten rett kunne bli tatt inn.

§ 1-18.2. fremmedspråk nivå 1

Ikke alle videregående skoler tilbyr opplæring i 2. fremmedspråk på nivå 1.

Søkere til V g1 studieforberedende utdanningsprogram som ikke har hatt 2. fremmedspråk nivå 1 i grunnskolen, må orientere seg om hvilke videregående skoler det er som tilbyr hvilke 2. fremmedspråk nivå 1. Inntaket foretas på bakgrunn av karakterer fra grunnskolen og geografisk tilhørighet. Se rundskriv utarbeidet av fylkesrådmannen.

§ 1-19.Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. februar for søkere etter forskrift til opplæringslova § 6-8, 1. ledd og 1. mars for søkere etter forskrift til opplæringslova § 6-8, 2. ledd.

Søknader fra søkere med rett til videregående opplæring, som mottas etter søknadsfrist, vil bare bli behandlet i den utstrekning det er mulig, jf. forskrift til opplæringslova § 6-8, 4. ledd.

I den utstrekning det ikke er mulig å behandle søknaden/endringssøknaden, vil søknaden bli avvist og brev sendt søker.

§ 1-20.Flytting

For å ha rett til videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune må søker være folkeregistrert i Sør-Trøndelag pr. 1. mars i søknadsåret. Det året opplæringstilbudet igangsettes.

Søkere som flytter til Sør-Trøndelag etter 1. mars, kan få rett til videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune dersom det foreligger særlige grunner.

Det kan benyttes eget skjema for flytting mellom foresatte når en av de foresatte er bosatt i Sør-Trøndelag.

§ 1-21.Bruk av retten til videregående opplæring

Søker med lovfestet rett til videregående opplæring bruker ikke av retten dersom opplæringen utgjør 1/3 eller mindre av timetallet til et utdanningsprogram eller et programområde, jf. forskrift til opplæringslova § 6-4, 1. ledd.

Retten anses ikke brukt dersom sluttmelding mottas av skolen innen 1. november.

Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om retten er brukt opp om sluttmelding mottas 1. november eller senere i skoleåret.

§ 1-22.Fremmøte første skoledag

Elever må møte på skolen første skoledag av skoleåret.

Elever som uteblir fra skolen uten gyldig grunn første skoledag, mister skoleplassen på den skolen han/hun ble tatt inn til.

Ved sykdom plikter eleven å gi beskjed til skolen snarest mulig om at vedkommende ikke kan møte, og senest innen oppmøtetidspunkt første skoledag. Forholdet må dokumenteres.

§ 1-23.Vedtak om omgjøring fra heltidselev til deltidselev for elever som har gjort omvalg

Det er rektor som fatter vedtak om omgjøring fra heltidselev til deltidselev, jf. § 6-5 i forskrift til opplæringslova.

§ 1-24.Vedtak om inntak for elever som søker om overgang mellom studieforberedende utdanningsprogrammer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet inneholder ikke muligheten for overganger mellom de studieforberedende utdanningsprogrammene fra et nivå til det neste. Det kan åpnes for å ta søkere fra ett studieforberedende utdanningsprogram til neste nivå i et annet studieforberedende utdanningsprogram. Disse søkerne tas inn dersom det er ledige plasser på det søkte utdanningsprogrammet.

Bytte mellom studieforberedende utdanningsprogrammer må skje innenfor rammen av opplæringslovens § 3-4 om innhold og vurdering i den videregående opplæringen.

§ 1-25.Inntak til særskilte yrkesfaglige utdanningsløp som leder fram til yrkes- og studiekompetanse

Særskilte yrkesfaglige utdanningsløp blir fordelt etter poeng og intervju, med avgjørende vekt på intervjuet.

II. Formidling

§ 2-1.Søknad om formidling av læreplass

Fristen for å søke formidling til læreplass er 1. februar for lærekandidater og 1. mars for lærlinger, jf. forskrift til opplæringslova § 6A-4.

Søknader til formidling av læreplass som kommer etter søknadsfristen, behandles manuelt så langt råd er.

§ 2-2.Formidling

Alle søkere med opplæringsrett, formidles etter søknadsfristens utløp. Søkere som ikke har fått et tilbud om opplæring, og som ikke har bestått i programfag og/eller mer enn to fellesfag, tas ut av formidlingen 1. juli. De skal få tilbud om et pedagogisk opplegg av avgiverskolen.

Fylkesrådmannen fatter vedtak om søkere er kvalifisert til å delta i formidlingen, jf. § 1-5 i lokal forskrift.

Søkere som er hjemmehørende i andre fylker tas ut av formidlingen ved søknadsfristens utløp.

Søkere med opplæringsrett som ikke har fått læreplass, skal innen 1. september få avklart om de ønsker Vg3 i skole.

§ 2-3.Fagprøve i automatiseringsfaget, dataelektronikerfaget og anleggsmaskinmekanikerfaget

Søkere til læreplass i automatiseringsfaget, dataelektronikerfaget og anleggsmaskinmekanikerfaget som ikke har fått et tilbud om læreplass tilbys fagprøve arrangert av avgiverskole etter 15. oktober det året de avslutter Vg3.

§ 2-4.Bruk av retten til videregående opplæring

§ 4-6 i opplæringsloven fastsetter reglene for heving av lærekontrakt og opplæringskontrakt. Når lærlingen eller lærekandidaten frivillig hever kontrakten, mistes retten til videregående opplæring etter § 3-1. Når en lærekontrakt heves etter krav fra lærebedriften, beholdes retten, med mindre vedtaket om heving fastsetter at retten mistes. Lærlinger/lærekandidater som må avbryte læreforholdet på grunn av fysiske/psykiske årsaker, beholder opplæringsretten. Når læreforhold blir hevet før seks måneder er gått av læretiden, beholdes retten.

III. Felles bestemmelser

§ 3-1.Avvik fra bestemmelsene i lokal forskrift om inntak og formidling

Fylkesrådmannen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene i lokal forskrift.

§ 3-2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.