Forskrift om gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering, behandling av avløpssaker og feiing og tilsyn, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2015-12-16-1856
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-10-1685
Gjelder forOppdal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32, LOV-1997-05-23-31-§7, FOR-2004-06-01-931-§11-4, LOV-2002-06-14-20-§28, FOR-2002-06-26-847-§7-5
Kunngjort07.01.2016   kl. 13.30
KorttittelForskrift om gebyrregulativ for byggesak, Oppdal

Hjemmel: Fastsatt av Oppdal kommunestyre 16. desember 2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28, forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-5. 

Oppdal kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering, behandling av avløpssaker og feiing og tilsyn. Forskriften finnes på kommunes hjemmeside: www.oppdal.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. Samtidig oppheves forskrift 10. desember 2014 nr. 1685 om gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering, behandling av avløpssaker og feiing og tilsyn, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.