Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Nordreisa kommune, Troms

DatoFOR-2015-12-16-1901
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordreisa kommune, Troms
HjemmelLOV-2002-06-14-20, FOR-2015-12-17-1710
Kunngjort03.03.2016   kl. 14.10
Rettet29.03.2016
KorttittelForskrift om feiing og tilsyn, Nordreisa

Hjemmel: Fastsatt av Nordreisa kommunestyre 16. desember 2015 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging.

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Nordreisa kommune, slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå i fyringsanlegg og røykløp, reduseres så mye som mulig.

Forskriften skal videre regulere kommunens gebyrordning for feiing og tilsyn, samt tilleggstjenester.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i Nordreisa kommune.

Bygg med fyringsanlegg og som er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp, strøm skal ha feie- og tilsynstjeneste i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Eiere av slike bygg skal betale gebyr på linje med øvrig bebyggelse.

Fritidsboliger og ubebodde hus i Nordreisa kommune omfattes ikke av forskriften, men tjenesten kan utføres etter bestilling.

§ 3.Hjemmel

Forskriften er utarbeidet med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28, og forskrift om brannforebygging § 17.

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pålegger kommunen å gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen gis også rett til å kreve gebyr som dekker kostnadene ved tjenesten. Gjennom lokal forskrift kan kommunen bestemme hyppighet og fastsette grunnlag for gebyrinnkreving.

§ 4.Hyppighet for feiing

Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år. 

§ 4.1. Boliger

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av eiendommens fyringsanlegg, fyringens art og omfang. 

§ 4.2. Fritidsboliger og hytter

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av eiendommens fyringsanlegg, fyringens art og omfang.

Fritidsboliger og ubebodde hus i Nordreisa kommune omfattes ikke av forskriften, men tjenesten kan utføres etter bestilling.

Bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp, strøm vil ikke bli pålagt feiing, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet.

§ 5.Hyppighet for tilsyn 

§ 5.1. Boliger

Tilsyn med fyringsanlegg i bolig utføres minst én gang hvert fjerde år. 

§ 5.2. Fritidsboliger og hytter

Tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger og hytter utføres minst én gang hvert fjerde år.

Fritidsboliger og ubebodde hus i Nordreisa kommune omfattes ikke av forskriften, men tjenesten kan utføres etter bestilling.

Bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp eller strøm vil ikke bli pålagt tilsyn, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet.

§ 6.Varsling

Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning.

Feiingen varsles inntil en uke før slik at eieren eller eierens representant kan legge forholdene til rette for at feiing kan gjennomføres.

Tilsyn varsles inntil en uke før slik at eier eller eierens representant får tid til å forberede seg på å være tilstede ved tilsynet.

§ 7.Gebyr for feiing og tilsyn

I medhold av denne forskrift innfører Nordreisa kommune følgende forskriftsbestemmelser for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

§ 7.1. Nordreisa kommune skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad. 

§ 7.2. Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Gebyret dekker både feiing og tilsyn. Det skal svares gebyr for samtlige bygg som har ett eller flere fast tilknyttede fyringsanlegg, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke.

Årsgebyr

GrunnlagGebyrFaktor
1. Årsgebyr for bygninger med ett røykløpKr/xxx1,0
2. Ekstragebyr for bygninger med flere røykløpÅrsgebyr/xxx0,5
3. Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller fyringsanlegg, fjerning av bek sot etc.Kr/Time/Km
 

§ 7.3. Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for gjennomføring av feiing eller tilsyn. 

§ 7.4. Gebyr kan innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller:

1.Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
2.Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget.
3.Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer.
§ 8.Gebyrfritak

Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller:

1.Bygningen har ikke montert fyringsanlegg.
2.Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet.

Før fritak gis, skal feieren ha godkjent frakobling av fyringsanlegget og at blending av røykkanal er tilfredsstillende utført.

Fritidsboliger og ubebodde hus i Nordreisa kommune er ikke gebyrpliktig uten særskilt bestilling av tjenester.

Byggeier plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending av røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, kan det fastsettes straffegebyr. «Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget.»

§ 9.Andre tjenester

Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må selv ta kontakt med kommunens feiervesen og avtale dette. Dette utføres mot eget gebyr.

§ 10.Byggeiers/brukers plikter

Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte.

Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.

Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier, i umiddelbar nærhet til takstige, som et signal på at det er klart for feiing.

Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres mot utskliding.

Der feiing ikke skjer fra tak, skal eier/representant sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til røykløp.

Eier/representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal eier/representant være tilstede under feiing.

§ 11.Feierens plikter

Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.

Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg.

§ 12.Håndheving og sanksjoner

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser.

§ 13.Klage

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift framsettes skriftlig til Nordreisa kommune.

Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og eksplosjonsvernloven, samt lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

§ 14.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2016.