Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg, Rygge kommune, Østfold

DatoFOR-2015-12-17-1658
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse17.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forRygge kommune, Østfold
HjemmelFOR-2002-06-26-922-§9-2, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort23.12.2015   kl. 12.50
KorttittelForskrift om fyrverkeritilsynsgebyr, Rygge

Hjemmel: Fastsatt av Rygge kommunestyre 17. desember 2015 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2, jf. lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til at kommunen får dekket sine utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for Rygge kommune.

Forskriften gjelder for all saksbehandling i forbindelse med søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og for tilsyn med fyrverkeriutsalg.

§ 3.Gebyrsatser

Gebyrsatser vedtas av kommunestyret i forbindelse med årlig budsjettbehandling etter forskriftens ikrafttredelse.

Det fastsettes gebyr for:

-Behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV
-Gjennomført tilsyn/ kontroll med fyrverkeriutsalg.
§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

§ 5.Klage

Gebyrfastsettingen i den enkelte sak er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages.