Forskrift om gebyr for teknisk forvaltningstjeneste (gebyrregulativ) Fedje kommune, Hordaland

DatoFOR-2015-12-17-1659
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2013-12-12-1544
Gjelder forFedje kommune, Hordaland
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-2005-06-17-101-§32, FOR-2009-06-26-864-§16, LOV-1997-05-23-31-§7, LOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2003-12-05-1909, FOR-1967-02-10-§27a, FOR-2011-12-14-1336, LOV-2009-04-17-19-§6, LOV-2009-04-17-19-§25, FOR-2010-12-20-1762
Kunngjort23.12.2015   kl. 12.50
KorttittelForskrift om gebyrregulativ, Fedje

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Fedje kommunestyre 17. desember 2014 med heimel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 32, forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 16, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a, delegeringsvedtak 5. desember 2003 nr. 1909, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a, forskrift 14. desember 2011 nr. 1336 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 6 og § 25 og forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

I

Fedje kommune har fastsett gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, med fleire. Regulativet kan fås ved å venda seg til Fedje kommune, teknisk etat, 5947 Fedje eller på kommunens heimeside www.fedje.kommune.no.

II

Gebyrregulativet tek til å gjelde 1. januar 2016. Frå same tid blir forskrift 12. desember 2013 nr. 1544 om gebyr for teknisk forvaltningstjeneste (gebyrregulativ) Fedje kommune, Hordaland oppheva.