Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Lenvik kommune, Troms

DatoFOR-2015-12-17-1859
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forLenvik kommune, Troms
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a
Kunngjort07.01.2016   kl. 13.30
KorttittelForskrift om gebyr for næringsavfall, Lenvik

Hjemmel: Fastsatt av Lenvik kommunestyre 17. desember 2015 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a.

§ 1.Virkeområdet

Forskriften gjelder innkreving av gebyr til dekning av kommunens kostnader knyttet til tilsyn med besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, i Lenvik kommune.

§ 2.Plikt til å betale gebyr

Besitter av næringsavfall, som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, skal betale gebyr for kommunens tilsyn med håndtering av dette avfallet.

§ 3.Gebyr for tilsyn utført av kommunen

For tilsyn utført av kommunen skal det betales gebyr etter satser som fastsettes av kommunestyret årlig. Tilsynet kan og gjennomføres som et dokumenttilsyn. Dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet, skal bedriftene ikke betale gebyr oftere enn hvert annet år.

§ 4.Generelle prinsipper for beregning og fastsettelse av gebyr

Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader ved tilsynsordningen. Kommunen fastsetter og justerer de til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

§ 5.Innkreving av gebyr, renter mv.

I etterkant av tilsynet/dokumenttilsynet, som skal dokumenteres gjennom en tilsynsrapport, vil virksomheten motta informasjon fra kommunen om gjeldende gebyrsats for tilsynet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter at virksomheten har mottatt skriftlig varsel om betaling.

§ 6.Unntak

Kommunen kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, nedsette eller frafalle gebyrer etter skriftlig søknad.

§ 7.Klage

Enkeltvedtak fattet etter denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Gebyrstørrelsen regnes som forskrift og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.