Forskrift om gebyrer 2016, Nord-Odal kommune, Hedmark

DatoFOR-2015-12-17-1875
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-11-1869
Gjelder forNord-Odal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§34, FOR-2004-06-01-931, LOV-2002-06-14-20-§28, LOV-2008-06-27-71-§33-1, LOV-1997-05-23-31-§7, LOV-2005-06-17-101-§30, LOV-2005-06-17-101-§32
Kunngjort14.01.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om gebyrer 2016, Nord-Odal

Hjemmel: Fastsatt av Nord-Odal kommunestyre 17. desember 2015 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 34, forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28, lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 33-1, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 30 og § 32. 

Nord-Odal kommunestyre har fastsatt forskrift om gebyrer. Forskriften kan fås ved henvendelse til Nord-Odal kommune, postmottak@nord-odal.kommune.no eller www.nord-odal.kommune.no. Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. Fra samme tid oppheves forskrift 11. desember 2014 nr. 1869 om betalingsregulativ for gebyrer, Nord-Odal kommune, Hedmark.