Forskrift om feie- og tilsynsavgift, Hamarøy kommune, Nordland

DatoFOR-2015-12-17-1876
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamarøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28, FOR-2002-06-26-847-§7-3, FOR-2002-06-26-847-§7-5
Kunngjort14.01.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om feie- og tilsynsavgift, Hamarøy

Hjemmel: Fastsatt av Hamarøy kommunestyre 17. desember 2015 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3 og § 7-5.

§ 1.Formål

Formålet er å gi klare retningslinjer og å sikre en konsekvent og enhetlig praksis i forbindelse med gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt å gi kommunen grunnlag for å dekke sine kostnader i forbindelse med dette.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle boliger med fyringsanlegg i Hamarøy kommune hvor følgende lover og forskrifter pålegger dette:

-Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
-Forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
§ 3.Gebyr for feiing og tilsyn

Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Gebyret dekker både feiing og tilsyn, og settes likt for hvert pipeløp. Gebyret skal dekke kommunens utgifter til lovbestemt feiing og tilsyn i henhold til forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3 basert på selvkostprinsippet. Feiing av fyringsanlegg gjennomføres etter behov. Minimumsfrekvens for feiing av fyringsanlegg er satt til hvert 4. år. Tilsyn med fyringsanlegg gjennomføres med minimumsfrekvens hvert 4. år. Feie- og tilsynsplikten gjelder for alle fyringsanlegg som kan brukes.

Det skal svares gebyr for samtlige boliger/bygninger som har ett eller flere fast tilknyttede ildsteder, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke.

Gebyret er periodisert slik at gebyret påløper for feietjenester årlig uavhengig av om feietjenester utføres.

Gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført når feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget, fordi eier eller bruker ikke har vært til stede, og ikke har lagt forholdene til rette for adkomst til fyringsanlegget.

§ 4.Gebyrfritak

Kommunen kan etter skriftlig søknad gi fritak fra å betale gebyr.

Forutsetningen for avgiftsfritak er at fyringsanlegget ikke er i bruk over tid, samt at det er tilfredsstillende sikret mot bruk. Tilfredsstillende sikring mot bruk vil være en fysisk adskillelse av den varmeproduserende enheten og skorsteinen. Dette skjer ved å fjerne røykrørstilkoblingen og mure igjen hullet i skorsteinen. Alternativt kan ildsted eller røykløp fysisk plomberes. Det kan også gis fritak for fyringsanlegg som ikke kan brukes.

Når tilfredsstillende sikring er gjennomført skal avgift ikke faktureres. Det er eier eller bruker av fyringsanlegget som er ansvarlig for å underrette kommunen (ved søknad om fritak for feie- og tilsynsavgift) at fyringsanlegget ikke lenger er i bruk, samt gi melding til kommunen dersom det tas i bruk igjen.

§ 5.Innkrevingsordning

Avgift for behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegg periodiseres og kreves inn som en årlig avgift. Avgiftsplikten er ikke knyttet opp mot tidspunktet eller fastsatt intervall for feiing eller tilsyn.

Avgiften kreves inn sammen med andre kommunale avgifter.

§ 6.Andre tjenester

Feiing og tilsyn av fritidsboliger er ikke lovpålagt. Salten Brann kan gjennomføre tjenestene etter avtale med eier/bruker.

§ 7.Klage

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift fremsettes skriftlig til Hamarøy kommune. Klagebehandling knyttet til gebyrer gjennomføres av kommunen. Klagebehandling knyttet til Brannvernlovgivningen gjennomføres i samsvar med Salten Brann.

Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, samt lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.