Forskrift om gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven, Lenvik kommune, Troms

DatoFOR-2015-12-17-1896
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2012-02-23-288
Gjelder forLenvik kommune, Troms
HjemmelLOV-2008-06-27-71, LOV-1981-03-13-6, LOV-2004-06-01-931-§11-4
Kunngjort18.02.2016   kl. 14.50
KorttittelForskrift om gebyrregulativ etter pbl., Lenvik

Hjemmel: Fastsatt av Lenvik kommunestyre 17. desember 2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) kapittel 33, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4. 

Lenvik kommune har fastsatt forskrift om gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver og øvrige oppgaver etter plan- og bygningsloven, forurensningsloven m.fl. 

Gebyrregulativet finnes på kommunens hjemmeside: www.lenvik.kommune.no.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. Fra samme tid oppheves forskrift 23. februar 2012 nr. 288 om gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver og øvrige oppgaver etter plan- og bygningsloven, forurensningsloven m.fl., Lenvik kommune, Troms