Forskrift om endring i forskrift om forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand, Oslo, Vest-Agder og Sogn og Fjordane

DatoFOR-2015-12-21-1663
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2013-06-07-664
Gjelder forOslo, Vest-Agder og Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-2004-12-10-76-§13
Kunngjort23.12.2015   kl. 12.50
KorttittelEndr. i forskrift om forsøk med resultatbasert finansiering, Oslo mfl.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 21. desember 2015 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 13.

I

I forskrift 7. juni 2013 nr. 664 om forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand, Oslo, Vest-Agder og Sogn og Fjordane gjøres følgende endringer: 

§ 1 andre ledd skal lyde:

Forskrift 11. desember 2015 nr. 1598 om arbeidsmarkedstiltak kapittel 1 gjelder for forsøket. 

§ 4 skal lyde:

§ 4. Kombinasjon med andre arbeidsmarkedstiltak

Formidlingsbistand etter denne forskriften kan gis i kombinasjon med arbeidstrening og midlertidig lønnstilskudd, jf. kapittel 3 og 9 i forskrift 11. desember 2015 nr. 1598 om arbeidsmarkedstiltak. 

§ 8 skal lyde:

Deltakere i tiltaket kan få stønader i medhold av forskrift 4. november 2013 nr. 1286 om tiltakspenger mv., dersom de ikke har rett til tilsvarende ytelser til dekning av samme forhold.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.