Vedtak om endring av kommunegrensen mellom Sandnes og Sola kommuner, Rogaland

DatoFOR-2015-12-22-1664
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandnes og Sola kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-2001-06-15-70-§6, FOR-2007-04-19-422
Kunngjort23.12.2015   kl. 12.50
KorttittelVedtak om endring av kommunegrensen mellom Sandnes og Sola

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Rogaland 22. desember 2015 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 6, jf. delegeringsvedtak 19. april 2007 nr. 422. 

Med hjemmel i inndelingslova § 6, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forskrift 19. april 2007 nr. 422, vedtar Fylkesmannen i Rogaland at kommunegrensen mellom Sandnes og Sola kommuner blir endret slik at et areal på ca. 350 dekar blir overført til Sola kommune. Vedtaket omfatter et areal på Bærheim på vestsiden av Fv 443 Forusbeen fra krysset Forusbeen/Skadbergveien i nord og frem til kommunegrensen i sørvest på Forusbeen. Den nye grensen er vist på vedlagt kart.

Grenseendringen blir satt i verk fra 1. januar 2017.

Kartvedlegg 

pdf.gif