Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde EN R103 over området rundt Kongsvinger i forbindelse med det årlige World Rally Championship, Rally Sweden

DatoFOR-2016-01-22-49
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse22.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forHedmark
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort26.01.2016   kl. 12.45
KorttittelForskrift om permanent restriksjonsområde ifbm, Rally Sweden

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 22. januar 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å ivareta flysikkerheten innenfor restriksjonsområdet i forbindelse med avviklingen av det årlige arrangementet World Rally Championship, Rally Sweden.

§ 2.Stedlig virkeområde

Forskriften gjelder i følgende område: 

EN R103

Vertikal utstrekning:SFC–2 000 FT AMSL
Lateral utstrekning:603000.0000N 0115700.0000E–603000.0000N 0123623.5754E–langs grensen mellom Norge og Sverige til–600400.0000N 0122827.7159E–600700.0000N 0115700.0000E–(603000.0000N 0115700.0000E)
§ 3.Tidsrom

Restriksjonene etter § 4 gjelder én gang årlig i inntil tre sammenhengende døgn i forbindelse med World Rally Championship, Rally Sweden.

§ 4.Luftromsrestriksjoner

Kun flyging som har fått tillatelse fra og er koordinert med arrangøren av World Rally Championship, Rally Sweden er tillatt innenfor restriksjonsområdet i perioder restriksjonene er aktive. Operasjoner i tilknytning til militær-, ambulanse-, politi-, søk- og redningsoppdrag skal prioriteres foran annen trafikk i restriksjonsområdet.

§ 5.Aktivering

For at restriksjonene skal tre i kraft må restriksjonene aktiveres ved utstedelse av NOTAM. NOTAM-kunngjøringen skal inneholde opplysninger om tidsrommet for aktivering og nødvendig kontaktinformasjon til arrangøren av World Rally Championship, Rally Sweden.

§ 6.Innmelding av NOTAM

Arrangøren av World Rally Championship, Rally Sweden skal melde inn NOTAM med opplysninger som angitt i § 5 til kunngjøringstjenesten senest én måned før restriksjonene skal tre i kraft.

§ 7.Praktisering av restriksjonene – sanntidsaktivering (real time activation)

Innenfor perioden hvor restriksjonene er aktiverte skal arrangøren av World Rally Championship, Rally Sweden og flygekontrolltjenesten praktisere restriksjonene i samsvar med prinsippene om real time activation slik disse fremgår av ENR 5.1 punkt 3.4 i AIP-Norge versjon datert 2. april 2015.

Arrangøren skal forhåndsvarsle flygekontrolltjenesten senest 30 minutter før området tas i bruk.

§ 8.Særskilt oppheving av restriksjonene

Luftfartstilsynet kan for det enkelte årlige rallyarrangementet forby aktivering av restriksjonene eller oppheve allerede aktiverte restriksjoner dersom viktige samfunnsmessige interesser tilsier det.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.