Forskrift om husholdningsavfall, Bærum kommune, Akershus

DatoFOR-2016-01-27-111
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse11.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forBærum kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§32, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-03-13-6-§85
Kunngjort11.02.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om husholdningsavfall, Bærum

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Bærum kommunestyre 27. januar 2016 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30, § 32, § 34, § 79, § 83 og § 85.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å sikre at miljø, helse og økonomi ivaretas ved oppsamling, innsamling og transport av husholdningsavfall. Forskriften skal også gjennom god tilrettelegging av mottaks- og innsamlingsordning sørge for utstrakt kildesortering for gjenvinning eller andre former for ressursutnyttelse.

Husholdningsavfallet samles inn eller leveres til videre håndtering i en kombinasjon av henteordning hjemme hos abonnentene, eller ved en samlesentral og en bringeordning til et returpunkt eller til Isi gjenvinningsstasjon.

Husholdningsavfall som hentes hjemme hos abonnentene er begrenset til avfall av mindre størrelse eller med en sammensetning som ikke medfører utstrakt behov for spesialbehandling og skal kildesorteres i følgende avfallstyper:

Matavfall, plastemballasje, papir og pappemballasje, drikkekartong og restavfall.

Glass-/og metallemballasje skal kildesorteres og bringes til returpunkt eller leveres på Isi gjenvinningsstasjon.

Større gjenstander, bygge- og rivningsavfall, farlig avfall/spesialavfall, EE-avfall og kvist-/hageavfall omfattes ikke av henteordningen og kan leveres Isi avfallsanlegg, eller til annen godkjent mottaker.

§ 2.Virkeområde 

§ 2.1. Med hjemmel i forurensningsloven § 30, 1. ledd er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall i Bærum kommune. Ordningen omfatter alle typer bolig med privat husholdning i Bærum kommune. 

§ 2.2. Husholdningsavfall skal ikke oppbevares, henlegges eller behandles på annen måte enn det som fremgår av forskriften. Dette innebærer blant annet at det ikke er tillatt å grave ned, brenne eller lagre husholdningsavfall selv om dette skjer på egen eiendom. Hjemmekompostering vil likevel være tillatt etter nærmere retningslinjer. 

§ 2.3. Kommunen skal etablere, tømme, rydde og vedlikeholde returpunkter for glass- og metallemballasje i hele kommunen.

Returpunkter skal plasseres hensiktsmessig. Fortrinnsvis i tilknytning til større boenheter, borettslag/sameier, handlesentre, butikker eller lignende for å redusere transportbehovet. 

§ 2.4. Bærum kommune kan opprette innsamlingsordninger for næringsavfall. I tilfeller der næringsavfall samles inn sammen med husholdningsavfall, for eksempel i fellesløsning eller felles avfallssug defineres virksomheten som kommunens abonnent. Slike fellesløsninger krever kommunens samtykke. 

§ 2.5. Ingen andre enn Bærum kommune, eller de eller den som inngår skriftlig avtale om dette med Bærum kommune har lov til å samle inn husholdningsavfall. 

§ 2.6. Bærum kommune kan utarbeide nærmere retningslinjer for gjennomføring av bestemmelsene i forskriften, herunder fastsette detaljkrav til:

-Dimensjoneringskriterier for hver enkelt type avfall.
-Sortering av avfall.
-Kjørbar vei og adkomstvei.
-Oppsamlingsenheter og bruken av disse, inklusive nedgravde beholdere, komprimatorer, mobile og stasjonære avfallssug.
-Oppstillingsplass, avfallshus, avfallsrom eller lignende.
-Hjemmekompostering.
-Form, størrelse, materialsammensetning og/eller vekt på husholdningsavfall som hentes hjemme hos abonnentene.
-Avfallsrom/avfallshus.

Kapittel 2. Innsamling av husholdningsavfall

§ 3.Bærum kommunes oppgaver og ansvar 

§ 3.1. Bærum kommune skal sørge for innsamling av husholdningsavfall fra husholdninger som omfattes av forskriften. Henting/tømming skal skje i samsvar med gjeldende hentetabell. 

§ 3.2. Avfallet skal hentes så ofte at hygieniske ulemper ikke oppstår. Bærum kommune kan endre tømmefrekvens, dersom dette anses forsvarlig ut fra en samlet vurdering, etter først å ha hentet uttalelse fra kommuneoverlegen, og informert abonnenten(e). 

§ 3.3. Innsamling av avfall skal utføres slik at beboere ikke unødig sjeneres av støy, lukt eller støv. Oppsamlingsenhet skal etter tømming returneres til oppstillingsplass i lukket tilstand. Grinder, porter og dører skal lukkes og ev. låses. 

§ 3.4. Alle boenheter kan benytte spesielt merket ekstrasekk fra Bærum kommune for levering av restavfall ut over kapasiteten i avfallsbeholder. En ekstrasekk kan settes ut ved siden av beholder på tømmedag.

Alternativt kan kommunen tømme oppsamlingsenheter utenom ordinær rute. Behovet kan for eksempel være enkelthendelser med unormalt store mengder avfall, konfirmasjoner, åremålsdager eller lignende, eller spesielt lettbedervelig avfall som f.eks rekeskall, fiskerester eller lignende. Behovet meldes skriftlig (e-mail/sms, App, nettside (skjema)) til kommunen, og ekstrahentingen faktureres den enkelte abonnent i ettertid i henhold til gjeldende gebyrregulativ. 

§ 3.5. Bærum kommune skal legge til rette for at abonnentene kan sortere avfallet og sørge for at sorterte avfallstyper blir gjenbrukt, gjenvunnet og/eller behandlet forsvarlig i tråd med avfallshierarkiet. 

§ 3.6. Bærum kommune skal i samarbeid med utførende renovatør legge opp til hensiktsmessige kjøreruter etter kjørbar vei. 

§ 3.7. Blir vei midlertidig ufremkommelig, på grunn av snø, tele, veisperringer, veireparasjon, gravearbeider eller andre hindringer, som verken utfører eller abonnent har ansvar for plikter Bærum kommune å tilrettelegge slik at hygieniske ulemper ikke oppstår, og informere abonnenten om hvordan denne skal forholde seg så lenge veien er ufremkommelig.

§ 4.Oppsamlingsenheter

Kommunen anskaffer og setter ut oppsamlingsenheter.

Alle standard avfallsløsninger er Bærum kommunes eiendom. Investering og drift av andre løsninger slik som nedgravd løsning og avfallssug vil måtte bekostes av utbygger/abonnenter.

Ved flytting skal ikke utleverte beholdere medflyttes.

Alle boliger skal minst ha det antall beholdere som kommunen bestemmer – vurdert etter avfallsmengde, avfallstype, sammensetning og behov. Ingen boliger skal være uten avfallsbeholdere, eller tilgang til slike. Kommunen kan pålegge abonnent eller deltaker i fellesabonnement å øke antall eller størrelse på beholdere dersom forskriftens bestemmelser om sortering, vekt, fyllingsgrad, forpakning mv. ikke etterkommes.

Hentefrekvensen er avhengig av volum på beholdere eller oppsamlingsenheter. Volumbehov utover standard dimensjoneringsgrunnlag kan løses med hyppigere tømming eller evt. større etablert oppsamlingsvolum. Hyppigere tømming vil medføre høyere renovasjonsgebyr. 

§ 4.1. Standard løsning for eneboliger og rekkehus:

-En 2-delt beholder (260 l.) for hver boenhet for matavfall, og for restavfall i separate rom, og med eget lokk for hver avfallstype.
-En beholder (240 l.) eller sekker for oppbevaring av papp/papir/drikkekartong.

Ved behov settes det ut større beholder, eller leveres ut flere sekker, for papp/papir/drikkekartong, uten ekstra kostnad. Beholder byttes kostnadsfritt en gang, deretter faktureres det byttegebyr.

-Gjennomsiktige perforerte sekker for innsamling av plastemballasje. 

§ 4.2. Standard løsning for 2-mannsboliger:

Samme som for eneboliger og rekkehus, for hver boenhet. 

§ 4.3. Standard løsning for boligblokker:

For boligblokker settes det ut tilstrekkelig antall beholdere på hjul for matavfall, for restavfall, for papp /papir /drikkekartong og for plastemballasje. Det er også mulig å bruke oransje sekker for papir, papp og drikkekartong og gjennomsiktige, perforerte sekker for plastemballasje.

For dimensjonering og nedgravde beholdere, se egen retningslinje: Retningslinjer for nedgravde beholdere. 

§ 4.4. Avfallsug 

§ 4.4.1. Der det er etablert avfallsug med tre nedkast skal:

-Matavfall og restavfall kastes i samme nedkast merket med mat-/restavfall, men forskjellig fargede poser, som sorteres optisk. Til matavfallet skal det benyttes poser utlevert fra Bærum kommune. Til restavfallet kan det benyttes ordinære handleposer.
-Papp /papir/drikkekartong kastes i nedkast merket for dette.
-Plastemballasje kastes i nedkast markert for det.
-Glass-/metallemballasje kastes i returpunkt merket glass-/metallemballasje. 

§ 4.4.2. For fremtidige avfallsug etableres det egne løsninger, med fargede poser for optisk sortering. 

§ 4.5. Fellesabonnement:

Flere abonnenter kan søke om fellesabonnement der 2 eller flere naboer etter avtale med kommunen kan ha felles beholder(e) for en eller flere avfallstyper. Abonnementet og gebyrplikten fordeles deretter forholdsvis blant deltakerne. Særlig aktuelt for rekkehusområder.

Alle boenheter kan benytte nedgravde løsninger i tråd med retningslinjer for slike i Bærum kommune. Se retningslinjene for nedgravde løsninger for nærmere informasjon. 

4.6. Fremtidsrettede løsninger

Løsninger som ikke er omtalt i forskriften kan etableres etter forhåndsavtale med renovasjonen i Bærum kommune. Slike løsninger kan være bruk av komprimatorer og lav hentefrekvens for papp/papir og drikkekartong eller for plastemballasje fremfor tradisjonelle løsninger som beholdere eller nedgravde løsninger. Tekniske forhold ved løsningen vil være avgjørende for hentefrekvens og gebyrstruktur. Systemet skal også tilpasses Bærum kommunes etablerte transport og logistikkløsning. 

§ 4.7. For oppsamlingsenheter som Bærum kommune eier eller leier vil Bærum kommune reparere eller skifte disse ut ved behov etter vanlig slitasje eller elde, samt ved skader som påviselig har sammenheng med uaktsom håndtering fra renovatørens side. For oppsamlingsenheter som abonnenten selv eier (f.eks. nedgravde løsninger) er abonnenten selv ansvarlig for vedlikehold og evt. utskiftning. Skader forårsaket av uaktsom håndtering fra renovatøren er en sak mellom eier av objektet og renovatør.

§ 5.Manglende henting 

§ 5.1. Ved manglende henting som skyldes renovatøren skal gjenglemt avfall hentes så snart som praktisk mulig, og senest ved utløpet av neste virkedag. 

§ 5.2. Ved manglende henting som skyldes abonnenten, enten dette gjelder manglende snørydding eller strøing, parkerte biler på private veier eller vegetasjon som henger utover veien og hindrer fremkommelighet, må abonnenten selv bestille ekstrahenting. Ekstrahentingen faktureres etter gjeldende gebyrreglement. 

§ 5.3. Ved manglende henting enten dette gjelder manglende snørydding eller strøing, parkerte biler på offentlig vei eller vegetasjon som henger utover veien og hindrer fremkommelighet vil kommunen etter melding fra renovatør sørge for fremkommelighet, og gjennomføre renovasjon uten ekstra kostnad for abonnentene.

§ 6.Abonnentens oppgaver og ansvar 

§ 6.1. Abonnenten plikter å legge forholdene til rette slik at renovasjonen kan utføres på en hensiktsmessig og hygienisk måte.

Abonnenten plikter å kildesortere avfallet etter nærmere retningslinjer fra Bærum kommune.

Abonnenten plikter videre å følge anvisninger fra Bærum kommune for bruk av oppsamlingsenhet, returpunkt og gjenvinningsstasjon.

Det er ikke tillatt å legge avfall som ikke kan komposteres i beholder for matavfall.

Matavfall og annet vått avfall skal avrennes og pakkes godt inn før det legges i beholderen.

Stikkende, skjærende gjenstander som f.eks knust glass eller kniver skal pakkes godt inn i f.eks en drikkekartong før det legges i beholder for restavfall.

Det er ikke tillatt å installere eller å bruke avfallskvern i Bærum kommune. 

§ 6.2. Alle abonnenter skal enten selv eller i samarbeide med andre avsette oppstillingsplass for oppsamlingsenhetene med tilstrekkelig stort og hensiktsmessig areal. Oppsamlingsenhetene skal stå på oppstillingsplassen på tømmedagen.

Oppsamlingsenhet skal plasseres:

-Lett tilgjengelig for renovatør, på stabilt, plant og fast underlag. På hentedag plasseres beholder med håndtak ut mot vei.
-På bakkenivå fritt for vannansamlinger.
-Slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse for omgivelsene.
-I forhold til omliggende bygninger slik at konsekvensene av evt. brann i oppsamlingsenheten reduseres.
-Slik at det ikke oppstår skader på andre gjenstander.
-Containere må ikke plasseres slik at de blokkerer eller hindrer atkomst for utrykningskjøretøy. Minimum fri bredde skal være 3 meter.

Asker og Bærum Brannvesen har utarbeidet anbefalinger til plassering av oppsamlingsenheter herunder avstander til bygninger eller brennbare konstruksjoner. Se disse for nærmere veiledning om plassering. 

§ 6.3. Oppstillingsplassen skal være nærmest mulig kjørbar vei. Adkomstvei skal ha et plant og fast underlag, og lengden skal maksimalt være:

-10 meter for beholder med 2 hjul
-5 meter for beholdere med 4 hjul.

Avstanden beregnes fra veikant, eller fra forlengelsen av veikanten ved en innkjørsel eller lignende.

Det er ikke tillatt å plassere oppsamlingsenheten slik at det medfører bæring og/eller trilling i trapper for renovatøren.

Større avstander kan etter søknad godkjennes mot tilleggsgebyr, dog ikke større enn 20 meter. Tilleggsgebyr bestemmes i eget politisk vedtak. 

§ 6.4. Der plassforhold eller annet ikke tillater utplassering av tilstrekkelig antall oppsamlingsenheter for avfall, kan Bærum kommune etter skriftlig søknad godkjenne bruk av andre typer oppsamlingsløsninger eller tømmefrekvens enn det som inngår i standardløsningene. Økt hentefrekvens kan medføre økt gebyr. 

§ 6.5. Ved innendørs oppsamling av avfall må oppsamlingsenheten plasseres i eget avfallsrom. Avfallsrom og/eller avfallshus skal utformes og utrustes i samsvar med krav fra Bærum kommune, og fra brannvesenet. Avfallsrom og avfallshus skal være godt tilrettelagt for:

-Abonnentens sortering av avfallet.
-Renovatørens innsamling. 

§ 6.6. Abonnenten skal selv sørge for renhold av beholder og oppstillingsplass samt opprydding i hensatt avfall i umiddelbar nærhet. Dersom hygieniske forhold tilsier det kan Bærum kommune iverksette rydding for abonnentens regning. 

§ 6.7. Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø, og om nødvendig være strødd. Vegetasjon må beskjæres slik at renovasjonsbilen kommer fritt frem. Ved vanskelig tilgjengelig oppstillingsplass vinterstid kan det avtales annen plassering. 

§ 6.8. Abonnenter som leier ut eiendommer eller boenheter er ansvarlig for at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt for sine eiendommer. Abonnenten plikter å informere leietakere om bestemmelsene som gjelder, og leietaker er pliktig til å følge disse. 

§ 6.9. Eventuelle endringer i abonnementsforhold, som eierforhold, innflytting, fraflytting, nedriving, brann etc. Skal meldes skriftlig til Bærum kommune, forurensning og renovasjon. Eier av bolig er ansvarlig for at Bærum kommune til enhver tid har riktige opplysninger for eiendom/abonnent.

§ 7.Renovatørens oppgaver og ansvar 

§ 7.1. Husholdningsavfallet skal hentes på faste ukedager hele året. Bevegelige fri- og helligdager kan medføre forandringer. Hvilke dager avfallet skal hentes i slike tilfeller fremgår av hentekalender. 

§ 7.2. Oppsamlingsenhet tømmes av renovatør i henhold til hentekalender. Uteblitt tømming/henting varsles til Bærum kommune og til abonnenten med begrunnelse. Deretter skal avfallet hentes etter reglene i forskriften. 

§ 7.3. Innsamling av avfallet skal utføres slik at beboere ikke unødig blir sjenert av støy, lukt eller støv. Under transport skal avfallet sikres slik at det ikke faller av kjøretøy. 

§ 7.4. Etter tømming skal renovatøren bringe oppsamlingsenhet tilbake til oppstillingsplass, og sørge for at lokk, dører og/eller porter er lukket, og ev. låst. 

§ 7.5 Henting av avfall kan ikke starte før kl. 0500 på følgende steder:

-Sandvika
-Bekkestua
-Stabekk
-Lysaker
-E-16 på Sollihøgda

Ingen andre steder i kommunen kan henting av avfall starte før kl. 0600

§ 8.Bruk av oppsamlingsenhet 

§ 8.1. Oppsamlingsenheten skal ikke inneholde avfall eller gjenstander som kan utsette renovatøren for fare under håndteringen, f.eks skjærende, stikkende gjenstander, etsende væsker eller eksplosiver av enhver art. 

§ 8.2. Oppsamlingsenheten skal ikke overfylles, eller fylles med avfall som er så tungt eller så fast pakket at det skaper vanskeligheter ved innsamling eller tømming. Gjenstander som på grunn av form, materialsammensetning og/eller størrelse eller vekt skal ikke leveres i oppsamlingsenheten. Slikt avfall skal leveres til Isi gjenvinningsanlegg.

Oppsamlingsenheten, uansett type eller størrelse må i fylt tilstand ikke overstige de grenseverdier som Bærum kommune setter:

-140 liters beholder: 70 kg
-240 liters beholder: 100 kg
-260 liters beholder: 100 kg
-660 liters beholder: 150 kg
-100 liters sekk: 20 kg. 

§ 8.3. Restavfall som ikke får plass i oppsamlingsenheten for restavfall kan legges i spesielt merket ekstrasekk som fås kjøpt via Bærum kommune. Sekken må settes ved siden av oppsamlingsenheten på tømmedag. Flere sekker eller restavfall som settes løst ved siden av oppsamlingsenheten vil ikke bli tatt med. 

§ 8.4. Papir/papp/drikkekartong skal være plassert i beholder eller sekk på tømmedag for å bli hentet. Løst plassert papir eller drikkekartong vil ikke bli tatt med.

Pappemballasje som er for stor til hensiktsmessig å kunne legges i beholder eller sekk kan brettes sammen og settes ved siden av sekk eller beholder på tømmedag.

Kapittel 3. Hjemmekompostering 

§ 9.1. Kvist-/Hageavfall bør så langt det er mulig komposteres i egen hage. Hageavfall som ikke komposteres i egen hage kan leveres til Isi gjenvinningsstasjon. 

§ 9.2. Bærum kommune kan gi tillatelse til kompostering av våtorganisk avfall, herunder matavfall i godkjent komposteringsbeholder, Svanemerket eller tilsvarende. Hjemmekompostering av matavfall kan kun skje etter skriftlig avtale med Bærum kommune, gjennomført kompostkurs og i samsvar med krav fra kommunale helsemyndigheter. Det er et krav at abonnenten selv anskaffer egen godkjent miljømerket beholder for kompostering. Godkjent beholder for hjemmekompostering kan fås kjøpt hos Bærum kommune.

Avtale om hjemmekompostering vil føre til redusert gebyr i henhold til gebyrregulativet.

Dersom hjemmekomposteringen gjøres i strid med inngått avtale kan tillatelsen til hjemmekompostering trekkes tilbake, og standard husholdningsrenovasjon iverksettes. 

§ 9.3. All hjemmekompostering skal foregå på en hygienisk tilfredsstillende måte, uten sjenanse for andre.

Kapittel 4. Farlig avfall fra husholdninger 

§ 10.1. Bærum kommune skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall i kommunen. Plikten er begrenset til mottak av inntil 1 000 kg farlig avfall pr. år pr. avfallsbesitter. 

§ 10.2. Det er ikke tillatt å legge farlig avfall i oppsamlingsenheten for matavfall, restavfall, papiravfall og plastemballasje eller i enhetene for glass-/metallemballasje.

Kapittel 5. Øyrenovasjon 

§ 11.1. Det gjennomføres renovasjon av husholdningsavfall på øyene i Bærum i perioden 15. april til 15. oktober. 

§ 11.2. Husholdningsavfall på øyene skal sorteres etter de samme retningslinjene som for øvrig renovasjon i Bærum. Unntaket er at alt avfall må plasseres på nærmere angitt sted i nærheten av kai eller brygge som er egnet for formålet.

Kapittel 6. Bestemmelser om renovasjonsgebyr 

§ 12.1. Alle boenheter som omfattes av renovasjonsordningen for husholdningsavfall plikter å betale avfallsgebyr etter det til enhver tid gjeldende gebyrreglement. For flere boenheter kan det søkes om fellesabonnement der to eller flere naboer kan ha felles beholder(e)/løsning for en eller flere avfallstyper. Abonnementet og gebyrplikten fordeles deretter forholdsvis blant deltakerne.

For eiendommer med flere boenheter skal renovasjonsgebyret beregnes separat for hver boenhet.

Ved mislighold er eier av boenhet ansvarlig for leiers forpliktelser overfor kommunen. Dersom eiendommen er bortfestet for 30 år eller mer, er festeren økonomisk ansvarlig om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at samlet festetid blir mer enn 30 år.

Gebyrplikten løper til skriftlig melding om endring i abonnementsforhold er godkjent.

Dersom eier ikke oppfyller opplysningsplikten eller gir feil opplysninger kan Bærum kommune ved for lite betalt gebyr foreta avregning inntil 3 år tilbake i tid. 

§ 12.2. Renovasjonsgebyrets oppbygging og størrelse fastsettes av kommunestyret i Bærum i forbindelse med vedtak om kommunens budsjett. Alle kostnader forbundet med innsamling og behandling av henteordningen for husholdningsavfallet i Bærum skal dekkes av renovasjonsgebyret.

For leveranser til Isi gjenvinningsanlegg fastsettes det egen prisliste. Det kan fastsettes egne priser for innebygdsboende, for utenbygdsboende og for næringsdrivende. 

§ 12.3. Tilleggstjenester skal betales etter selvkost. 

§ 12.4. Avfallstyper som kan leveres gratis på Isi avfallsanlegg:

-Farlig avfall fra husholdninger i Bærum.
-Kvist-/hageavfall, fra husholdninger i Bærum, begrenset til 15 cm diameter.
-EE-avfall fra husholdninger i Bærum.
-Nedfallsfrukt eller større mengder mat, som f.eks. fra en ødelagt fryser. 

§ 12.5. Renovasjonsgebyr med renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av renovasjonsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29, § 26 og § 27 om eiendomsskatt til kommunen tilsvarende.

Kapittel 7. Bestemmelser om unntak og fritak 

§ 13.1. Bærum kommune kan gi unntak fra bestemmelsene i denne forskriften. 

§ 13.2. Bærum kommune kan, etter skriftlig søknad unnta en eller flere bestemte eiendommer fra lovpålagt innsamling av husholdningsavfall. Innvilgelse av søknad forutsetter helsemyndighetens godkjennelse. 

§ 13.3. Bærum kommune kan, etter skriftlig søknad gi midlertidig fritak for plikten til å betale hele eller deler av renovasjonsgebyret for boliger som er midlertidig ubebodd. Fritak gis for inntil 1 år av gangen, gjeldende fra søknaden ankom kommunen, eller fra den dato søknaden gjelder fra.

Det gis ikke fritak for helårsbolig som er ubebodd i en sammenhengende periode mindre enn 6 måneder. Det gis bare fritak for lovpålagt øyrenovasjon fra fritidsbolig dersom fritidsboligen er å betrakte som kondemnert.

Dersom boligen tas i bruk før fritaksperioden utløper skal Bærum kommune varsles uten ugrunnet opphold.

Bærum kommune kan fastsette nærmere retningslinjer om fritak fra lovpålagt renovasjonsgebyr, herunder hvordan gebyret skal beregnes. 

§ 13.4. Bærum kommune ved Forurensning og renovasjon (F/R) fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges. 

§ 13.5. Lokale helsemyndigheter har ansvar for å sikre at håndtering av avfall skjer i samsvar med Kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet. All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med helsemyndighetenes bestemmelser.

Enkeltvedtak som fattes i medhold av forskriften kan påklages etter forvaltningslovens regler. Klagenemda i Bærum kommune avgjør klage over enkeltvedtak truffet av F/R . 

§ 13.6. Ved overtredelse av bestemmelser i denne forskrift eller vedtak fattet i medhold av forskriften kan Bærum kommune sørge for gjennomføring av nødvendige tiltak, herunder ekstratømming og ettersortering av avfallet. Ekstrakostnader forbundet med slike tiltak må betales av abonnenten etter selvkost.

Overtredelser av forskriften kan utover dette straffes med bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd.

Kapittel 8. Gjennomføring av forskriften 

§ 14.1. Forurensning og renovasjon (F/R) i Bærum kommune er delegert myndighet til å gjennomføre denne forskrift. 

§ 14.2. Forskriften trer i kraft fra 11. februar 2016, etter vedtak i Kommunestyret i Bærum 27. januar 2016.

Gjeldende forskrift vedtatt av kommunestyret i Bærum 13. desember 19961 oppheves fra samme dato.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.

Vedlegg 

Definisjoner 

Abonnent: Eier eller fester av registrert grunneiendom eller boenhet som er tilsluttet lovpålagt renovasjonsordning for husholdningsavfall, og dens husholdning. 

Avfall: Kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.v Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. 

Avfallshierarkiet: 1. Avfallsreduksjon, 2. Ombruk, 3. Materialgjenvinning, 4. Energiutnyttelse og 5. Deponering. 1 er mest ønskelig og 5 er minst ønskelig. 

Avfallskvern: Spesiell kvern, som regel plassert i kjøkkenvask med formål å male opp matavfall slik at det går til avløpsanlegg. Slike kverner er ikke tillatt brukt eller installert i Bærum kommune. 

Avfallsposer: Poser for oppbevaring av forskjellige avfallstyper:
Poser til matavfall, leveres ut av Bærum kommune

Til restavfall benyttes ordinære handleposer 

Avfallsrom og avfallshus: Separat innendørs rom og/eller separat bygning for plassering av oppsamlingsenheter for avfall. 

Avfallssjakt: Avfallsløsning med egen nedkastluke, vanligvis plassert i oppgang i blokker. 

Avfallstype: Avfall med felles egenskaper 

Beholder/Oppsamlingsenhet: Med beholder menes i denne forskrift sekk, dunk, sjakt, boks, avfallsinnkast, container, nedgravd avfallsløsning eller annet som Bærum kommune til enhver tid finner hensiktsmessig og hygienisk å anvende. 

Besitter (av avfall): Den som til enhver tid har avfallet i sin besittelse, enten det opprinnelig kommer fra en selv eller fra andre. 

Boenhet: Enhet som i matrikkelen er definert som boenhet og som benyttes til boligformål. 

Bringeordning: Levering av avfall til returpunkt eller til Isi gjenvinningsstasjon 

Bygge- og rivningsavfall: Trevirke, gipsavfall, gulvbelegg, takpapp og -stein, betong og lecablokker f.eks. 

EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall): Alle produkter som bruker eller leder strøm - enten det er fra strømnettet eller fra batteri. 

Ekstrasekk: Merket sekk fra Bærum kommune for levering av restavfall utover kapasiteten i utsatt beholder. 

Eiendom: Fast eiendom som er opprettet som egen selvstendig juridisk enhet i tinglysningsregistret (grunnboka) - gnr./bnr., gnr./bnr./snr. (seksjonsnr.), gnr./bnr./f.nr. (festenr.) 

Gjenvinningsstasjon: Bemannet mottak av kildesortert avfall, for eksempel grovavfall, farlig avfall/spesial avfall og EE-avfall. 

Glass-/metallemballasje: All tom og rengjort glassemballasje og all tom og rengjort metallemballasje. Ordningen omfatter ikke vindusglass, drikkeglass, eller varmebestandig glass. Ordningen omfatter ikke glass- eller metallprodukter som ikke er emballasje. Glass-/metallemballasje skal være rengjort og uten matrester. 

Grovavfall: Avfall som på grunn av sin størrelse eller andre egenskaper ikke kan leveres i henteordningen for husholdningsavfall. Slikt avfall kan leveres på Isi gjenvinningsstasjon. 

Henteordning: Omfatter avfall som hentes hjemme hos abonnentene, eller ved et annet definert sted i nærheten. 

Hentekalender: Oversikt over tidspunkt for planlagt/avtalt innsamling av avfall 

Hentevei: Vei for manuell transport av oppsamlingsenheter fra oppstillingsplass til kjørbar vei. 

Hjemmekompostering: Biologisk nedbrytning av eget matavfall og/eller kvist-, hageavfall i godkjent kompostbeholder på egen eiendom. 

Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander, inventar og lignende. 

Kildesortering: Sortering av avfall i ulike avfallstyper etter hvert som de oppstår ved kilden. 

Kjørbar vei: Privat eller offentlig vei som ved tømming er i slik stand at renovasjonsbil kan komme frem til standplass/oppstillingsplass og evt. snu på forsvarlig måte. Offentlige veier i Bærum har tillatt 10 tonns aksellast. 

Kjørbar gangvei: Adkomstvei til bolig regulert og/eller skiltet som gangvei. På veien tillates 5 tonns aksellast. 

Kvist-/hageavfall: Planterester, mindre grener, gress, nedfallsfrukt samt andre gjenstander som oppstår i forbindelse med vedlikehold av hage. Unntatt: Trestammer med diameter med mer enn 15 cm, trerøtter, jord, stein og grus. 

Matavfall: Biologisk lett nedbrytbart avfall av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse. 

Nedgravd løsning: Oppsamlingsenhet for lagring av avfall under bakken. Løsning skal være i tråd med «Retningslinjer for nedgravde løsning i Bærum kommune». 

Papp og papir: All papp brukt som emballasje, og alt papir som aviser, blader, reklame og skrivepapir. Vått tørkepapir er restavfall. 

Drikkekartong: Emballasje for drikkevarer som f.eks melk, juice, drikkeyoghurt og kartonger for sauser og puddinger. Emballasje for bl.a vaffel- og pannekakerøre, tomatpure og sauser er også drikkekartong. 

Plastemballasje: Alle typer plast som benyttes som emballasje, eksempelvis poser, folie, beger, kanner, bokser og flasker av plast. 

Restavfall: Avfall som er igjen etter utsortering av avfall for gjenvinning og biologisk behandling. 

Returpunkt: Ubemannet mottak av kildesortert avfall av slik type som Bærum kommune bestemmer. Returpunkt er etablert for både glass-/metallemballasje og for levering av Farlig avfall. 

Samlesentral: Felles standplass for flere abonnenter 

Spesialavfall/Farlig avfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Standplass/oppstillingsplass: Areal for plassering av oppsamlingsenhet på tømmedag. 

Tømmefrekvens: Antall tømminger av oppsamlingsenheten innenfor et gitt tidsrom. 

Veiholder: Den som eier og drifter den aktuelle veien, for eksempel Statens vegvesen, Bærum kommune, eller et privat veilag. 

Veilag: Lovbestemt å etablere for private veier. Veilaget består av alle eiere, brukere eller de som har bruksrett til veien. Veilaget har ansvar for veiens beskaffenhet og kan blant annet gjøre vedtak om utforming, vedlikehold og parkering. Jf. veglovens § 53–§ 56. 

Våtorganisk avfall: Biologisk lett nedbrytbart avfall av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse. Omfatter matavfall og annet lett nedbrytbart avfall